Háttérkép
Televízióban és online is nézhető a közgyűlés
Televízióban és online is nézhető a közgyűlés
2021. október 21.

A féléves munkatervben szereplő (rendes) képviselő-testületi üléseket modern robotkamera rendszerrel és az ezeket vezérlő informatikai eszközökkel közvetíti Tatabánya önkormányzata.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a közgyűléseket élő adásban követhetik figyelemmel a városlakók és minden érdeklődő.

A városháza által közvetített műsor 2021. október 21-én 9 órától követhető Tatabányán és a környező településeken a Körzeti TV Tata csatornáján (Digi, Telekom, UPC) és online a itt, a www.tatabanya.hu oldalon a közgyűlés/ülések menüpontban található linkre kattintva.

 

16:45 -

A Viemma Kft. az M1 óvárosi csomópont feletti területek fejlesztésére több kérelmet és Telepítési tanulmányterveket nyújtott be az önkormányzathoz a hatályos Tepelülésrendezési eszközök módosítására. A Viemma Kft. ügyvezetője szeptember 21-én kelt levelében a TRE módosítására irányuló kérelmeit azonnali hatállyal visszavonta. Így a közgyűlés az M1 óvárosi csomópont feletti terület fejlesztésével kapcsolatosan meghozott 958/2021 (VIII.26.) határozatát visszavonta.

 

16:40 - 

Schmidt Csaba önkormányzati képviselő javaslatára megszűnik a T-Szol Zrt. Igazgatósága, a testület helyett vezérigazgató látja el az ügyvezetési feladatokat. Az önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló cégek felügyelőbizottságában is változások álltak be a közgyűlés döntései nyomán.

Schmidt Csaba önkormányzati képviselő módosító indítványa alapján:

A közgyűlés a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. Igazgatóságát mint testületet 2021. október 25. napjával visszahívja. A Társaság ügyvezetését igazgatóság helyett egyszemélyben a vezérigazgató látja el. A közgyűlés vezérigazgatónak Marján Györgyöt jelöli ki 2021. október 25. napjától 2026. október 25. napjáig.

A közgyűlés a vezérigazgató munkájának segítése érdekében cégvezetőt nevez ki. A közgyűlés cégvezetőnek Sánta Bélát 2021. október 25. napjától 2026. október 25. napjáig

A közgyűlés a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. felügyelőbizottságából Takács Pétert, Hlogyik Zsuzsannát, Renczes Dávidot, Nagy Bélát, Schmidt Csabát visszahívta, helyükre Fekete Miklóst, Boda Bánk Lászlót, Renczes Dávidot, Nagy Bélát és Schmidt Csabát választotta meg, a felügyelőbizottság elnökének Fekete Miklóst választotta meg.

A közgyűlés az Agora Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából visszahívja Csikós-Török Zsuzsát, Fekete Miklóst, dr. Kancz Csabát, helyettük megválasztja Baloghné Werzdorfer Juliannát, Hoffer Dávidot, dr. Kancz Csabát.

A közgyűlés a Cseri Strand és Élményfürdő Kft. felügyelőbizottságából visszahívja Hajdu Ferencet, Hoffer Dávidot, Pataki Zoltánt, helyettük Hajdu Ferencet, Pataki Zoltán és Takács Pétert delegálja.

A közgyűlés a T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft. felügyelőbizottságából visszahívja Pleier Tamást, Kupcsok Pétert, Turbuk Istvánt, helyettük Kupcsok Pétert, Turbuk Istvánt, Uttó Nórát, és Böhm Andrást delegálja.

A közgyűlés a T-Ingatlanfejlesztő 2016. Kft. felügyelőbizottságából visszahívja Elek Imrét, dr. Csengeri Tamást, dr. Borsos Zoltánt, s helyettük Eichern Ferencnét, dr. Borsos Zoltánt, dr, Csengeri Tamást delegálja.

A közgyűlés a Tatabánya Erőmű Kft. felügyelőbizottságából visszahívja Fakli Istvánt, Pálinkás Vilmost, Vejtey Miklóst, helyettük Petricsek Józsefet, Fakli Istvánt, Vejtey Miklóst delegálja.

 

Fekete Miklós önkormányzati képviselő módosító indítványa alapján:

A közgyűlés Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2021. november 1. napjával kinevezi Vargadi Sándort, cégvezetőjének kinevezi dr. Fogarasi Richárdot.

 

15:25 - 

Elkészült városunk 2021-2026. időszakra szóló IV. Környezetvédelmi Program véleményezési változata. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az anyagot szeptemberben tárgyalta, számos pontos kiegészítést kért a programhoz a készítőjétől.

A hiányosságok pótlása után a program véleményezési változatát a közgyűlés elfogadta, és felhatalmazta a polgármestert, valamint a program készítőit, hogy a hatóságok, a lakosság és az érintett települések részére véleményezésre elküldje, közzé tegye azt.

Schmidt Csaba önkormányzati képviselő Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések c. önálló indítványa következik a napirendi pontok között. Szücsné Posztovics Ilona polgármester 15 perc tárgyalási szünetet kért.

 

14:10 -

A zárt ülés napirendi pontjait tárgyalják a képviselők.

 

13:05 - 

A közgyűlés változtatási tilalomról döntött az Alsógalla Kálvária területei, valamint a volt bánhidai Erőműi területei vonatkozásában. A képviselők döntése alapján  a Város-Teampannon Kft. készíti el a két terület kapcsán a településrendezési eszközök módosítását és lefolytatja a jogszabályok szerinti egyeztetési és véleményezési eljárásokat.

Egy óra ebédszünet következik.

 

12:18 - 

Jogszabályi változások következtében a közgyűlésnek felül kellett vizsgálni a 3/2018. (1.29.) Önk. rendeletben, valamint az SZMSZ-ben foglalt „településképi véleményezési eljárás” és „településképi bejelentési eljárás” hatásköröket. A hatáskörök átruházásáról a közgyűlés az alábbi döntést hozta:

A jelenleg hatá­lyos helyi szabályozásnak megfelelően a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásá­nak rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint, a településképi véleményezési eljárás esetében és a településképi bejelentési eljárás esetében a hatáskör gyakorlója a Polgármester.

 

12:07 - 

A közgyűlés úgy döntött, hogy a Megyeháza tér alatti terem- és mélygarázs használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését követő naptól 2021. december 31. napjáig a mélygarázs próbaüzemben működik.

A mélygarázs területén 24 db fix térfigyelő kamera telepítéséről és üzembe helyezéséről is döntést hoztak a képviselők.

 

11:35 -

A közgyűlés a 2021. szeptember 23-i ülésén a 992/2021. (IX.23.) számú határozattal döntött a közlekedési támogatás középiskolás diákok részére a középiskola befejezéséig, de legfeljebb 20 éves korig történő kiterjesztésének lehetőségéről. A döntés alapján a rendelet tervezet elkészült, a közgyűlés többsége a rendeletet elfogadta.

A Megyeháza tér alatti terem- és mélygarázzsal kapcsolatban, valamint térfigyelő kamerák telepítéséről szóló döntések megtárgyalása következik.

 

11:25 - 

A képviselők elfogadták a 2021. évi költségvetés módosítását, az alábbi képviselői módosító indítványokkal együtt:

Hajdu Ferenc önkormányzati képviselő módosító indítványa: 13 millió Ft Ifjúság út 3-4-5. előtti járda és további kapcsolódó járdaszakaszok teljeskörű felújítására.

Renczes Dávid önkormányzati képviselő módosító indítványa: 13 millió Ft Gál István lakótelepi járda- és lépcsőfelújításokra.

Nagy Béla önkormányzati képviselő módosító indítványa: 13 millió Ft a Gyermekkert Óvodától a Mártírok út, Béla király út kereszteződéséig tartó járdaszakasz felújítására.

Hoffer Dávid önkormányzati képviselő módosító indítványa: 13 millió Ft Bakony utcai garázsok előtti szilárd útburkolat építésére.

Frankné Farkas Gabriella önkormányzati képviselő módosító indítványa: 13 millió Ft Sárberekben közösségi tér, liget, játszótér kialakítására Tatabánya Újváros, Sárberki ltp. 11620/32 hrsz. telken.

Vejtey Miklós önkormányzati képviselő módosító indítványa: Dózsakert városrészben 9 millió Ft balesetveszélyes járdaszakaszok térburkolatának javítására, 4 millió Ft

Bereznai Csaba önkormányzati képviselő módosító indítványa: 13 millió Ft Győri út 42-64. előtti csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésére.

Kupcsok Péter önkormányzati képviselő módosító indítványa: 10 millió Ft a leromlott állapotú városi kutyafuttatók rendbetételére.

Schmidt Csaba önkormányzati képviselő módosító indítványa: 13 millió Ft Cseri lakótelepi járdafelújításokra.

Pataki Zoltánné önkormányzati képviselő módosító indítványai: 13 millió Ft Panoráma lakópark Babér utcai kijáratánál járdaépítés költségeire.

Turza Károly önkormányzati képviselő módosító indítványa: 38 millió Ft önkormányzati fenntartású oktatási és kulturális intézmények, egyesületek támogatására.

Magyarné Kocsis Andrea önkormányzati képviselő módosító indítványa: 13 millió Ft Kertvárosi Óvoda Bakony utcai telephely csoportszobák felújítására, fejlesztésére, fejlesztő- és játszóeszközök beszerzésére.

Pataki Zoltánné önkormányzati képviselő második, a költségvetési rendeletre vonatkozó módosító indítványa: Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere a veszélyhelyzet megszűnése után esetenként 30 millió Ft összeghatárig jogosult a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, költségvetési soronként egy alkalommal, valamint a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános tartalékkal szemben történő módosítására.

 

10:45 - 

15 perc tárgyalási szünet következik. A képviselők egyeztetnek a költségvetési módosító indítványaik sorsáról, mielőtt szavaznának róluk.

 

09:15 - 

Az első napirendi pont tárgyalása elkezdődött: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása

 

09:00 - 

A sürgősségi indítványok napirendre vételével és a napirend elfogadásával kezdődött az október 21-i közgyűlés.

Az alábbi módosításokat kérték a képviselők az ülés napirendjében:

- A zárt ülés napirendi pontjait az ebédszünet után tárgyalják.

- Tatabánya Megyei Jogú Város 2021-2026-os időszakra szóló IV. Környvédelmi Programja (első forduló) c. előterjesztést a zárt ülés után tárgyalják.

- Ez után következik Schmidt Csaba önálló indítványa Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala címmel.

- A sürgősségi indítványokat a napirend végén tárgyalják.

További híreink

Új kérdőív elérhető!
Kérjük, töltse ki Tatabánya város fejlesztési stratégiájának megújításáról szóló kérdőívet!