Háttérkép
Idei első, munkaterv szerinti ülését tartja a közgyűlés
Idei első, munkaterv szerinti ülését tartja a közgyűlés
2021. július 22.
A július 22-én, csütörtökön 9 órakor kezdődő ülésen előreláthatólag 22 napirendi pontot és további három sürgősségi indítványt tárgyalnak a képviselők.

 

A féléves munkatervben szereplő (nem rendkívüli) képviselő testületi üléseket modern robotkamera rendszerrel és az ezeket vezérlő informatikai eszközökkel közvetíti Tatabánya önkormányzata.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a közgyűléseket élő adásban követhetik figyelemmel a városlakók és minden érdeklődő.

A városháza által közvetített műsor 2021. július 22-én 9 órától követhető Tatabányán és a környező településeken a Körzeti TV Tata csatornáján (Digi, Telekom, UPC) és online itt, a www.tatabanya.hu oldalon a közgyűlés/ülések menüpontban található linkre kattintva.

A közvetítés közvetlenül elérhető ezen a linken is : https://onkormanyzati.tv/stream/?nd&stream=tatabanya

 

 

18:00 - 

A Közgyűlés a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. §-ában meghatározottak alapján Szücsné Posztovics Ilona polgármester 2021. évi rendes szabadságának ütemezését (előző évi ki nem adott és tárgyévi összesen 51 munkanapot) jóváhagyta.

 

17:50 - 

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tatabánya, 5497/2 hrsz. és az 5499/12 hrsz alatti kivett közutakat Nagy László utcának nevezi el. Lusztig Péter alpolgármester úr beszámolt az utca elnevezés társadalmasításának tapasztalatairól.

 

17:30 - 

A képviselők megtárgyalták a multifunkciós sportcsarnok vagyonkezelésbe vételéről szóló előterjesztést.
A közgyűlés úgy döntött, jelenleg nem kívánja vagyonkezelésbe venni a tatabányai multifunkciós csarnokot, tekintettel az elmúlt időszakban kialakult pandémiás helyzetre, a rendezvények szervezésében bekövetkezett bizonytalansági tényezőkre.
A közgyűlés nem zárkózik el a csarnok későbbi vagyonkezelésbe vételétől, azonban a vagyonkezelés és hasznosítás részletes jogi és pénzügyi feltételeinek megismerése és a multifunkciós csarnok 2 teljes lezárt üzleti évi beszámolójának ismerete alapján tud megfontolt döntést hozni.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket a tulajdonosi joggyakorlóval, a szükséges intézkedéseket tegye meg.

A közgyűlés felkéri az Agora Nonprofit Kft-nél felállított szakértői bizottságot, hogy a sportlétesítmények működésének vizsgálata tárgyában az általuk készített koncepció a multifunkciós csarnok helyi működtetésének alternatíváit is doglozza ki.

 

16:10 -

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a sportszervezetek 2020. évi pénzbeli támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadta.

 

16:00 -

A közgyűlés elfogadta a Tatabánya Közbiztonságáért Közalapítvány 2020. évi beszámolóját.

 

15:50 -

A 33. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítését Dr. Széber Péter látta el. A praxis folyamatos hirdetése mellett nem volt jelentkező, aki pályázott volna a körzet betöltésére.

A közgyűlés a 33. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésére 2021. szeptember 1. napjától, egy évre szóló határozott időtartamra megbízást ad Dr. M. Kiss Péter háziorvos részére.

 

15:40 -

A képviselők többsége úgy döntött, támogatja a Magyarországi Református Egyház és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti köznevelési szerződés megújítását a határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerint.

 

15:10 -

A közgyűlés döntése alapján az önkormányzat újra kiírta az Értékvédelmi Támogatás c. pályázatot. A helyi védett épületek felújítása során követelmény az eredeti állapot, homlokzati megjelenés megtartása, esetleg visszaállítása. A konfekcionált gyártású nyílászárók helyett míves, fa ablak, ajtó, kapuzat alkalmazása válik szükségessé, amelynek költsége jelentősen meghaladja az építőipari gyakorlatban manapság alkalmazott műanyag nyílászárók árát. Az épületek tulajdonosainak nyújt vissza nem térítendő támogatást a pályázat, 2,5 millió Ft keretösszegben.

 

14:30 -

Szücsné Posztovics Ilona polgármester előterjesztőként visszavonta a "Bizottsági tagok megválasztása" c. előterjesztést, melyet egy későbbi alkalommal tárgyal a közgyűlés, frakcióvezetői egyeztetést követően.

 

14:15 -

Szücsné Posztovics Ilona polgármester előterjesztőként visszavonta a "Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása" c. előterjesztést, melyet egy későbbi alkalommal tárgyal a közgyűlés.

 

13:45 - zárt ülés

A közgyűlés zárt ülés keretében tárgyalta az alábbi napirendi pontokat:

21. Döntés városérdekből történő elhelyezésről

22. Lakbértámogatás kapcsán benyújtott fellebbezés

 

12:05-13:15 ebédszünet

 

12:05 -

Nagy Béla önkormányzati képviselő július 15-i rendkívüli ülésen tárgyalt "Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló 13/2018. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása" című előterjesztését tárgyalta újra a közgyűlés.

Nagy Béla az alábbi módosítást javasolta a rendelet szövegében: „Az üzlet nyilvános bejáratától számított 60 méteres távolságon belüli lakóépülettel beépített ingatlanok tulajdonosai, a társasház vagy lakásszövetkezeti épület esetében a társasház vagy a lakásszövetkezet közgyűlése előzetesen írásban hozzájárultak a kereskedő az állandó éjszakai nyitvatartáshoz.”

A Polgármester által a 2021. július 15-i rendkívüli ülésre előterjesztett fenti tárgyú rendelet tervezetet, mely eltért az önkormányzati képviselő által előterjesztett tervezettől, a 60 méter helyett az üzlet nyilvános bejáratától számított 100 méteres távolságot javasolt.

Nagy Béla önkormányzati képviselő úr módosító indítványt nyújtott be az előterjesztéshez, melynek értelmében a rendelet hatálya nem terjed ki a olyan üzlet, amelynek nyilvános bejárata 70 méteres távolságon túl helyezkedik el a lakóépülettel beépített ingatlan telekhatárától. A közgyűlés végül Nagy Béla önkormányzati képviselő javaslatát támogatta.

 

11:30 -

A képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és tanácsnokok díjazását jelenleg az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza.

A helyi önkormányzat szervezeti és működési rendjéről szóló önkormányzati rendeletét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében alkotja meg.

Az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagoknak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíj vonatkozásában külön törvényi felhatalmazás az Mötv. biztosítja a jogalkotói hatáskört (származékos jogalkotói hatáskör).

A fentiek alapján szükséges a helyi önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és tagok, tanácsnokok díjazására vonatkozó szabályokat önálló rendeletben szabályozni.

A közgyűlés többségének döntésével megalkotta Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletet, amely tartalmában megegyezik a korábban az SZMSZ 1. mellékletével.

 

11:18-

A Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (XI.6.) önkormányzati rendeletének módosítása c. napirendi pont tárgyalását az ebédszünet után folytatja a közgyűlés. 

 

10:55 - 

John Katalin önkormányzati képviselő jelezte érintettségét a napirendi pont tárgyában, a közgyűlés döntése alapján képviselő asszonyt nem zárták ki a szavazásból.

A közgyűlés igen nem tartózkodás szavazattal újra elfogadta


Fekete Miklós önkormányzati képviselő módosító indítványt nyújtott be az előterjesztéshez, mely egy harmadik napirendi ponttal egészítette ki azt:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a T-Szol Zrt. 100% tulajdonosaként rendelkezik a T-Szol Zrt. igazgatóságnál, hogy igazgatóság kérje fel Agora Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen működésről szóló koncepciót külső szakértők bevonásával.

A módosító indítvánnyal kiegészült határozati javaslatokat a közgyűlés többsége 12 igen, 5 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta:

A közgyűlés döntése alapján ismét hatályon kívül helyezte Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 766/2021. (V.26.) önkormányzati határozatát, egyben utasítja a T-Szol Zrt. igazgatóságát, hogy amennyiben az Agora Nonprofít Kft. alapító okiratának módosítása megtörtént, az alapító okiratot módosítsa vissza a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 766/2021. (V.26.) önkormányzati határozat előtti állapotra.

A közgyűlés kifejezte szándékát, hogy az Agora Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjára pályázatot kíván kiírni, s felkéri a polgármestert az Agora Nonprofit Kft. ügyvezetői posztjának 2022. június 1-jétől történő betöltéséhez szükséges pályázati kiírás előkészítésével és a közgyűlés elé terjesztésével.

Schmidt Csaba önkormányzati képviselő saját sürgősségi indítványa okafogyottá vált, ezért képviselő úr azt visszavonta.

 

09:00 - 

Az ülésre három sürgősségi indítvány érkezett, melyeknek napirendre vételőről a testületnek külön kell szavaznia.

Schmidt Csaba önkormányzati képviselő sürgősségi indítványával kapcsolatban dr. Verhóczki Zita jegyző törvényességi észrevételt tett. Jegyző asszony elmondta, joggal való visszaélésnek minősülhet, ha a polgármesteri vétóra hivatkozva képviselő sürgősségi indítványt tesz. Az Mötv. 9. paragrafusa értelmében: Az e törvényben meghatározott jogokat jóhiszeműen, a kölcsönös együttműködés elvét figyelembe véve, a társadalmi rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni.

"A képviselő sürgősségi indítvány kísérletet tesz arra, hogy kiüresítse  a polgármesteri vétó jogintézményét és ezen indítványban foglalt javaslat elfogadása esetén meg is valósítaná azt."

Schmidt Csaba önkormányzati képviselő kérte, hogy mindhárom sürgősségi indítvány napirendre vételéről legyen szavazás, saját indítványát Szücsné Posztovics Ilona polgármester indítványa után javasolta megtárgyalni.

A közgyűlés mindhárom sürgősségi indítványt napirendre vette, a sorrend:

1. napirendi pont: Az Mötv, 68. §-a alapján polgármesteri vétó okán a gazdasági társaságokkal kapcsolatban hozott polgármesteri döntések visszavonásáról szóló 908/2021.(VII.15.) Kgy határozata ismételt tárgyalása c. indítvány

2. napirendi pont: Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott 908/2021. (VII. 15.) számú határozatának megerősítése, polgármesteri vétó miatt c. indítvány

17. napirendi pont: Bölcsődei férőhelyek bővítése c. indítvány

a 21. és 22. zárt ülés keretében tárgyalandó napirendi pontokat az ebédszünet után tárgyalják.

Szücsné Posztovics Ilona polgármester ezen kívül az 5. napirendi pont levételét javasolta (Tatabánya Településrendezési eszközök módosítása - 19 részterületen Véleményezési és partnerségi eljárás lezárása), a közgyűlés ezt is támogatta.

 

 

További híreink

Új kérdőív elérhető!
Kérjük, töltse ki Tatabánya város fejlesztési stratégiájának megújításáról szóló kérdőívet!