Főépítészi Iroda
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 8.
Irodavezető: Földi Zoltán Attila
Telefon: 06-34/515-727
Email: foepitesz@tatabanya.hu

Településképi eljárások
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlésének a településkép védelméről szóló 3/2018 (I.29.) önkormányzati rendelete, azaz a Településképi Rendelet határozza meg a településképi eljárások alkalmazási körét és szabályait.


Építés, településkép, műemlékvédelem


Településképi szakmai konzultáció
Egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek esetén, illetve a településképi bejelentési és véleményezési eljárásokat megelőzően a készülő építészeti-műszaki tervdokumentációnak a városi főépítésszel történő egyeztetése szükséges, ami településképi szakmai konzultációs eljárás keretében zajlik. A szakmai konzultáció alkalmával sor kerül:
a) a tervezés során felmerült alternatív megoldások értékelésére,
b) a terv munkaközi javaslatainak előzetes minősítésére,
c) az Étv. 18. § (2) bekezdése szerinti illeszkedési követelményekre vonatkozó javaslatoktól, ajánlásoktól eltérő tervezői megoldások egyeztetésére,
d) a településképi előírásoknak való megfelelés egyeztetésére,
e) javaslattételre a településképi követelmények érvényesítésének módjával kapcsolatban.
A szakmai konzultáció kérelemre indul, mely papíralapon, illetve a foepitesz@ph.tatabanya.hu e-mail címen elektronikusan is benyújtható. A főépítész a megállapításait konzultációs emlékeztetőben foglalja össze 15 napon belül. Az eljárás illetékmentes. A szakmai konzultáció részletes szabályairól a Településképi Rendelet 35 36.§-a rendelkezik.


Településképi véleményezési eljárás
A településképi véleményezési eljárás az ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) elektronikus felületen indítható eljárás. A településképi vélemény kialakítása során a főépítész a más jogszabályban meghatározottakon túl az alábbi szempontokat vizsgálja:
a) kialakult település (telek) szerkezetnek való megfelelőség,
b) a védendő (megmaradó) adottságnak való megfelelőség,
c) területfelhasználás szerinti megfelelőség,
d) telepítéssel kapcsolatosan a telek beépítési módjának vizsgálata során:
da) az esetleges távlati ütemezés lehetőségét,
db) a környezetbe való illeszkedést a szomszédos ingatlanok beépítésének, rendeltetésének, és léptékének figyelembevételével,
e) építészeti összehang vizsgálata az alaprajzi elrendezés és a homlokzat, továbbá az alaprajzi elrendezés, a funkció és az építészeti tömeg között;
f) az épület külső megjelenésével kapcsolatosan (homlokzat, tetőforma) vizsgálni kell:
fa) a véleményezésre benyújtott terv tartalmaz-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információhordozók megjelenésére, elhelyezésére vonatkozó javaslatot,
fb) továbbá a telek vagy felépítmény vagy felépítmény vonatkozásában láthatóépületgépészeti vagy közmű megoldásokat.
g) az ingatlan közterületi kapcsolatának vizsgálatakor:
ga) a véleményezésre benyújtott terv megfelelő javaslatot ad-e az esetleges közterületet közvetlenül vagy közvetve érintő beavatkozásra,
gb) továbbá biztosítja-e a biztonságos közlekedés feltételeit, jelent-e korlátozást a forgalomban résztvevők számára.
h) környezetterhelés, környezeti hatások,
j) a Településképi Arculati Kézikönyvben megfogalmazott ajánlások érvényesülésének vizsgálata.


Településképi véleményét a polgármester a városi főépítész szakmai álláspontja alapján 15 napon belül fogalmazza meg. Az eljárás illetékmentes. A településképi véleményezési eljárás részletes szabályairól a Településképi Rendelet 37. §-a rendelkezik. Településképi bejelentési eljárás Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:
Minden a közterületről, közforgalom céljára átadott magánterületről vagy közforgalom által használt területről látható:
a) építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de a véglegessé vált engedélytől eltérően megvalósuló és az eltérést illetően építésügyi hatóság engedélyéhez nem kötött építési tevékenység,
b) ideiglenes építmény 30 napnál hosszabb időszakra történő felállítása,
c) 100,0 m2 –t meghaladó felületű épületszínezés,
d) meglévő építmény rendeltetésének részbeni vagy teljes megváltoztatása,
e) településkép - és a tájkép védelme érdekében, vezeték nélküli közcélú hírközlési létesítmény: antenna, antennatartó szerkezet, mobiltelefon átjátszó állomás, szélkerék és szélerőmű elhelyezése,
f) a 9. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények által létesítendő hirdetőoszlop felállítása,
g) meglévő 2 m2-t meghaladó reklám, illetve reklámfelületet biztosító reklámhordozó felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, továbbá 2 m2-t meghaladó reklám, illetve reklámfelületet biztosító reklámhordozó építése esetén.
h) A 10. mellékletben meghatározott, városképi szempontból kiemelt közterületeken csak közművelődési célú hirdetőoszlop helyezhető el.


A településképi bejelentési eljárás az ügyfél kérelemre indul, mely papíralapon vagy elektronikusan is benyújtható a foepitesz@ph.tatabanya.hu e- mail címen. A polgármester a kérelem tárgyában a városi főépítész szakmai álláspontja alapján 15 napon belül határoz. Az eljárás illetéke 3000.- Ft, mely illetékbélyeg formájában, vagy a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 11740009-15384481-03470000 számú illetékszámlára történő utalással is leróható. A településképi bejelentési eljárás további előírásairól és részletes szabályairól a Településképi Rendelet 38.§-a rendelkezik.


Egyéb eljárások 
Előzetes szakhatósági állásfoglalás telekalakításhoz Az előzetes szakhatósági állásfoglalás a földhivatali telekalakítási eljárásokhoz szükséges. Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a tervezett telekalakítás megfelel-e a szabályozási tervi előírásoknak. Az eljáró hatóság (illetékes fölhivatal) hivatalos megkeresését megelőzve, az ügymenet gyorsítása, vagy előzetes tájékozódás céljából maga az ügyfél is benyújthat előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelmet. Eljárás határideje 8 nap, illetéke: 3.000.- Ft, mely illetékbélyeg formájában, vagy a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 11740009-15384481-03470000 számú illetékszámlára történő utalással is leróható. Hatósági bizonyítvány kiállítása (építésügyi): Kérelemre a főépítészi iroda igazolja, hogy adott ingatlanon áll-e épület, ha igen, milyen rendeltetésű. A hatósági bizonyítványra földhivatali ingatlan-nyilvántartási átvezetések céljából lehet szükség, mint pl. épületfeltüntetés, művelési ág megváltozása stb. A hatósági bizonyítványt a főépítészi iroda az alábbi esetekben, 8 napon belül állítja ki: - építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépülte - az építmény vagy az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása A hatósági bizonyítvány minden esetben csak akkor állítható ki, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel! A hatósági bizonyítvány illetéke 3000.- Ft, mely illetékbélyeg formájában, vagy a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 11740009-15384481-03470000 számú illetékszámlára történő utalással is leróható. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Polgármesteri Hivatalban csak a fenti esetekben igényelhető a hatósági bizonyítvány, minden más esetben az építményekre vonatkozó hatósági bizonyítványt a KEM Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Kiemelt Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztálya állítja ki. Településrendezési eszközök készítése és módosítása A Város Településszerkezeti terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve együtt alkotja a Településrendezési eszközöket. A Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása az önkormányzatnak jogszabály által előírt feladata, de azok módosítása történhet egyéni kérelem alapján is. A Településrendezési eszközök módosítása egyéni kérelemre az alábbiak szerint történik: A városi főépítésszel való egyeztetés után, a kérelmező a módosítást tartalmazó, jogszabályban előírt tartalommal településtervezési jogosultsággal rendelkező tervezővel Telepítési tanulmánytervet készíttet. A tanulmányt kérelemmel együtt a polgármesterhez kell benyújtani. A tanulmányterv alapján a képviselő testület határoz a fejlesztésről. A határozat alapján a településtervező elkészíti a módosításról szóló tervdokumentációt. Ezt követően az egyeztetési eljárás lebonyolítását a főépítészi iroda végzi, majd a tervezett módosítást előkészíti testületi jóváhagyásra. A módosítás a testületi jóváhagyást követően hatályosul. A fenti módosítási eljárás körülbelül 10 hónapot vesz igénybe. A Tatabánya Megyei Jogú Város Településrendezési eszközei – HÉSZ, Szabályozási terv, Településszerkezeti terv – a Városháza/Közérdekű adatok/Tatabánya Megyei Jogú Város Településrendezési eszközei menüpont alatt érhetőek el.


Háttér