Közlekedési ügyek:


Útkezelői hozzájárulások kiadása 

Közlekedési létesítmények (kapukihajtó/útcsatlakozás, út-, járda-, parkoló építéshez kapcsoló közútkezelői hozzájárulások) létesítéséhez kapcsolódó közútkezelői hozzájárulások előkészítése.
Útkezelői hozzájárulás megadása iránti kérelem

Nyomvonalas létesítmény – területigénybevételi hozzájárulás kiadása

Közmű bekötésekhez kapcsolódó hozzájárulások előkészítése szaktervező által készített tervdokumentáció alapján
Útkezelői hozzájárulás megadása iránti kérelem

Magasépítéssel, rendeltetésváltozással, használatbavétellel kapcsolatos ügyek

Útkezelői nyilatkozat előkészítése gazdasági, ipari létesítmények engedélyezési eljárása során.
Útkezelői hozzájárulás megadása iránti kérelem

Ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetéséhez szükséges útkezelői hozzájárulás kiadása

A közút területét érintő kivitelezési munkálatok megkezdése előtt közlekedési létesítmények tervezésére jogosult tervező által készített terv alapján engedélyezhető.
Útkezelői hozzájárulás megadása iránti kérelem

Táblakihelyezési kérelmek (mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhely közúti jelzőtáblával történő kijelölése, telephelyre utaló jelzőtábla, reklámtábla, stb…)
Mozgáskorlátozott parkoló tábla kihelyezése iránti kérelem

Útvonalengedély kiadása

A vonatkozó jogszabály szerint az össztömeg-, tengelyterhelés-, tengelycsoport-terhelés- és mérethatárt meghaladó jármű közúti közlekedéséhez közútkezelői hozzájárulás kiadása szükséges.
Útvonalengedély kérelem
           

Behajtási engedély kiadása

Tatabánya városban az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésnek rendjéről szóló 35/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet szerint kerül kiadása
Behajtási engedély iránti kérelem

Gépjármű tárolási igazolás kiadása

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdésének megfelelő jegyzői igazolás kiadása arra vonatkozóan, hogy a kérelmező által megvásárolt / üzemeltetett, 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű / autóbusz tárolására alkalmas telephellyel rendelkezik. Az engedély kiadása 3000 Ft illeték befizetése esetén történik.
Telephely igazolási kérelem

A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételekkel kapcsolatos ügyintézés

A helyi közút területét érintő építési munkálatok (bontási engedély), sport-, kulturális rendezvények, vásár és reklám tevékenység esetén Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2018. (XII.3.) önkormányzati rendelete alapján közútkezelői hozzájárulást kell kérni.
A helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem

Taxiállomás használatára szóló engedély kiadása

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete alapján a taxiállomások létesítéséről, igénybevételének és használatának rendjéről szóló jogszabály szerint engedély kiadása szükséges.
Taxiállomás kérelem

 

Kommunális ügyek:

Környezetvédelmi, klíma ügyek:

Közterület használatával kapcsolatos ügyek:

Hulladéktároló edényzet tárolása közterületen társasházak, lakásszövetkezetek részére:

A hulladéktároló edényzet tárolása közterületen díjmentes, azonban a megállapodást a tárolókra továbbra is kell kötni a 25/2020. (VIII.10.) önkormányzati rendelete alapján, mely a közterületek használatáról szóló 8/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítását taglalja. A nyomtatványon meg kell adni a bekerítés várható időpontját, hiszen a bekerítés továbbra is kötelező.

Hulladéktároló edényzet tárolása közterületen gazdasági társaságok, és egyéni vállalkozók részére:

A hulladéktároló edényzet tárolása közterületen gazdasági társaságok, és egyéni vállalkozók részére továbbra is díjköteles. A nyomtatványon meg kell adni a bekerítés várható időpontját, valamint amennyiben több közület használ egy edényzetet, úgy a közületek nevét is.

Közterület-használat iránti kérelmet lehet benyújtani Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2014. (II.24.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról alapján az alábbi ügyekben:

- kereskedelmi tevékenység céljából megvalósuló árusítás
- alkalmi, legfeljebb 3 napig tartó virág, koszorú, zöldség vagy gyümölcs árusítása legfeljebb 3m2 nagyságú területen
- fenyőfa árusítás
-  üzletből utcára történő árusítás előkert, terasz létesítésével, vagy egyéb bútorok elhelyezésével
-  sportrendezvény
- üzemképtelen gépjármű tárolása
-építési munkával kapcsolatos közterület használat

Ezen közterület-használat iránti kérelmek díjait a rendelet 1 számú mellékelete tartalmazza.

 

Kertészeti ügyek:

GALLYAZÁS

Tatabánya város társasházas övezeteiben fás szárú növények gallyazási munkálatait egyedi kérelem alapján a lakossági viták elkerülése érdekében nem végzünk. A lakossági vitahelyzetek elkerülése érdekében, a kérelem mellékleteként szükséges benyújtani az érintett lakók hozzájáruló aláírását, vagy lakógyűlési döntés, mellyel igazolható, hogy az árnyékolási probléma miatt igényelt fagallyazással minden ott lakó egyetért.

Természetesen, amennyiben egy fa gallyazására a lakóépület állagmegóvása miatt kerül benyújtásra a kérelem, nem szükséges az ott lakók aláírása, a fa metszése a szakmailag indokolt mértékig kerül elvégzésre. Amennyiben az állagmegóvás miatti metszéssel egyidejűleg nagyobb mértékű metszést kér a lakóközösség, úgy a fent leírt feltételekkel szükséges a kérelmet beadni rá.

A fagallyazási kérelem szükségessége és lehetősége minden esetben helyszíni bejárás alkalmával kerül kivizsgálásra és faápoló szakemberrel kerül elvégeztetésre.
Gallyazás iránti kérelem

 

FAKIVÁGÁS

A közterületen történő fakivágási kérelmeket a jogkörrel rendelkező jegyző bírálja el a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) számú Kormányrendelet alapján. Egyéb önkormányzati tulajdonú terület esetében a tulajdonos jogosult dönteni fák kivágásáról.

Önkormányzati tulajdonú területen fakivágást csak indokolt esetben, balesetmegelőzés érdekében, vagy növényápolási ügyekben végzünk.

Kivételt képez a fent leírtaktól, amennyiben a kivágandó fa helyileg védett területen áll, vagy egyedi védett értékként van nyilvántartva. Ilyenkor Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 32/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelete alapján szükséges eljárni. Ezekben az esetekben a jegyző jogosult természetvédelmi engedélyt adni a kivágásra.

A fás szárú növények védelme mindannyiunk közös érdeke, így javasoljuk a fakivágási igény megfontolását.
Fakivágás engedélykérelem/bejelentés

Kárbejelentés:

Közterületen történt (kátyú, faág, fakidőlés okozta ) káresemények bejelentésére szolgál, megküldése után indítható meg az ügyintézés. A bejelentéshez szükséges megküldeni a helyszínen készült fotókat, felmért kárigényt, továbbá a rendőrség által helyszínen felvett adatok alapján kiállított jegyzőkönyvet, ugyanis a bejelentőnek bizonyítási kötelezettsége áll fenn.
Kárbejelentő adatlap

 

Háttér