I.TATABÁNYA RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY ÉS HÁTRÁNYOS, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET MEGÁLLAPÍTÁSA 

Ügyintézés indítása: Személyesen

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében a gyermek a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére (ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre), pénzbeli támogatásra, valamint egyéb kedvezményre (pl.: tankönyv támogatására, szünidei gyermekétkeztetésre) továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb körülmények (pl: alacsony iskolai végzettség, gyermek elégtelen lakókörnyezete, stb) fennállása esetén hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására jogosult.

Jogosultak köre

Tatabányai lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeket nevelők, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

               - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át,

o   ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy

o   ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

o   ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át a fentiekbe nem tartozó esetekben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg

o   külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hússzorosát, vagy

o   együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a nagykorúvá vált gyermek ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, saját jogán kérelmezheti.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

Mit kell tennie
Az eljárás kérelemre indul, mely benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül.

Határidők
A kérelmek benyújtása folyamatos. Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok

–a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 149/1997.(IX.10). kormányrendelet 18. §. (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet, egyedülálló kérelmező esetén az egyedülállóság tényéről igazolást,

–oktatási intézmény igazolását nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói (16 év felett) vagy hallgatói jogviszonyról (minden esetben)

–törvényes képviselő/k előző havi nettó jövedelemigazolását

-kérelem formanyomtatvány

-nyilatkozat

Fizetési kötelezettség
A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

Eljáró szerv
Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat
Komárom-Esztergom Megye Kormányhivatala

 Kapcsolódó nyomtatványok
- kérelem formanyomtatvány

Vonatkozó jogszabályok
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

 

II.TATABÁNYA KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS

Ügyintézés indítása: Személyesen

Tatabányai lakóhellyel rendelkező, 6-20 év közötti nappali tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatal részére az adott tanévben a helyi tömegközlekedés igénybevételéhez természetbeni közlekedési támogatást biztosít. A tanév megkezdésekor a 6. életévet betöltött, de a 17. életévét még el nem ért gyermek részére a támogatás hivatalból kerül megállapításra. A 6-16 év közötti, tankötelezett, tanév során Tatabányán bejelentett lakóhelyet létesítő gyermek  és 17-20 év közötti fiatalok esetében kérelemre történik a jogosultság megállapítása.

Jogosultak köre
Tatabányai lakóhellyel rendelkező 6-20 közötti tatabányai lakóhellyel, nappali tanulói jogviszonnyal rendelkezők. 

Mit kell tennie
A támogatás 6-16 éves korosztály esetében hivatalból kerül megállapításra, és kiküldésre. Az tanév során tatabányai lakóhelyet létesítő 6-16 éves gyermek esetében, illetve a 17-20 év közötti nappali tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok esetében az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez a 17-20 évesek esetében csatolni szükséges a nappali oktatásban történő részvételről szóló tanulói igazolást. A kérelem benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül.

Határidők
A kérelmek benyújtása folyamatos. Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok

-         kitöltött, aláírt formanyomtatvány

-         kérelmező tanulói jogviszony igazolása (17-20 évesek esetében)

Fizetési kötelezettség
A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

Eljáró szerv
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Kapcsolódó nyomtatványok
Közlekedési támogatás megállapítása iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok:
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének egyes önkormányzati családtámogatásokról szóló 25/2107. (XI.29.) önkormányzati rendelete

 

III.TATABÁNYA MENINGOCOCCUS B VAGY ROTA VÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁSA

Ügyintézés indítása: Személyesen

A Meningococcus B, vagy a Rotavírus elleni védőoltás sor első vakcinájának költségét a jogosult törvényes képviselőjének választása szerinti biztosítja tatabányai bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek részére.

Jogosultak köre
Azon gyermekek, akiknek legalább az egyik törvényes képviselője a kérelem benyújtását megelőzően 12 hónapban megszakítás nélkül tatabányai bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
- a Meningococcus B elleni védőoltás beoltásakor a 3 hónapos kort betöltötte, de nem érte el a 6 hónapos kort vagy
- a Rotavírus elleni védőoltás esetében a védőoltás beadásakor a 6 hetes kort betöltötte, de nem érte el a 24 hetes kort.

Mit kell tennie
Az eljárás formanyomtatványon a védőoltás beadásától számított 30 napon belül benyújtott, a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére indul, melyhez csatolni szükséges az oltási kiskönyvet, vagy az oltást beadó orvos által kiállított igazolást, a gyermek nevére kiállított oltóanyag megvásárlását igazoló számlát. A kérelem benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül.

Határidők
A kérelmek benyújtása folyamatos. Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok

-         kitöltött, aláírt formanyomtatvány,

-         az oltási kiskönyv, vagy az oltást beadó orvos által kiállított igazolás,

-         a gyermek nevére kiállított oltóanyag megvásárlását igazoló számla.

Fizetési kötelezettség
A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

Eljáró szerv
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Kapcsolódó nyomtatványok
KÉRELEM MENINGOCOCCUS B, VAGY ROTA VÍRUS ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁSHOZ

Vonatkozó jogszabályok:
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Egyes önkormányzati családtámogatásokról szóló 25/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet

 

IV.TATABÁNYA RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Ügyintézés indítása: Személyesen

Rendkívüli települési támogatásban részesül az a személy, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, nem tervezhető többletkiadásai, vagy gyermeke hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul vagy temetési költségek finanszírozása okán. 

Jogosultak köre
Tatabányai lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek, ha az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg:

a) család esetén a 40.240 Ft-ot,

b) egyedül élő személy esetén a 46.430 Ft-ot

c) 60 év feletti, egyedül élő személy esetén a 61.905 Ft-ot.

Közeli hozzátartozó eltemettetésére kifizetett temetési költségek finanszírozására történő kérelem esetén a jövedelemhatár 95.475 Ft/fő.

Mit kell tennie
Az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez csatolni szükséges a kérelmező, illetve a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelemigazolásait, illetve a rendkívüli élethelyzetet igazoló dokumentumokat (pl: munkahely elvesztését, balesetet, káreseményt igazoló hivatalos iratot, rendkívüli, nem várt költségdíj kifizetést igazoló dokumentumot, hátralékos közüzemi számlák. Temetési költségek esetén a temetési számlák, halotti anyakönyvi kivonat). A kérelem benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül.

Határidők
A kérelmek benyújtása folyamatos. Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok
- kitöltött, aláírt formanyomtatvány,
- kérelmező, illetve a vele közös háztartásban élő, közeli hozzátartozók kérelem
benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásai,
- 30 napnál nem régebbi rendkívüli élethelyzetet igazoló dokumentumok
- temetési támogatás esetén továbbá a kérelmező nevére kiállított temetési számlák, halotti anyakönyvi kivonat

Fizetési kötelezettség
A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

Eljáró szerv
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

Kapcsolódó nyomtatványok

Rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelem

Vonatkozó jogszabályok
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

 

V.TATABÁNYA TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS LAKHATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSHOZ

Ügyintézés indítása: Személyesen

Tatabánya város közigazgatási területén legalább 3 éve bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tulajdonos, bérlő, haszonélvező vagy használó részére lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez adható támogatás.

Jogosultak köre
Legalább 3 éve tatabányai bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tulajdonos, bérlő, haszonélvező vagy használó személy, aki

- önkormányzati bérlakás esetén bérleti, vagy lakáshasználati szerződéssel rendelkezik, vagy

- nem önkormányzati lakást bérlő esetében abban az esetben, ha a kérelmező érvényes bérleti szerződéssel és ott bejelentett állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

- belterületen vagy különleges külterületen (zártkertben) élő kérelmező csak akkor részesülhet támogatásban, ha az ingatlanra lakás céljára érvényes építési engedéllyel rendelkezik.

Továbbá aki

- Szt. szerinti vagyonnal nem rendelkezik,

- az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja meg:

§  család esetén a 61.905 Ft-ot,

§  egyedül élő személy esetén 77.380 – Ft-ot.

Mit kell tennie
Az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez jövedelemigazolást, a lakás használati igazolását (albérlet esetén) és annak a közüzemi szolgálatónak a közületi számláját szükséges csatolni, ahová a támogatást kéri. A kérelem benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül.

Határidők
A kérelmek benyújtása folyamatos. Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok

kitöltött, aláírt formanyomtatvány,

-         Az egyén vagy a család tagjainak a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről szóló igazolása:

o   munkavállaló esetén a munkáltató által igazolt nettó munkabér vagy bérjegyzék,

o   vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagának igazolása,

o   vállalkozás megszűnése esetén annak megszűnését igazoló dokumentum,

o   Nyugdíj, árvajáradék esetén: nyugdíjösszesítő, aktuális folyószámla kivonat, vagy postai szelvény,

o   munkanélküli esetén a foglalkoztatási szerv igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső.

-         Albérlet esetén az érvényes szerződés.

-         A szolgáltató által kiállított számla, ahová a támogatást kéri.

Fizetési kötelezettség
A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

Eljáró szerv
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Kapcsolódó nyomtatványok
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadáshoz viseléséhez kérelem

Vonatkozó jogszabályok:
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Egyes önkormányzati családtámogatásokról szóló 25/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelet
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

 

VI.TATABÁNYA TŰDŐGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁS IRÁNTI KÉRELEM

Ügyintézés indítása: Személyesen

Tatabányai 70 év feletti lakosok számára tüdőgyulladás elleni védőoltásokat biztosítása konjugált és poliszacharid hatóanyag tartalmú vakcinák formájában.

Jogosultak köre
Tatabányai lakóhellyel rendelkező 70 év feletti lakosok.

Mit kell tennie
Az eljárás formanyomtatványon benyújtott 70 év feletti tatabányai lakóhellyel rendelkező személy kérelmére indul, melyhez csatolni szükséges a védőoltás beadására vonatkozó háziorvosi javaslatát és oltási tervét és az oltóanyag felírását igazoló vényt. A kérelem benyújtható személyesen, postai úton (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) vagy elektronikusan az epapir.gov.hu szolgáltatáson keresztül.

Határidők
A kérelmek benyújtása folyamatos. Ügyintézési határidő: teljeskörű benyújtás esetén nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. Jogorvoslatra nyitva álló határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 nap.

 Benyújtandó dokumentumok
kitöltött, aláírt formanyomtatvány,
- a védőoltás beadására vonatkozó háziorvosi javaslatot és oltási tervet,
- az oltóanyag felírását igazoló vényt.

Fizetési kötelezettség
A szociális igazgatási eljárás és azzal összefüggésben indult közigazgatási per, költség- és illetékmentes.

Eljáró szerv
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere

Felettes szerv/jogorvoslat
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Kapcsolódó nyomtatványok
TÜDŐGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁS TÁMOGATÁSHOZ KÉRELEM

Vonatkozó jogszabályok:
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Háttér