I. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSE

Településrendezési eszközök készítésének folyamata:

A Főépítészi iroda a településrendezés, a település szerkezetének és terület- felhasználásának szabályozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, valamint a város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében végzett feladatokat látja el.

1.Tervezési feladatok meghatározása, tervező kiválasztása

- a településrendezés körében az önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő jogszabályban meghatározott feladatok ellátása indikatív árajánlatok beszerzése tervezési program, feladatellátással kapcsolatos jogi keretek meghatározásával,

- a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslat, a tervezési megbízás feltételeinek és követelményeinek, döntésre való előkészítése,

- tervezési feladatok kiírása feladatok meghatározásával közbeszerzési vagy meghívásos eljárással,

- beérkezett pályázatok elbírálása, tervező kiválasztása, szerződéskötés tervezővel,

- a településrendezési eszközök készítése során az önkormányzat érdekeinek képviselete valamint folyamatos együttműködés a tervezőkkel.

2.Tervezési fázis

- az előzetes tájékoztatás előkészítése, a dokumentáció megküldése az érdekelt államigazgatási
szervek, az érintett lakosság, partnerek, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint településszerkezeti tervet érintően a szomszédos települések önkormányzatai, és a megyei önkormányzat szervei részére, tájékoztatás a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről, honlapon való megjelentetés, beérkezett vélemények megküldése tervezőknek,

- a közbenső tájékoztatás előkészítése, a dokumentáció megküldése az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett lakosság, partnerek, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint településszerkezeti tervet érintően a szomszédos települések önkormányzatai részére, beérkezett vélemények megküldése tervezőknek,

- a tervezői válaszok elfogadása az államigazgatási szervekkel, ellenvélemény esetén egyeztető tárgyalás összehívása,

- közgyűlési/VFKB előterjesztés előkészítése eljárás lezárására,

- állami főépítési záró vélemény megkérése, a tervek illetve az eljárás alatt keletkezett dokumentumok megküldésével.

3.Jóváhagyási fázis

- közgyűlési előterjesztés előkészítése,

- bizottsági, testületi elfogadás,

- jóváhagyott településrendezési eszközök megküldése az eljárásban résztvevőknek, honlapon való megjelentetés,

- nyilvántartás vezetése a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről,

- gondoskodás a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről.

4.Keletkezet iratok iktatása, irattározása

Az iratkezelési szabályzatnak megfelelően a keletkező iratok iktatásra, majd az eljárás lezárása után az iratok átadása az irattárnak.

II. PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Tervező kiválasztása közbeszerzési, vagy helyi beszerzési eljárás során:

- A közbeszerzési irodával együttműködve a pályázati kiírás, Tervezési program összeállítása. A Tervezési programban kerülnek meghatározásra az építészeti-műszaki tervezés tárgyát képező alapvető megrendelői igények, elvárások, műszaki paraméterek, követelmények. A Tervezési program a pályázati kiírás, majd később a tervezői, megbízási szerződés melléklete lesz.

- Pályázati anyagok beérkezése, iktatása, áttekintése, műszaki értékelése. Közbeszerzési iroda a nyertes pályázót kihirdeti.

- Nyertes tervezővel szerződés megkötése.

 

Tervező kiválasztása nyílt, meghívásos vagy egyszerű eljárás során, illetve ötletpályázat útján

- Nyílt tervpályázati eljárás esetében valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet.

- A meghívásos tervpályázati eljárás olyan két szakaszból álló eljárás, amelynek első, részvételi szakaszában az ajánlatkérő a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról dönt, valamint kiválasztja azokat az alkalmas pályázókat, amelyeket pályamű benyújtására hív fel. Az eljárás első szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem nyújthat be pályaművet. Az eljárás első szakaszában bármely - az ajánlatkérő által a tervpályázati kiírásban megjelölt és közvetlenül felkért pályázón kívüli - érdekelt részvételi jelentkezést nyújthat be, erre a tervpályázati kiírásban utalni kell. Az eljárás második szakaszában csak az ajánlatkérő által alkalmasnak minősített és pályamű benyújtására felhívott részvételre jelentkezők nyújthatnak be pályaművet.

- Ha a tervpályázat becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot, egyszerű tervpályázati eljárás is lefolytatható, amelyre az általános eljárási szabályokat az egyszerű tervpályázati eljárásra vonatkozó eltérésekkel kell alkalmazni.

- Az ötletpályázatot a tervpályázatok általános rendje szerint kell kiírni és lebonyolítani, nyílt vagy meghívásos tervpályázati eljárás formájában. Az ajánlatkérőnek (kiírónak) az ötletpályázat célját a kiírásban és a dokumentációban rögzítenie kell.

A beérkező pályamunkák műszaki értékelését a főépítészi iroda végzi, ezzel kapcsolatos egyeztetéseken, bizottsági üléseken részt veszünk, intézzük a szükséges egyeztetéseket, hiánypótlásokat a pályázókkal, végezzük a dokumentálás, iktatás szükséges lépéseit. Szükség esetén a műszaki értékelést a közbeszerzési irodának megküldjük. A nyertes pályázóval megkötjük a jogi iroda által előkészített szerződést.

 

Tervezési folyamat koordinálása

- A tervező kiválasztását követően a főépítészi iroda végzi az egyeztetéseket, azok szervezését a tervezőkkel és egyéb érintett, bevonandó résztvevőkkel. A Tervezési programban foglaltaknak a készülő tervben meg kell jelenniük. A tervezési folyamat ütemezésének a tervezési szerződésben vállalt határidőkhöz igazodniuk kell.

- Vezetői döntéshez szükséges dokumentumok összeállítása, indikatív árajánlatok begyűjtése.

- A folyamattal kapcsolatos dokumentálást, iktatást a főépítészi iroda végzi.

- Az elkészített tervek műszaki megfelelősége esetén teljesítési igazolást állítunk ki, befogadjuk a számlát, majd előkészítjük a pénzügyi kifizetésre.

 

Kivitelezési munkafolyamatok nyomon követése

- A kivitelezési folyamatok során a településképet, esztétikumot, helyi építési szabályzatot, településképi rendeletben foglalt kérdéseket érintő esetekben egyeztetést folytatunk a kiviteli terv készítőjével, illetve a kivitelezővel. Helyszíni bejárásokon, helyszíni egyeztetéseken veszünk részt, az iroda közreműködik színek, anyagok struktúrák kiválasztásában, végleges műszaki megoldások kialakításában.


III. TELEPÜLÉSKÉPI ÜGYEK

Eljárásfajták:

- Szakmai konzultáció
Településképi szakmai konzultáció kérelme

- Településképi bejelentési eljárás
Településképi bejelentés űrlap

- Településképi véleményezési eljárás
Településképi véleményezési eljárás kérés

- Hatósági bizonyítvány rendeltetésváltozás céljából
Hatósági bizonyítvány kérelem

- Településképi kötelezési eljárás


 

Szakmai konzultáció folyamat leírása:

- ügyfél kezdeményezésére indul

- Főépítésszel történő személyes megbeszélés alapján

- emlékeztető jegyzőkönyv készül a megbeszélésről

- jegyzőkönyv iktatása

- az irattározási szabályzatnak megfelelően az iratok átadása az irattárnak

 

Településképi bejelentési eljárás folyamat leírása:

- ügyfél kezdeményezésére indul személyesen, postán v. elektronikus úton kérelem űrlap kitöltésével, illeték megfizetésével

- a beérkezett irat érkeztetése, iktatása.

- tényállás megállapítása

- döntés meghozatala

- döntés megküldése postán v elektronikusan kérelmezőnek

- az irattározási szabályzatnak megfelelően az iratok átadása az irattárnak.

 

Településképi véleményezési eljárás folyamat leírása:

- ügyfél kezdeményezésére indul ÉTDR felületen, elektronikus úton

- a beérkezett irat érkeztetése, iktatása.

- tervtanácsi jóváhagyáshoz kötött terv esetében tervtanácsi ülés összehívása.

- tervtanács döntése

- tényállás megállapítása

- döntés meghozatala

- döntés megküldése ÉTDR felületen, elektronikus úton a kérelmezőnek

- az irattározási szabályzatnak megfelelően az iratok átadása az irattárnak.

 

Hatósági bizonyítvány rendeltetés változás eljárásának folyamat leírása:

- ügyfél kezdeményezésére indul személyesen, postán v. elektronikus úton kérelem űrlap kitöltésével, illeték megfizetésével

- a beérkezett irat érkeztetése, iktatása.

- tényállás megállapítása

- döntés meghozatala

- döntés megküldése postán v. elektronikusan kérelmezőnek

- az irattározási szabályzatnak megfelelően az iratok átadása az irattárnak.

 

Településképi kötelezési eljárás folyamat leírása:

- indulhat hivatalból v. ügyfél kezdeményezésére

- jegyzőkönyv felvétele helyszínen, v. beérkezett irat érkeztetése, iktatása.

- helyszíni szemle tartása, tényállás megállapítása

- döntés meghozatala (esetlegesen bírság kiszabásával)

- döntés megküldése postán v elektronikusan kérelmezőnek

- döntésben előírt kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

- szükség esetén teljesítés kikényszerítése

- az előírt kötelezettség teljesülése után - irattározási szabályzatnak megfelelően - az iratok átadása az irattárnak.

 

 

IV. SZOBROK

Meglévő szobrok helyreállítása, tisztítása

- Meglévő szobrok sérüléseinek, rongálásának helyreállítása, köztéri művészeti alkotások tisztítása. A felmerülő esetek összegyűjtése után indikatív árajánlatokat kérünk be.

- A becsült költségek és rendelkezésre álló költségkeret alapján vezetői döntés szükséges az elvégzendő feladatok listájáról. Meg kell határozni egy prioritási sorrendet a helyreállítási feladatok elvégzéséről.

- Ezt követően felvesszük a kapcsolatot a szobor alkotójával, illetve felkutatjuk a jogos örökös(öke)t és hozzájárulásukat kérjük a tervezett beavatkozáshoz.

- Művészeti alkotás tisztítását, helyreállítását arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti. A megfelelő szakember kiválasztását követően a jogi irodával leegyeztetett szerződés, megállapodás megkötésére kerül sor.

- A folyamat dokumentálását, iktatását, pénzügyi elszámolás előkészítését a főépítészi iroda végzi.

 

Új szobor, köztéri alkotás elhelyezése, áthelyezése, eltávolítása

- Az igény felmerülését követően tisztázni a kell a fedezet forrását.

- Művészeti alkotás közterületen történő elhelyezéséről, áthelyezéséről és eltávolításáról a Közgyűlés dönt. A közgyűlési előterjesztés anyagát a főépítészi iroda állítja össze.

- A tervezett szoborelhelyezés, áthelyezés művészeti bírálatát Képző-és Iparművészeti Lektorátustól, szervezettől megkérjük.

- A tervet engedélyezés előtt, a Tatabányai Városi Építészeti Tervtanáccsal véleményeztetjük.

- A folyamat dokumentálását, iktatását, pénzügyi elszámolás előkészítését a főépítészi iroda végzi.


V. ÉRTÉKVÉDELEM

- Közgyűlési döntés és költségvetési forráslehetőség alapján a pályázat évente kiírható. Irodánk összeállítja a pályázati kiírást, mely TMJV honlapján kerül megjelenítésre.

- Tájékoztatás és segítségnyújtás a pályázati anyag összeállításában az érdeklődőknek.

- A határidőig beérkező pályázati dokumentációk értékelése.

- A pályázati támogatásról való döntéshez közgyűlési előterjesztést állítunk össze.

- A közgyűlési döntésről a pályázót értesítjük.

- Támogatási szerződés előkészítése a jogi irodával együttműködve, majd a szerződés megkötése támogatottal.

- A támogatás kizárólag a megpályázott célra fordítható, a felhasználást megfelelő műszaki és pénzügyi dokumentációval igazolni szükséges a munka befejeztével.

- Pályázati elszámoló dokumentáció értékelése, pénzügyi elszámolás előkészítése, támogatottal együttműködve.

 

VI. HATÓSÁGI ÜGYEK

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁSOK

Folyamat leírása:

- jegyzői hatáskörben szakhatósági illetve előzetes szakhatósági állásfoglalási feladatok ellátása hatóságok illetve ügyfelek által megküldött kérelmekre,

- szakhatósági/előzetes szakhatósági állásfoglalás kiállítása, érintettség esetén eljáró szerv kijelölése,

- hatóságoktól beérkezett határozatok, kijelölő végzések, szakhatósági állásfoglalások kezelése,

- az iratkezelési szabályzatnak megfelelően az iratok iktatása, irattározása


VII. EGYÉB ÜGYEK

Ügymenet leírása:

- az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben véleményt ad a településpolitikai, településfejlesztési dokumentumok előkészítése során a település szerkezetet valamint városképet érintő kérdésekben,

- az iroda tevékenységi körébe tartozó vagyongazdálkodási döntések meghozatalához előzetes vélemény-nyilvánítás,

- az iroda tevékenységi körébe tartozó információknak az Önkormányzat portálján való megjelenéséről, az információk naprakészen tartásáról való gondoskodás,

- az irodához tartozó feladatok, költségvetési előirányzatok tekintetében a kötelezettségvállalással kapcsolatos megállapodások, testületi határozatok, költségvetési keret nyilvántartása,

- az iroda tevékenységi körébe tartozó feladatok körében kötött szerződések szakmai ellenőrzése, teljesítés igazolás kiállítása, a Pénzügyi iroda bevonásával pénzügyi ellenőrzése,

- az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben közgyűlési, bizottsági előterjesztések készítése, a közgyűlési, bizottsági döntések végrehajtása,

- együttműködés az iroda tevékenységi körébe tartozó ügyekben a Hivatal társirodáival,

- az iratkezelési szabályzatnak megfelelően az iratok iktatása, irattározása.


Háttér