Átadták a Molnár János és a Zöld Ág Díjakat

Bakos Gergelyné, Kajsza Gyula és Jahn György vehette át idén a Molnár János-díjat Schmidt Csaba Polgármestertől. A Zöld Ág díjas Ácsi Gizella.


Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése Molnár János Díjjal fejezi ki tiszteletét és megbecsülését azon pedagógusok felé, kik a városban hosszú évek óta kiemelkedő oktatási-nevelési tevékenységet folytatnak. A Díjat minden esztendőben egy óvodai, egy általános iskolai és egy középfokú intézményben tanító pedagógus veheti át.

Bakos Gergelyné1993-ban végzett a Budapesti Tanítóképző Főiskola óvodapedagógus szakán. Pályakezdőként került a Tatabányai Ságvári Endre Óvodába, mai nevén Tatabányai Benedek Elek Óvodában, ahol azóta is dolgozik. Az eltelt 26 év alatt mindig odaadóan, lelkiismeretesen, hivatásának megfelelően végezte és végzi munkáját. A rábízott gyermekeknek tudása legjavát nyújtja, csoportjára a nyugodt, családias légkör jellemző.Csoportbéli munkája mellett állandó, meghatározó tagja az óvodában működő három munkaközösségnek is: Báb-, Egészségnevelési-és Művészeti munkaközösségnek. 2015 óta az intézmény Önértékelési Csoport vezetője, melyet nagy elhivatottsággal, precizitással lát el. Nagy szerepet vállal a kollégák folyamatos tájékoztatásában, felkészítésében, támogatásában a belső önértékelések, tanfelügyeleti ellenőrzések, minősítési eljárások tekintetében. Megbízható, naprakész szakmai, módszertani tudása, empatikus és türelmes személyisége miatt rendszeresen lát el mentori teendőket főiskolai hallgatók, illetve gyakornokok esetében. Óvodapedagógusi személyisége példa a hallgatók, gyakornokok számára. Gyakran célzottan Őt kérik a mentorálásra, aminek minden esetben örömmel tesz eleget. Szakmai kultúrájában kiemelt szerepe van a hagyományőrzésnek, a népi kultúrának, néptáncnak, zenei nevelésnek. Jelenleg is lelkes, visszatérő résztvevője Balatoni Katalin „Igy tedd rá” komplex fejlesztőpedagógiai, néptánc, népi játék akkreditált továbbképzési programjának. Munkáját precizitás, pontosság, önmagával szemben maximalizmus jellemzi. A hivatása iránt teljes mértékben elkötelezett. A Tatabányai Benedek Elek Óvoda kiváló pedagógusa Bakos Gergelyné méltán részesül a Molnár János Pedagógiai Díjban. 

Kajsza Gyula 1980-ban végzett Egerben, a Ho Shi Minh Tanárképző Főiskolán, ahol matematika és műszaki ismeretek szakos általános iskolai tanári diplomát szerzett. Első munkahelye Salgótarjában volt, majd családalapítást követően került Tatabányára, a Bánhidai Általános iskolába, ahol 18 évig tanított, majd az iskola igazgató-helyettesi feladatait is lelkiismeretesen ellátta. 1999-ben került a Dózsakerti Váci Mihály Általános Iskolába, ahol jelenleg is tanít. Pályafutása 38 éve alatt minden tanévben kimagasló szakmai munkát végzett. Magas színvonalú matematika szakkört vezet, ahol tanítványait eredményesen készíti fel a tanulmányi versenyekre. Tanítványai minden évben kiemelkedő eredményeket értek el a városi Bolyai matematikaiversenyen, a Zrínyi Ilona országos matematikai verseny megyei és országos fordulóban, valamint a Bolyai János csapatverseny megyei fordulójában. Szívügyének tekinti, hogy tanítványai ne csak tudják, de szeressék is a matematikát. Különös figyelmet fordít a gyerekek személyiségének alakítására mind a tanórái, mind pedig a szakköri tevékenységek során. Emberi tulajdonságai, lelkiismeretes tanári tevékenysége, töretlen munkakedve és példaértékű munkabírása alapján Kajsza Gyula Molnár János Pedagógiai Díjat érdemelt ki.

Jahn György 1985-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ezt követően a Tatabányai Szénbányáknál kezdett el dolgozni. 1990-ben került a mai Pech Antal Műszaki Szakgimnázium jogelőd intézményébe, ahol a műszaki szaktantárgyak mellett folyamatosan képezte magát, 1998-ban főiskolai, 2009-ben pedig egyetemi szintű matematika tanári végzettséget szerzett. A mechatronikai technikus képzés elindulása után a pneumatikai, elektro-pneumatikai, PLC és hidraulikai ismeretek oktatására specializálódott. A 2014/2015-ös tanév óta a tatabányai EDUTUS főiskola gyakorlati tanára is a mechatronikai mérnökképzésben. Foglalkozásait, óráit gondosan megtervezi, logikusan felépíti. A tanulókat, hallgatókat folyamatosan segíti az előrehaladásban, legyen szó bármilyen műszaki, vagy matematikai problémákról. A tanulók tudását folyamatosan méri, lehetőséget ad a javításra. A tatabányai ipari park cégeinél már garanciát jelent a neve a felvételizőnek, amennyiben kiderül, hogy a jelentkező nála tanulta a pneumatikát, eleketro-penumatikát. A tanár úr tanulói évek óta részt veszenek a Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatikai versenyeken.  Az utóbbi években mindig volt az iskolának döntős csapata, ami egyrészt a tanulók tehetségének és szorgalmának, másrészt pedig Jahn György tanár úr állhatatosságának, kitűnő műszaki tanári adottságainak és szakértelmének köszönhető. Elhivatott tanári tevékenységével, töretlen munkakedvével és példaértékű munkabírásával Jahn György Molnár János Pedagógiai Díjat érdemelt ki.

Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tatabánya város környezet – és természetvédelmében, a környezeti nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtók iránti tiszteletének és megbecsülésének kifejezése céljából „Zöld Ág” díjat alapított. A Képviselő-testület 2019. évben Ácsi Gizellát tartotta méltónak e kitüntetésre.

Ácsi Gizella a környezeti nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújt hosszú évek óta. A Herman Ottó természetbúvár városi verseny szervezője immár 28 éve. 1991-ben indította útjára ezt a versenyt, amely a természet ismeretére, védelmére épül. Játékos, a kamaszok élettani sajátosságainak megfelelően összeállított elméleti és gyakorlati feladatokból áll. A versenyzők előzetes feladatokat kapnak, amely aktív, alkotó tevékenységükre épül.A verseny tematikája a következő területekre épül: a környezetvédelemmel kapcsolatos, lényeges fogalmakra. A tanárnő aktív szerepelt vállal az iskola ÖKO programjainak szervezésében és megvalósításában, az iskolai tanulóközösségének szemléletformálásában. Így nemcsak elméletben, hanem a gyakorlati életen, a mindennapi oktató-nevelő munkában is a környezeti nevelés zászlóvivője több mint 30 éve.

Az ünnepségen Bencsik János képviselő úr és John Katalin alpolgármester asszony nyújtotta át a Pedagógus Szolgálati Emlékérmeket és az elismerő okleveleket Antalovitsné Nagy Valériának, Basternák Antalnak, Bikali Zoltánnénak, Burger Juditnak, Cserhalminé Péter Gizella Ilonának, Csizsek Klárának, Csőváriné Patkó Editnek, Demeter Attilánénak, Eichkerné Mészáros Zsuzsannának, Frank Mártának, Gáspár Eszternek, Herczegné Körmendi Ilonának, Imeli Lászlónénak, Járfás Tünde Máriának, Kiss Genovévának, Korom Ilona Melindának, Korona Erzsébetnek, Laczkóné Csermely Máriának, Lengyel Klárának, Major P. Gábornénak, Mészáros Györgynének, Mihályfi Sándornénak, Némethné Müller Ilonának, Nyuzó Éva Ágnesnek, Ötvös Jánosnénak, Pálócziné Papp Ildikónak, Pesti Béla Jánosnak, Racsek Istvánnénak, Steiner Gabriellának, Szabó Józsefnek, Szalay Miklósénak, Székely Juditnak, Varga Istvánnénak, Vargáné Freund Zsuzsannának, Vereszki Istvánnak és Vérné Szabó Erzsébetnek.

Antalovitsné Nagy Valéria: 1975-ben szerezte óvodapedagógusi diplomáját. Magas színvonalú szakmai munkájával, gyakorlatvezető óvónőként éveken keresztül segítette az óvónők gyakorlati képzését. Munkáját lelkiismeretesen, kiváló szakmai hozzáértéssel végezte. A gyermekek szeretete, következetesség, valamint a segítőkészség jellemezte óvodapedagógusi munkáját. Sikeres pályája lezárásaként ma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Basternák Antal: 1996 óta dolgozik a Fellner Jakab iskolában, asztalos szakoktatóként, ezen idő alatt sok tanulóval szerettette meg ezt a szakmát. A pályán eltöltött áldozatos munkája, szorgalma, valamint az intézményhez fűződő érdemeit figyelembe véve a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Bikali Zoltánné: Négy évtizeden át volt a Kodály Zoltán Általános Iskola pedagógusa. Óráit a gyermekekkel való törődés, élménynyújtás, az igényesség, pontosság jellemezte. Minden tevékenységét a komoly, fegyelmezett precizitás szőtte át. Példaértékű emberi, nevelői munkát végzett egész pályafutása során, így a mai napon munkásságának méltó lezárásaként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Burger Judit:
40 éves pedagógusi pályáját az Óvárosi Általános Iskola jogelőd intézményében a József Attila Általános Iskolában töltötte, tanítóként. Példamutató és kitartással átitatott életút az övé, amely sok-sok kisgyermek tudásvágy iránti és érzelmi fejlődésének mutatott irányt. A pályán eltöltött magas színvonalú munkásságának méltó lezárásaként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Cserhalminé Péter Gizella Ilona:1984-től a Kertvárosi Általános Iskola tanítója, majd rajztanári diplomát is szerzett. Szakmailag jól képzett pedagógus. Konkrét tanácsaival segítette tanulóit adottságainak, képességeinek fejlesztését. Megköszönve több évtizedes munkáját a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Csizsek Klára: 1979-ben végzett az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán, majd a Ságvári Endre Iskolában kezdte tanítói pályáját. 1997-től nyugdíjba vonulásáig a Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola pedagógusa volt. Munkáját mindig a maximalizmus, és a gyermekek iránti feltétel nélküli szeretet jellemezte. Szociális érzékenységével, odafigyeléssel, sok nehéz sorsú gyermeknek segített az elindulásban. Pályája lezárásaként a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.  
Csőváriné Patkó Edit: 1979-ben kezdte el óvónői munkáját, 1985-ben szerzett óvónői diplomát. Csendes, nyugodt személyiségével, önzetlen gyermekszeretetével könnyen elnyerte a gyermekek, szülők és a kollegák bizalmát a Szivárvány Óvodában. A fiatal nemzedéknek követendő mintát mutatott példaértékű munkájával. Óvónői pályán áldozatos munkáját megköszönve a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérvet vehet át.
Demeter Attiláné: 1973-ban szerzett diplomát az Apáczai Csere János Főiskolán. Mindig megújulva, a kor kihívásainak megfelelően látta el feladatát. Pályafutása alatt több tanító gyakorlatát mentorálta és mutatta meg nekik a szakma titkait. Sokoldalú pedagógust ismerhettünk meg személyében, aki tanítóként, napközis nevelőként is lelkiismeretesen végezte munkáját. Megköszönve több évtizedes munkáját a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Eichkerné Mészáros Zsuzsanna: Matematika-rajz szakos pedagógusként végzett az egri főiskolán. 40 évet töltött el a pedagógus pályán, ez alatt mindvégig hűséges maradt első munkahelyéhez a Kodály Zoltán Általános Iskolához. Oktató-nevelő munkája során rengeteg tanulóval ismertette és szerettette meg a matematikát és nyitotta rá a szemüket a művészetekre, a rajzolás örömére. Megköszönve több évtizedes tanári munkáját, a mai napon Pedagógus Emlékérmet vehet át.
Frank Márta: 1976-óta a Széchenyi István Általános Iskola tanítója. Kiemelkedő oktató-nevelő munkájának köszönhetően tanítványai kimagasló eredményeket értek el. Az iskolában folyó német nemzetiségi oktatásnak az egyik fontos mozgatórugója. Munkásságát a hivatástudat, a lelkiismeretes és pontos munkavégzés jellemezte. A pályán eltöltött áldozatos munkája, szorgalma, valamint az intézményhez fűződő érdemeit figyelembe véve a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Gáspár Eszter: 1982-től nyugdíjba vonulásáig a Sárberki Általános iskola tanítója volt. Szívesen foglalkozott a lemaradó, nehezen tanítható gyerekekkel. Oktató-nevelő munkáját a gondosság jellemezte. Oszlopos tagja a tatabányai Bárdos Kórusnak. Életpályájának méltó elismeréseként a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Herczegné Körmendi Ilona: A kertvárosi Általános iskola tanítója, aki mindig lelkiismeretesen, következetesen végezte munkáját, szakmai tudása, segítőkészsége és a gyermekekkel való jó kapcsolata példaértékű. Egész munkássága alatt személyiségével, tevékenységével színesítette a gyerekek, a tanulók és a kollegák életét. Pályája lezárásaként a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Imeli Lászlóné:
1987-től kezdődően az Óvárosi Általános Iskola tanító szakos pedagógusaként végezte munkáját. Kedves, melegszívű személyiség, aki a maga szerénységével és visszafogottságával minden nap egy kis örömet csempészett az iskola életébe. Meghonosította az iskolában a városi környezetvédelmi versenyt.  Szakmai életútjának elismeréseként ma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Járfás Tünde Mária:
A Dózsa György Sportiskola kiváló pedagógusa, aki egész életében Tatabányán tanított. A 40 éves pedagógus pályán számos osztály tanított betűvetésre, számolásra, zenei ismeretekre, gazdag, változatos tanítási módszereivel gyerekek ezreinek adott maradandó élményt. Az évek során osztályfőnökként, munkaközösségvezetőként, iskolaszék elnökeként is tevékenyen kivette részét az iskolaközösség életéből, úgy, hogy közben igazi tanítónéni maradt. Megköszönve több évtizedes gyógypedagógiai munkáját, a mai napon Pedagógus Emlékérmet vehet át.
Kiss Genovéva:
1979-ben szerezte meg tanító és ének szakkollégium diplomáját az esztergomi Tanítóképző Főiskolán. Hosszú éveken keresztül látta el az iskolában a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokat is. Mindig nagy odafigyeléssel fordult a nehéz sorsú, nehéz körülmények között nevelkedő gyermek.ekhez és családjukhoz. Munkásságát a hivatástudat, a lelkiismeretes és pontos munkavégzés jellemezte. Életpályájának méltó elismeréseként a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Korom Ilona Melinda:
1979-ben szerezte meg tanító, könyvtár és testnevelés szakosító kollégiumi diplomáját.
Pedagógusi munkáját a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása jellemezte. Szeretettel, odaadással gondozta, nevelte, tanította a rá bízott gyermekeket. Következetes, szolgálatkész munkája határozottan hozzájárult a Széchenyi István Általános iskola eredményes működéséhez. Több évtizedes munkáját kiemelkedő hozzáértéssel, felkészültséggel végezte. Életpályájának méltó elismeréseként a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Korona Erzsébet:
A Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakgimnázium pedagógusa, aki az elmúlt 28 évben igényes szaktanári munkát végzett. Tanítványait komoly, fegyelmezett munkára ösztönözte, az angol nyelv elsajátítását, az érettségi felkészülését a diákok kidolgozott jegyzetivel is segítette. Tanítványait rendszeresen készítette fel nyelvvizsgára, ahol a diákok sikeres eredményeket értek el. Megköszönve több évtizedes tanári munkáját, a mai napon Pedagógus Emlékérmet vehet át.
Laczkóné Csermely Mária:
1979-ben végzett a tanítóképző főiskolán, majd másoddiplomát szerezett oligofrénpedagógia szakon. Pedagógiai tevékenységei során a tanulót tehetségét tartotta szem előtt, ezért is vállalt aktív szerepet a 2010-ben megalakult Gyöngyhalászat Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriumában.  Pedagógus pályán eltöltött áldozatos munkája, szorgalma és emberi tisztessége, valamint az intézményhez fűződő érdemeit figyelembe véve Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Lengyel Klára:
A Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnázium és Szakközépiskolában tanított nyugdíjba vonulása előtt orosz-történelem szakos tanárként, majd német szakos nyelvtanári oklevelet is szerzett. Életútjáért, aktivitásáért, a gyermekek és a szakma iránti elkötelezettségért a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Major P. Gáborné:
1970-ben munkáját képesítés nélküli óvónőként kezdte meg, majd 1974-ben szerez óvodapedagógusi diplomát. 1980-tól nyugdíjba vonulásáig a sárberki óvoda dolgozója. Munkáját mindig lelkiismeretesen, magas szakmai hozzáértéssel végezte, sokat tett a hagyományőrzés terén. A kollégák elismerték szakmai tudását, felkészültségét. A gyermekek szeretete és feltétel nélküli elfogadás végig kísérte pályafutását. Az óvónői pályán eltöltött évek munkáját elismerve a mai napon pedagógus szolgálati emlékérmet vehet át.
Mészáros Györgyné:
1979-ben szerzett óvodapedagógus végzettséget, 1983 óta a Turul Óvoda pedagógusa.  Kiváló óvónő, aki egész életét önzetlenül a gyermekek fejlesztésének szentelte. Évről-évre bizonyítja, hogy képes a megújulásra, folyamatosan és szívesen fejleszti önmagát, tudásának, tapasztalatainak átadásával az óvoda közösségét. Életútjáért, aktivitásáért, a gyermekek és a szakmai iránti elkötelezettségéért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Mihályfi Sándorné:
1979-óta folyamatosan, első munkahelyeként a Ságvári Endre Óvoda, mai nevén a Benedek Elek Óvoda dolgozója. Az elmúlt évtizedek alatt bizonyította rátermettségét, felkészültségét, hivatásszeretetét. Munkastílustát a megbízhatóság, végtelen szorgalom higgadtság, tudatos felkészülés és kedvesség jellemezte egész pályafutása alatt. Óvodapedagógusi pályán eltöltött magas színvonalú munkásságának méltó lezárása a Pedagógus Szolgálati Emlékérem odaítélése.
Némethné Müller Ilona:
40 éves pályafutása alatt hűséges tagja volt a Jókai óvoda közösségének. Példaértékű szakmai munkával támogatta a bánhidai családokat a gyermeknevelésben. Az óvónői pályán eltöltött évek munkáját elismerve a mai napon pedagógus szolgálati emlékérmet vehet át.
Nyuzó Éva Ágnes: Gyógypedagógia területén végzett kiemelkedő munkásságáért, melyet 43 éven keresztül végzett lelkiismeretesen a nevelés-oktatás, a mozgásfejlesztés területén. Sokat tett a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, súlyosan, halmozottan sérült tanulók megsegítéséért. Megköszönve több évtizedes gyógypedagógiai munkáját, a mai napon Pedagógus Emlékérmet vehet át.
Ötvös Jánosné: Több mint négy évtizedes eredményes pedagógus tevékenysége, egyénisége mindvégig jó kapcsolatteremtő-és fenntartó készséggel, empátiával, toleranciával párosult. Nyugodt, higgadt személyiségével, szakmai felkészültségével, gyermekek ezreit nevelte emberszeretetre, tanította a biológia, a földrajz és a természetismeret rejtelmeire, szépségeire. Pedagógus pályán eltöltött évek munkáját elismerve a nevelőtestület méltónak tartotta a Pedagógus Szolgálati Emlékéremre.
Pálócziné Papp Ildikó:
A Kodály Zoltán iskolában töltött évek alatt emberi és nevelői magatartása példaértékű volt. Kitűnő pedagógiai érzékkel, hozzáértéssel, és végtelen türelemmel oktatta és nevelte tanítványait. Szívügyének tekintette az angol nyelv eredményes oktatását. Sok tanítványa köszönheti neki sikeres nyelvvizsgáját. A pedagógus pályán eltöltött áldozatos munkája, szorgalma, valamint az intézményhez fűződő érdemeinek elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Pesti Béla János:
1984-ben kezdte tanári pályafutását a mai Kölcsey Ferenc iskolában tanárként. Az elmúlt 34 év alatt több mint ezer tanuló köszönheti neki, hogy bevezette őket a tudás világába, a technika csodáiba. Tíz évig fizikát is tanított az iskolában, valamint az informatika oktatás beindításában is tevékenyen részt vett. Sikeres pályája lezárásaként ma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Racsek Istvánné:
1978-ban szerzett óvodapedagógusi diplomát. Munkáját a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása jellemezte. Szeretettel, odaadással gondozta, nevelte, tanította a rá bízott gyermekeket Mindig tudatosan és következetesen képviselte az óvoda, a szakma presztízsét, a gyermekek érdekeit. Az elmúlt 40 év során gyermekek generációi kerültek ki gondoskodó kezei közül. Megbízható, precíz munkájára a Turul Óvoda vezetője és a kollégák is mindig számíthattak.  Az óvónői pályán eltöltött évek munkáját elismerve a nevelőtestület méltónak tartotta a Pedagógus Szolgálati Emlékéremre.
Steiner Gabriella:
A tatabányai Benedek Elek Óvoda óvodapedagógusa, akinek az elmúlt 40 év során gyermekek generációi kerültek ki gondoskodó kezei közül. Munkáját elmélyült szakmai felkészültség és a pedagógiai módszerekben való jártasság jellemezte. Óvodapedagógusi pályán eltöltött magas színvonalú munkásságának méltó lezárása a Pedagógus Szolgálati Emlékérem odaítélése.
Szabó József:
1980-ban szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán. A mindennapok munkájában igyekezett a matematika és a fizika szépségeit bemutatni tanítványainak. Tanulók generációt készítette fel a sikeres érettségi vizsgákra, megalapozva ezzel sokuk felsőfokú tanulmányait. Az iskola vezetésében 17 évig dolgozott, mindenki ismerte precíz munkavégzését, jó szervezőkészségét. Sikeres pályája lezárásaként ma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Szalay Miklósé:
1979-ben szerzett óvónői képesítést, pályakezdőként 1 évig dolgozott Herceghalomban, szülővárosában, majd Tatabányán 39 évet dolgozott a Micimackó Óvodában. Szakmai fejlődésére nagy hangsúlyt fektetett, amely példaként szolgált kollégáinak, szülőknek egyaránt. Szülők, munkatársak tisztelete, szeretete övezi, kollégái nyugdíjasként is visszavárják a Micimackó Óvodába. Az óvodapedagógusi pályán eltöltött magas színvonalú munkásságának méltó lezárása a Pedagógus Szolgálati Emlékérem odaítélése.
Székely Judit:
a tatabányai Sárberki Óvoda dolgozójaként ment nyugdíjba. Munkáját precízen, mindig lelkiismeretesen, magas színtű szakmai hozzáértéssel végezte. Folyamatosan képzete önmagát, főként a mozgásfejlesztés és a beszédfejlesztés területén. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésében is aktívan részt vett. Az óvodapedagógus pályán eltöltött áldozatos munkája, szorgalma, valamint az intézményhez fűződő érdemeinek elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Varga Istvánné:
orosz-földrajz szakos középiskolai diplomával tanított 1987-től a Bárdos Gimnáziumban, annak alapítása óta. 1989-től intézményvezető helyettesi feladatkört is ellátott nyugdíjba vonulásáig. Önzetlen, segítőkészségéért a diákok és a tanárok egyaránt becsülték. Életpályájának méltó elismeréseként a mai napon Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Vargáné Freund Zsuzsanna:
1980-tól nyugdíjba vonulásáig a Sárberki Általános Iskola dolgozója volt. Pontos, precíz, szerény pedagógus. Halk szavával, kedves természetével nyugalmat árasztott mind a gyerekek, mind a kollégák körében. A pedagógus pályán eltöltött áldozatos munkája, szorgalma, valamint az intézményhez fűződő érdemeinek elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Vereszki István: Azon ritka emberek egyike, aki első munkahelyéről a Kodály Zoltán Általános Iskolából vonul nyugdíjba. Munkáját évtizedek óta lelkiismeretesen végezte. Több osztály osztályfőnöki feladatait látta el a gyermekekkel megszerette a matematika, informatika és a technika tantárgyat. Kollégáival szemben empatikus, segítőkész, igazi közösségi emberként végezte munkáját. Sikeres pályája lezárásaként ma Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.
Vérné Szabó Erzsébet: 1980 óta a Sárberki Általános Iskola tanítója. Egész pályafutása alatt folyamatosan képezte magát, az informatika, a tehetséges és lemaradó tanulókkal való foglalkozás, a legmodernebb tanulásszervezési eljárások területén. Egész munkája az élményszerű tanításról szólt. Megköszönve több évtizedes munkáját, a mai napon pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehet át.

A miniszter ágazati irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetnél végzett színvonalas szakmai munkájuk elismeréseként Schmidt Csaba Polgármester Miniszter Elismerő Oklevelet nyújtott át Aradi Erzsébetnek, Bánki Évának, Dr. Bogárné Géber Zsuzsannának, Hamburger Józsefnének, Krupánszki Ferencnének, Saller-Molnár Katalinnak és Veréb Mártának.