Közérdekű információk
Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Turul Óvoda Minőségbiztosítási Programja

2012.03.19. hétfő 12:11

A Turul és Dózsakerti Óvoda

Minőségbiztosítási Programja

 

Készítette:

 

………………………………………                          

 Benyeczkóné Juhász Katalin                                

 Óvodavezető                                                           

 Véleményezte:

 

………………………………………

Az óvoda Közalkalmazotti Tanácsa

 

………………………………………                                …  .. ……………………………………….

A  Turul óvoda Szülői Szervezete                          A Dózsakerti Óvoda Szülői Szervezete

képviselői

Elfogadta:

 

A Turul Óvoda nevelőtestülete

Megismerte: az óvoda alkalmazotti közössége

 

Nevelőtestületi határozatszáma: 11/ 2010. (VIII. 31.)-i határozat a Turul Óvoda és a Dózsakerti Óvoda Minőségbiztosítási programjának módosításáról, kiegészítéséről, egybeszerkesztéséről.

 

Töprengés a minőségről…

 

A minőségelv nem egyfajta hivatalos program, hanem belső meggyőződéssel vállalt és képviselt értékrend megvalósítása, melynek meghonosítása „erőszakkal, felülről diktálva ” nem lehetséges.

Az ügy iránt elkötelezett személyek és csoportok jellemző mintát nyújtanak, majd pedig ennek vonzerejét hasznosítva maguk mellé állítják szűkebb és tágabb (családi és szervezeti) környezetüket.

 

… Az ember életének jelentős részét a munkájával tölti.

Életének értelme, boldogulása, nem kis mértékben, pedig a megítélése,

munkájának minőségétől függ.

 

…”Mindnyájan érezzük, hogy a világ milyen gyorsan - és egyre gyorsabban – változik körülöttünk.

Akarva – akaratlanul magunk is részesei (okozói, szenvedői, haszonélvezői) vagyunk ezeknek a változásoknak, melyek következtében az emberek jellemének, képességeinek jelentősége minden eddiginél nagyobb lett.

Újra kell gondolnunk, milyen viselkedésre van szüksége az egyénnek és a szervezetnek ebben a változó világban.

„Hatékonyság”, „kompetencia” és „érzelmi intelligencia” – három olyan fogalom, amely talán jó kiindulópont lehet a válasz megtalálásához.”

 

A MIP tartalomjegyzéke:

 

A Minőségirányítási Program törvényi háttere....................................................................................... 3.oldal                                                               

1.          Az intézmény rövid bemutatása............................................................................................ 4.oldal                                                              

2.          Intézményünk minőségpolitikája........................................................................................... 5.oldal                                                              

      2. 1.   Minőségpolitikai nyilatkozat - Óvodánk jövőképe................................................................ 5.oldal                                                           

2. 2.   A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó része............................................... 5.oldal                                                              

      2. 3.   Pedagógiai minőségcéljaink.................................................................................................. 9.oldal                                                              

2. 4.   Szervezeti minőségcéljaink................................................................................................... 9.oldal                                                              

      3.       Az intézmény minőségirányítási rendszere……………………………………………...10.oldal                                                              

      3. 1.   A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben……………………………………..10.oldal                                                              

a.        Jogszerűség……………………………………………………………………………....10.oldal                                                              

b.       A tervezés folyamata........................................................................................................... 12.oldal                                                              

c.        Vezetői ellenőrzés és értékelés............................................................................................ 13.oldal                                                               

d.       A minőségirányítási rendszer működtetése........................................................................... 21.oldal                                                              

3.2.    Az intézményi működés belső rendje................................................................................... 24.oldal                                                               

3.2.1. Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése.................................................................... 24.oldal                                                              

a.          Kommunikáció a külső partnerekkel................................................................................... 24.oldal                                                              

b.          Partneri igény és elégedettség mérés rendszere.................................................................... 27.oldal                                                              

c.          Kommunikáció a belső partnerekkel................................................................................... 29.oldal                                                              

      3.2.2.  Emberi erőforrás................................................................................................................ 30.oldal                                                              

a.       A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése....................................................................... 30.oldal                                                              

b.      A munkatársak megbízása részfeladatok megvalósítására...................................................... 33.oldal                                                               

c.       A munkatársak irányítási rendszere....................................................................................... 34.oldal                                                              

     3.2.3. Minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése........................................................... 35.oldal                                                               

     3.2.4. Az intézmény mérési és értékelési rendszere......................................................................... 36.oldal                                                              

a.       A nevelő/fejlesztő tevékenység hatékonyságát befolyásoló területek                                                               

      mérése és értékelése............................................................................................................ 36.oldal

b.      Teljesítményértékelés........................................................................................................... 40.oldal                                                              

c.       A teljes körű intézményi önértékelés..................................................................................... 77.oldal                                                               

     3.2.5. A minőségirányítási rendszer (program) felülvizsgálata........................................................... 80.oldal                                                              

     3.2.6. Dokumentumok kezelése..................................................................................................... 81.oldal                                                               

 

Legitimációs eljárást igazoló dokumentumok

 • Jegyzőkönyv (nevelőtestület, alkalmazotti kör)
 • Jegyzőkönyv (szülők képviselői)

 

Melléklet: MIP Eszköztár III.

 

§

 

A Minőségirányítási Program törvényi háttere

 

Ktv. 40.§ (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt. 60-61. §) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. §) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé

(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minőségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körű intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.

323/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú, 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról 8 § a Kjt. 40. §-ának (12) bekezdéséhez és 85. § (3) bekezdésének c, e) pontjához.

 

§

 

1.      Az intézmények rövid bemutatása

 

 Bevezető gondolatok

 

Meggyőződésünk, hogy a minőségfejlesztés nem más, mint egy olyan együttműködésen alapuló folyamatos és tudatos tevékenység, mely céljaink és tényleges munkánk közelítését eredményezi. Tudatos törekvésünk az, hogy megfeleljünk ígéretünknek - helyi nevelési programunk - mely a fenntartó részéről ígéret az állampolgárok, dolgozóink részéről pedig ígéret az óvodahasználó szülők felé. Az elvárásoknak történő megfelelés záloga pedig nem más, mint intézményünk minőségfejlesztés értelmezése: tevékenységünk átláthatóvá váljon, minőségfejlesztési rendszerünk csapatmunkára épüljön, működésünk tervezett, ellenőrzött és dokumentált legyen.

 

A Turul óvoda rövid bemutatása

(Forrás: HOP)

 

Az óvoda a város nyugati részén, sík területen, városi lakótelep szélén, – viszonylag zöldövezetben - helyezkedik el, távol forgalmas útvonaltól, családi társasházak társaságában.

 

Az óvoda legfőbb jegyei:

 

Alapterülete:                                                                                                    4915 m2

Beépített területe:                                                                                              885 m2

Engedélyezett gyermeklétszám:                                                                       156   fő

 

Udvara:

 

Rendezett, parkosított, gyermekjátékokkal gazdagon felszerelt.

Jellegzetessége, hogy egy domb teszi változatos terepviszonyokká,- nem mindennapi látvánnyá -az udvart.  

Az udvari játékai megfelelnek az EU szabvány előírásainak. 

                                                    

Komfortfokozata:

Összkomfortos

 

Helyiségei:

 

Csoportszobák száma:                                                                                     6

Alapterületük:                                                                                            50,76 m2

Csoportonkénti engedélyezett létszám:                                                     26 fő

Tornaszoba:                                                                                              110 m 2

 

Valamennyi csoportszobához öltöző, mosdó kapcsolódik, valamint az öltözőből udvarra vezető kijárat, -optimális feltétel biztosítva a gyermekek zavaratlan napirendi tevékenységeinek.

 

Az óvoda, melegítő konyhával rendelkezik, a gyermekek étkeztetését a  Kölyök Gyermekétkeztetési Kft. látja el.

 

A felnőtt dolgozók számára külön helyiségek adottak a felkészülésre, az öltözködésre. Kultúrált munkakörülmények biztosítása mellett láthatják el feladataikat.

(óvónői-nevelői, dajkai szoba, gazdasági, vezetői iroda, étkező, szülői társalgók, fogadó szobai, zuhanyzó).

Jelentősebb, ”legutóbbi beruházások 1997- ill. 1998-ban történtek az épület külső festésével, ill. a tetőszigetelés felújításával, valamint a tornaszoba 2002. évi átadásával.

 

Az épület belső állaga jó, a folyamatos karbantartási munkának köszönhetően.

Igazi kis gyermek paradicsom az óvoda belső tere,- csodálatos színvilágával, berendezéseivel, kiegészítőivel.

Külső falainak, nyílászáróinak állapotára sajnos ez már nem jellemző.

Kiemelkedik az óvoda és környékének ízlésesen kialakított növénytársulása, annak folyamatos szépítése, gondozása, - virágos kertjei, melyek az óvoda dolgozóinak, a szülőknek és a gyermekeink keze munkáját dicsérik.

 

 A családok szocio - kultúrális háttere:

 

Család-modell: két kereső családtag

 

A szülők: fiatal életkorúak, 70%-ban 30 év felettiek.

 

A 156 család közül kb. 100 végez szellemi tevékenységet, e szám jelzi a magasabb iskolai végzettségű szülők számát is.

A 6 óvodai csoportban az óvodapedagógusok felmenő rendszerben, kiválóan működő óvónői-dajkai munkakapcsolatban, tudatosan, szervezetten végzik pedagógiai munkájukat.

 

Csoportlétszámaink az óvoda megnyitása óta magasak, 100%-ban kihasználtak.

 

Az óvoda engedélyezett létszáma 156 fő, - jelenleg 156 kisgyermek látogatja intézményünket.

 

Csoportjaink: homogén ill. heterogén jellegűek.

 

Minden felnőtt egyéniségének, belső lelki kisugárzásának megfelelően alakítja, rendezi, alkotja meg csoportszobája hangulatát.

 

Fontosnak tartjuk, hogy :

 

·      az itt töltött óvodás éveket a gyermek, ízléses, hangulatos, családias környezetben tölthesse,

·     a tárgyi feltételek, berendezések a gyermekek számára lehetőségeket biztosítsanak játék tevékenységük kiszélesítéséhez, játék témáik megvalósításához,

·      a csoportszoba hordozza magában azokat a külső jegyeket, melyekkel rámutat az ünnepek, az évszakok változására, kiemelkedő eseményekre.

 

Jellegzetességeket hordoznak az egyes csoportok a fenti jellemzőkön túl:

·     előtérbe kerül a természetes alapanyagú bútor, játék, kiegészítő eszköz.

·     valamennyi csoportban biztosított a gyermekek játéklehetőségeinek, játékterének gazdagítására a belső térnövelő galéria.

 

A Dózsakerti ÓVODA BEMUTATÁSA

(FoRrás: HOP)

 

            A Dózsakerti Óvoda két lakótelep központjában helyezkedik el, a tatabányai Önkormányzat által fenntartott intézmény.

 

A 70-es években nevelési-oktatási centrum létrehozásának szerves részeként épült.

Szomszédunkban bölcsőde, általános iskola, középiskola, középiskolai kollégium működik. Nagycsoportosaink iskolaválasztását megkönnyíti szomszédságunkban működő két iskola.

 

Korábbi években a bányászatra épült városunk és lakónegyedünk.

Az itt élő emberek fizikai munkával biztosították megélhetésüket, és ez meghatározta óvodai nevelésünk feladatait.

Az évekig tartó munkanélküliség ma is jellemző, az újonnan épülő gyárak korábban lehetőséget biztosítottak a megélhetésre, de a gazdasági válság miatt, ismét a bizonytalanság a  szociális terhek jellemzőek  a családokra.

 

Fontossá vált a családok biztonságát óvni, segíteni minden területen.

 

Nevelőmunkánk eredményeit meghatározta a gyermekközpontúság, a gyermek és szülők igényeinek folyamatos megismerése és kielégítése, a gyermekek egyéni képességeinek fejlesztése, impulzív nevelése.

 

Pedagógiai célkitűzéseink között legfontosabbnak tartottuk – és tartjuk ma is, - hogy minden kisgyerek szeresen óvodába járni, itt biztonságban érezze magát, valamint a tudás és siker esélyeivel készüljön fel az iskolára.

 

Nevelőközösségünk évek óta stabil, ami megkönnyíti a közös célkitűzések megvalósítását.

A hat csoportban 12 óvodapedagógus és hat szakképzett dajka tevékenykedik. Építve egymás munkájára,-eredményes nevelőmunka folyik. 

 

Az épületben található tornaterem nagysága és felszereltsége biztosítja a gyermekek számára a szabad mozgásteret, a sokoldalú mozgáslehetőséget.

 

Közösségi életünk szervezésében is fontos szerepet tölt be, a közös ünnepek, programok alkalmával.

 

Óvodai pedagógiai munkánk alapfeltétele olyan esztétikus, harmonikus és egészséges környezet kialakítása, melyben a gyerekek jól érzik magukat, és szívesen tevékenykednek.

 

Ennek megfelelően folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a gyermekek legnagyobb mozgásterét, az udvart.

 

Az intézmények egészére jellemző az esztétikusság, igényesség, gondozottság, családias miliő, a jó gazdaszellem.

 

 

Céljaink  :

ü       a családi nevelés kiegészítése,

ü      a gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének elősegítése,

ü       egyénre szabott pedagógiai eszközök, módszerek alkalmazása,

ü      pedagógiai eljárások, keresése, alkalmazása,- kompetenciai alapú nevelés terjesztése,

ü       utak megtalálása, a fejlődésben el, -lemaradt gyermekek hátrányainak leküzdésére,

ü      szakszerű, innovatív pedagógiai szemlélet megismerése az eredményesebb, tudatosabb, nevelés érdekében.

 

Minőségfejlesztési rendszerünk alapvető elemei

·        a ciklikusság (PDCA- logika szerint),

·        az óvodánk működését meghatározó elemek javítása (a folyamatszabályozás),

·        a szervezetet átható kultúra fejlesztése,

·        az újabb és újabb célkitűzések rendszerbe/ tevékenységekbe történő visszacsatolása

Intézményünkre - innovatív nevelőtestületről lévén szó - közel nyolc éve jellemző a tudatosan vállalt minőségelvű intézményi működés.

 

Minőségügyi képzettségi mutatóink:

·        3 fő közoktatási vezető

·        7 fő egyéb szakirányú végzettségű kolléga

·        4 fő 30 órás minőségügyi alapképzésen vett részt

·        valamennyi kolléga „folyamatosan” teljesített egyéb módszertani végzettség megszerzésére irányuló továbbképzési kötelezettségét,

·        Az elmúlt években lehetőségeink szerint részt vettünk minőségügyi konferenciákon és szakmai programon

·        Minőségfejlesztési TEAM- vezetőink a minőségfejlesztési tevékenységet végeznek.

 

A minőségelvű intézményi működés szervezetünkre gyakorolt hatása és eredményei

 

·        Partnerkapcsolataink új alapokra helyeződtek

·        A testület probléma érzékenyebbé vált

·        Folyamatosan tárjuk fel és azonosítjuk erősségeinket és fejlesztendő területeinket

·        A PDCA –  SDCA logika „beköltözött „szervezetünk mindennapjaiba

·        Munkánk tervszerűbbé, működésünk hatékonyabbá vált

·        A csapatmunka felértékelődött és felerősödött

·        Számos minőségjavító módszert és technikát tanultunk, és tudunk alkalmazni

·        Az egymástól történő tanulási képességünk fejlődött

·        Jellemzők a belső innovációs kezdeményezések

 

2. Intézményünk minőségpolitikája

 

2. 1. Minőségpolitikai nyilatkozat - Óvodáink jövőképe

Megkülönböztetett módon célunk, hogy partnereink megelégedésére igényeiket minél teljesebb körben kielégítsük, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érő kihívásokhoz

 

Intézményünk stabil dolgozói körére építkezve - a sikeresen bevezetette a KOMPETENCIA ALAPÚ PROGRAMCSOMAGAT, kiegészítve a helyi nevelési programunkat, megfelelve így kívánjuk fejleszteni a ránk bízott gyermekeket, illetve segíteni az óvodahasználó családokat.

Szép hagyományainkat a jövőben is ápoljuk, ezzel is gazdagítva gyermekeink és családjaik élményvilágát és kultúráját.

Pedagógiai elveinkhez és értékeinkhez továbbra is ragaszkodunk, hiszen eredményes munkánk gyümölcse értékeinkben gyökeredzik.

A jövőben is legfontosabb számunkra a gyermekek szeretete, a családokkal kialakított és ápolt segítő és jó kapcsolat, valamint a gyermeki és felnőtti személyiség tiszteletben tartása.

Hivatásunkat jó munkahelyi légkörben kívánjuk gyakorolni.

A társadalmi változások intézményünkre nehezedő terheit, a gyermekek sokoldalú nevelését, megfelelő szakmai továbbképzésekkel, szakmai segítőkkel, és egymást segítve szeretnénk oly módon kezelni, hogy óvodánk színvonalának megítélése, a másoktól való különbözőségünk pozitív irányban jól érzékelhető legyen.

 

2. 2. A fenntartói minőségpolitika intézményünkre vonatkozó része

 

 Valamennyi közoktatási intézményre vonatkozó elvárás

 • Az intézmény törvényes, szakszerű és hatékony feladatellátásának biztosítása
 • Törekvés a partnerek (gyermek, szülő, pedagógus, fenntartó, társintézmény, szolgáltatók, stb.) intézményünkkel szemben támasztott igények tervezett, hatékony, átlátható és ellenőrizhető kielégítésére
 • Hatékony együttműködés az intézmények és a közoktatáshoz kapcsolódó egyéb intézmények között az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.

 

 • Folyamatosan, célszerűen és tervezetten fejlesszük humán erőforrásainkat, személyi feltételrendszerünket.

·        Fejlesszük módszertani kultúránkat és együttműködési készségünket a gyermekekkel, szülőkkel, munkatársakkal, valamint a külső partnereinkkel

 

 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának minőségirányítási programjában az óvodai ágazat számára megfogalmazott elvárások

 • Tartsuk tiszteletben a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelésünk során érvényesüljön a gyermek-központúság.
 • Érjük el, hogy a működési körzetünkben élő hátrányos helyzetű családok valódi alternatívának tekintsék a gyermek minél korábbi óvodai beíratását.
 • Folyamatosan kísérjük figyelemmel az intézmény területén a gyermekbalesetet esetlegesen előidéző okokat, ezek megszüntetésére haladéktalanul tegyük meg a szükséges intézkedéseket.(munkabejárási jegyzőkönyv)
 • Folyamatosan javítsuk az egészséges életmód feltételrendszerét.
 • Fordítsunk kiemelt figyelmet az egyéni, differenciált személyiség- és képességfejlesztésre, a hátrányok csökkentését és a tehetséggondozást szolgáló fejlesztő tevékenységek minél hatásosabb alkalmazására.
 • Esztétikus környezetben törekedjünk a családias légkör kialakítására.
 • Fordítsunk kiemelt figyelmet a gyermekek életkorának megfelelő neveltségi szint és az ehhez kapcsolódó viselkedési formák elsajátítására.
 • Tartsunk rendszeres kapcsolatot az illetékes gyermekvédelmi, szociális és egészségügyi intézményekkel, ill. a pedagógiai szakszolgálatokkal a gyermek érdekeit veszélyeztető problémák megoldása érdekében.
 • Törekedjünk a szülőkkel, a családokkal való szoros együttműködés kialakítására.
 • Tervezetten, rendszeresen és ellenőrizhetően tájékoztassuk a gyermekek szüleit - részletes és érdemi módon - a gyermek fejlődéséről.
 • Nyújtsunk széleskörű információt és pedagógiai segítséget a szülők iskolaválasztásához, hogy lehetőség szerint a szülők a kerület iskolái között találják meg a gyermekeknek leginkább megfelelőt, és ennek megfelelően segítsük elő a szülők döntését.
 • A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően ápoljuk tradíciókat, hagyományainkat, erősítsük magyarságtudatunkat, nemzeti identitásunkat.

 

 Intézményünk számára vonatkozó sajátos elvárások

Fenntartónk intézményünkkel szemben támasztott elvárásai az elmúlt három évben lefolytatott partneri igény és elégedettség mérés eredményeként a következők:

 

Erősség alapú elvárások - elégedettség

 

·        A helyi nevelési programunk eredményes alkalmazása

·        A hátrányos helyzetű gyermekek speciális nevelésének előtérbe helyezése

·        A családokkal való együttműködő, partneri tevékenység hangsúlyozása

·        Az óvodavezető és a fenntartó együttműködése, fenntartói érdekek megfelelő képviselete

 

Fejlesztést igénylő elvárások:

·        Fenntartói érdek érvényesülésének hatékonyabb összeegyeztetése az intézmény feladataival és célkitűzéseivel kapcsolatban

·        Mindenben pontos és határidőre teljesített adatszolgáltatás

 

Intézményünk állapota a fenntartói elvárások tükrében

 

Erősségeink:

·        Vezetői, - helyettesi képzettségek, rátermettség

·        Nevelőtestület sokszínű és színvonalas képzettségi mutatói

·        Innováció: A kompetencia alapú óvodai programcsomag elméletével és gyakorlatával történő ismerkedés, annak bevezetése, alkalmazása,

·        Fejlesztőpedagógiai, drámapedagógiai, gyógy,- testnevelési feladatok beépítése nevelőmunkánkba,

 

·        A nevelés és fejlesztés módszereinek folyamatos továbbgondolása, elmélyítése, fejlesztése,

·        Pedagógiai tervezés és adminisztráció folyamatos továbbgondolása és korrekciója

·        A nevelés és fejlesztés kulcsfolyamatainak szabályozottsága

·        A TEAM- munka szerepének felértékelődése: szakmai problémák megoldása

·        Minden dolgozó által értelmezhető világos célok

·        A körzetünkön kívül élők köréből is keresett intézményünk

·        Szakmai rendezvényeink száma, látogatottsága

·        Az intézményvezető személyes részvétele a hosszú távú tervek megalkotásában

·        A fejlesztési irányok igényfelmérésre alapozottak, és koherensek helyi nevelési programunkkal

·        Felismerjük hiányosságainkat és teszünk is kiküszöbölésükért

·        A tervezési folyamatokba az óvónők, illetve szükség szerint a teljes dolgozói kör bevonása

·        Közös programjai nyitottá tétele,- a szülők bevonásával

·        Gyermekvédelmi tevékenység, a preventív szemlélet érvényesítése

·        Speciális fejlesztő foglalkozások (fejlesztőpedagógiai, drámapedagógia, gyógytestnevelés)

·        Berendezett, és működő fejlesztőszoba

·        Internet hozzáférési lehetőség biztosítása a dolgozók számára

·        Intézményi honlap működtetése

·        Család - óvoda kapcsolattartásának alkalmai és színterei

·        A fenntartó folyamatosan mérhető elégedettsége intézményünk vezetése és működése tekintetében

·        Szülők elégedettsége az óvoda dolgozóival, biztonságával, rendjével és tisztaságával, valamint a légkörrel.

·        Fokozatos és folyamatos - mérhető – elégedettség, folyamatos kapcsolattartás az iskolákkal

 

Fejlesztésre váró területeink / feladataink:

·        A kulcsfontosságú területek személyi utánpótlásának tudatos tervezése

·        Vezetői elégedettség növelése a program hatékony működtetését illetően (A jót is lehet jobbítani)

·        Minden területen pontos és határidők betartásával végzett adminisztrációs tevékenység

·        A szakmai, és minden egyéb információáramlás - további javítása

·        Az egyes gyermekekre vetítve, az együttműködés feladatainak átgondolása évenként (a nyilvántartott hátrányos és veszélyeztetett, fejlesztést igénylő gyermekeket érintően)

·        Speciális ismeretek szerzése és gyarapítása, valamint a kompetenciaalapú óvodai nevelés érzékenyítése,

·        Külső és belső anyagi erőforrások folyamatos felkutatása

·        Az óvodai tárgyi feltételrendszeri lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása és beemelése a nevelés / fejlesztés tevékenységeibe, - gyermeki tevékenységek színesítése, gazdagabbá tétele,

·        A társadalmi hatások minél tudatosabb tervezése és mérése

·        A  kulcs-kompetenciák,  képességének fejlesztése

·        Az intézmény tisztaságának és rendjének további fokozása a dolgozói igényeknek is megfelelve

·        Visszacsatolás az elvégzett munkáról

·        Terhek, feladatvállalások minél egyenletesebb elosztása

·        A teljesítményértékelési rendszer működtetésével a motiváció további fokozása

·        Anyagi és erkölcsi elismerések tekintetében a dolgozói elégedettség növelése

·        Partneri visszacsatolások tudatosabb kezelése

·        Közös sikerek és eredmények együttes (dolgozói kör) megünneplése, összejövetelek, hagyományok erősítése, fenntartása, megtartása,

·        Az intézmény PR- tevékenységének fokozása

 

 

Egynek minden nehéz,

soknak semmi sem lehetetlen.”

/Széchenyi István/

 

 

2. 3. Pedagógiai minőségcéljaink

 

 

Helyi nevelési programunk küldetése

·      Kiemelt helyet kell, hogy kapjon a családdal való rendkívül szoros együttműködést, együttnevelés,

·     Érzelmi biztonságot kell teremtenünk, inspiráló óvodai légkört,

·     Meg kell valósítanunk a kompetencia alapú programcsomagot - a gyerekek egyéni fejlődési ütemérét figyelembe vevő, - alapkészségek, kulcs-kompetenciák fejlesztése,- játékos, tevékenységbe integrált folyamatként,

 

·     Alkalmaznunk kell és szükséges az inklúzív pedagógiai eljárásokat, módszereket nem csak a hátrányos helyzetben lévő gyerekek felzárkóztatása érdekében.

 

·     Támogatjuk a gyermekek azon jogát, hogy életkoruknak, érdeklődési körüknek megfelelő tevékenységben vegyenek részt.

 

 

·      Óvodáink a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, és sokoldalú fejlesztésére törekszenek. A szolgáltatásainkat igénybe vevő családok gyermekei számára a nevelést minden későbbi fejlesztés alapjaként kezeljük. Pedagógiai céljaink és feladataink középpontjában azon képességek fejlesztése áll, melynek birtokában gyermekeink válaszolni tudnak a kor őket érő kihívásaira.

·      Elsősorban játékos tevékenységeken keresztül törekszünk a teljes gyermeki személyiség fejlesztésére.

·      Helyi nevelési programunk kitűzött nevelési céljait és a célokból adódó feladatokat a gyermekek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembe vételével, a gyermekek egyéni adottságaiból kiindulva kívánjuk megvalósítani.

 

2. 4.  Szervezeti minőségcéljaink

·        Intézményünk legyen nyitott a társadalmi és oktatáspolitikai változások követésére, törekedjen a partnerekkel való folyamatos kapcsolattartásra

·      Óvodáink elkötelezik magukat, hogy partnerek igényeit minél teljesebb, szélesebb körben igyekeznek kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz.

·      Intézményeink mindenekelőtt a gyerekek igényeinek kívánnak megfelelni, az ő érdekeiket szolgáljuk.

·      Óvodáinkat a dokumentumainkban megfogalmazott alapelveknek és értékeknek megfelelően működtetjük

·        Intézményvezetésünk elkötelezett a már életbe léptetett minőségfejlesztési rendszer működtetésében, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket. 

·       A minőségi munka és az innováció egyre inkább alapkövetelmény, melynek garanciális elemei a munkatársak külső és belső képzése, a minőségfejlesztési rendszer működtetése, és a folyamatos fejlesztés.

·      Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége.

·      Minőségpolitikánk lehetővé teszi a környezettől való előnyös különbözőség elérését, mely intézményünk jövőjének záloga. 

 

 Minőségpolitikánk elérését támogató intézményi feladataink

·        A fenntartói elvárásoknak megfelelve minőségi céljaink elérése

·        Vezetői elkötelezettség minőségpolitikánk, valamint a minőség elvű működés iránt

·        A munkatársak képességeinek kibontakoztatása

·        Céltudatos, célirányos cselekvés

·        Folyamatosan figyeljük és mérjük partnereink véleményét és elvárásait, melyeket figyelembe veszünk az intézményi tevékenységek és fejlesztések során

·        Törekszünk arra, hogy a munkatársak, a szülők között kölcsönös bizalom működjön,

·        El kell érnünk, hogy a maga területén minden munkatárs legyen elkötelezett minőségpolitikánk iránt

·        A munkatársak rendszerlátásának kialakítására és továbbfejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk

·        Lényeges a feladatok delegálása, az egyéni kompetenciák kiterjesztése, az ehhez kapcsolódó – fejlesztés alapú - teljesítményértékelési rendszer működtetése, tehát fontosnak tartjuk, hogy a bevezetésre kerülő teljesítményértékelési rendszerünk hatékonyan működjön

·        Mérési - értékelési rendszerünk módszereit és eszközeit folyamatosan felülvizsgáljuk és bővítjük. 

 

2.      Az intézmény minőségirányítási rendszere

Minőségfejlesztési rendszerünk alapvető eleme a ciklikusság. Az intézményi működést meghatározó elemek javítása (folyamataink szabályozása), a szervezetünket átható kultúra fejlesztése, valamint a célkitűzéseink is állandóan vissza- visszatérő tevékenységek.  A minőségfejlesztési rendszer működtetése a PDCA - SDCA (tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás) ciklus, vagyis a folyamatos fejlesztés alkalmazását jelenti.

 

3. 1. A vezetés szerepe a minőségirányítási rendszerben - Intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége

Az intézmény vezetése elkötelezett a MIP- dokumentumban megfogalmazott célok és feladatok folyamatos végrehajtásában.

Személyes példamutatással kívánja erősíteni a minőségi munkavégzést, segítve ezzel a teljes dolgozói kör mindennapi tevékenységét.

A vezetés az intézmény jogszerű működtetésének biztosítására összehangolja azon dokumentumok tartalmát, melyek az intézmény működését szabályozzák. A stratégiai tervezés területén biztosítja az alapdokumentumok elkészítését, azok folyamatos felülvizsgálatát. Szervezi a lehetséges közvetett és közvetlen partnerekkel az együttműködést, a velük kialakított kommunikáció folyamatosságát. Gondoskodik arról, hogy a minőségi munkához szükséges tárgyi, szellemi és humán erőforrások rendelkezésre álljanak.

 

a.      Jogszerűség

·        Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy a teljes működést szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó önkormányzat valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetők legyenek, azokat az intézmény dolgozói megismerjék, betartsák.

·        Az intézményi működést szabályozó külső jogrendszer elemei, a különböző szintű rendeletek megtalálhatók a , Óvodai jogfutár, Iskolaszolga, Raabe kiadványok, valamint a korlátlan internet hozzáférési lehetőség biztosításával.

·         A postai levél formájában intézményünkbe érkező információk tartalmát elsőként az óvodavezető, telephelyvezető helyettes tekinti át, és az információkat az információs hálózat működtetési rendjének megfelelően továbbítja.

·        A külső és belső jogi szabályozók betartatásának biztosítása kétféle úton valósul meg intézményünkben:

 

1.      A vezetői ellenőrzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott előírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Ugyancsak ezt vizsgálja a fenntartó belső ellenőre.

2.       Az intézmény vezetője a belső ellenőrzési rendszer működtetése, valamint az érdekképviseleti szervek képviselői számára véleményezési és egyetértési jogkör gyakorlásának biztosításával független belső kontroll működését is lehetővé teszi.

 

A vezetés összetétele, kompetenciája

A

Óvodavezető

B

Óvodavezető helyettes, telephelyvezető helyettes

C

Minőségfejlesztési TEAM vezetők, intézményenként 1-1 fő                                                                   

D                                                                       

Óvodapedagógusok

E

 munkaközösség vezető, KÖT  elnök(megbízott személy )

 

 

Ssz.

Folyamat

 A

B

C

D

E

 1.  

 

Stratégiai tervezés

 •  

 

 

 

 

 1.  

Éves munkaterv

 •  

 

.

 

 

 1.  

Csoportok éves pedagógiai terve

 

 

 

 •  

 

 1.  

Vezetői ellenőrzés

 •  

.

 

 

 

 1.  

Irányított önértékelés

 

 

 •  

 

 

 1.  

Partneri igény és elégedettség mérés

 

 

 •  

 

 

 1.  

Kiválasztás és betanulás

 •  

 

 

 

 

 1.  

Továbbképzés

 

 •  

 

 

 

 1.  

Belső értékelési rendszer

 •  

 

 

 

 

 1.  

Teljesítményértékelés / ösztönzés

 •  

 

 

 

 

 1.  

Gazdasági, pénzügyi

 •  

 

 

 

 

 1.  

Tárgyi eszköz, felszerelés

 •  

 

 

 

 

 1.  

Egyéb kiszolgáló folyamatok

 

 

 

 

 •  

14.

Beóvodázás

 •  

 

 

 

 

15.

Beiskolázás

 •  

 

 

 

 

16.

A gyerekek fejlődésének értékelése

 

 

 

 •  

 

17.

Az intézmény működésének éves értékelése

 •  

 

 

 

 

18.

Belső ellenőrzés

 

 

 

 

 •  

                                                    

 b. A tervezés folyamata

Célja: Testületünk munkájában (kellő rugalmassággal kezelve) döntő és meghatározó szerepe van a tudatosságnak és tervszerűségnek, hiszen a nyugodt, kiegyensúlyozott és kiszámítható óvodai munkát ez biztosítja.

 

A tervezéssel szemben támasztott követelményeink

·        Tartalom és forma egysége

·        Távlati és szakaszos tervezés egysége (ez szorosan összefügg a vezetés folyamatosságával és ciklikusságával)

·        Helyes logika

·        Konkrétság

·        Dokumentumok egymásra épülése

·        Visszacsatolás biztosítása

 Tervezésnél az intézményi dokumentumok egymáshoz való viszonyának ismerete nélkülözhetetlen, hiszen tartalmuk kölcsönösen meghatározza és befolyásolja egymást.

 

Intézményi dokumentumok rendszere

Jogszabályok:

KJT, Ktv., MT

OM- rendeletek

Önkormányzati rendeletek, ÖMIP

Alap dokumentumok:

Alapíró okirat, HOP, MIP

 

Fő szabályozó dokumentumok

SZMSZ és mellékletei

Az SZMSZ mellékletei:

3.      Házirend

4.      Kollektív Szerződés

5.      Közalkalmazotti Szabályzat

6.      Munkavédelmi Szabályzat

7.      Tűzvédelmi Szabályzat

8.      FEUVE

9.      Belsőellenőrzési Szabályzat

10.  Kiegészítő, kisegítő tevékenység szerződéskötéskor belső szabályzata

11.  Iratkezelési Szabályzat

12.  Megállapodás

13.  Számviteli politika és kapcsolódó szabályzatok

·        Pénzkezelési Szabályzat

·        Eszköz és források leltározási és leltárkészítési szabályzat

·        Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata

·        Eszközök és források értékelésének szabályzata

·        Önköltség- számítási szabályzat

14.  Analitikus nyilvántartások szabályzata

15.  Többletbevételi szabályzat

16.  Katasztrófavédelmi prevenciós program

 

Legitimáció:

Alkalmazotti közösség elfogadása

Szülői szervezet véleményezése

Fenntartói jóváhagyja

Módosítása:

Jogszabályi változás

Fenntartói utasítás

Partneri igények változása

Nevelőtestület kétharmados többségi kezdeményezése

 

Egyéb szabályozó dokumentumok

HACCP

 

Részterületek szabályozása

Vezetői pályázat

Óvoda éves vezetői munkaterve,

 Nevelési- pedagógiai -fejlesztési tervek,

eljárásrendek

Legitimáció:

Nevelőtestületi elfogadás 

Módosítás:

Nevelési évenként , -szükség szerint

Jogszabályi változások esetén. 

Munkautasítások

Vezetői utasítások

Munkaköri leírások

 

Bizonylatok

Jegyzőkönyvek

Jelenléti ívek

Munkaidő nyilvántartás

Feljegyzések,

Elemzések,

Szociometriai vizsgálatok

Emlékeztetők

 

c. Vezetői ellenőrzés és értékelés

Célja: Az intézmény vezetése meghatározza a folyamatainak ellenőrzésével kapcsolatos hatásköröket és módszereket, valamint az ellenőrzés során nyert információk felhasználásának módját, és a szükséges beavatkozást.

 

A vezetői ellenőrzés, értékelés alapelvei:

·        Konkrétság

·        Objektivitás

·        Folyamatosság

·        Tervszerűség

·        Pedagógiai önállóság tiszteletben tartása

·        Humánus megközelítés

·        Kölcsönös bizalom

·        Önállóság, önértékelés fejlesztése

·        Perspektívák adása 

 

Az éves értékelés folyamata

Partneri elégedettség

Óvónők éves értékelése

Gyermekvédelem  éves értékelése

Gyógytest-nevelés

Fejlesztőpedagógiai

(önértékelés)

 

 

(önértékelés)

 

diai fejlesztés

éves értékelések megbízatások alapján

 

Vezető tapasztalatai a külső belső ellenőrzésről

 

ÉVES ÉRTÉKELÉS ELKÉSZÍTÉSE

Alkalmazotti közösség

Legitimáció

 

 

Ellenőrzés 

 

Értékelés

Irányultsága

A működés megfelelésére.

A működés eredményességére, szakszerűségére és hatékonyságára.

Megállapításai

Megfelel-e a szabályoknak, igen vagy nem.

Az adatok összehasonlításával: milyen mértékben felel meg, illetve nem felel meg.

Területei

Pedagógiai:

·        HOP végrehajtása

·        Éves munkatervi feladatok megvalósítása

·        Pedagógusok munkája

·        Gyerekek fejlődése, fejlettsége

·        Pedagógiai dokumentációk vezetése, naprakészsége

Gazdálkodási:

·        Létszám, bér

·        Állóeszköz

·        Energia

·        Működési bevételek

Pénzügyi- számviteli:

·        Analitikus nyilvántartások

·        Bizonylati rend

·        Pénzkezelés

·        Dokumentumok kezelése

 

Megegyezik az ellenőrzés területeivel és kiegészül:

 kimeneti eredményekkel

·        partneri elégedettség

·        nem pedagógusok munkája,

·        a szervezet belső és külső

     kapcsolatai.

Módszerei

Megfigyelés ( csoportlátogatás )

Dokumentumelemzés

Bejárás (baleset és munkavédelmi, leltározás, selejtezés)

 

Írásos feljegyzésben

Esetenként szóban

 

Gyakorisága

Évente, az intézményi éves munkatervben rögzített vezetői ellenőrzési terv alapján.

4 évente komplexen az irányított önértékelés során

 

Beszoktatást követően

Évente, nevelési év végén és jutalmazáskor,

4 évente komplexen

 

Következménye

Erkölcsi, anyagi elismerés

Írásos megállapodás a javítás érdekében.

Figyelmeztetés,

Fegyelmi eljárás

Erkölcsi anyagi elismerés, jutalom,

Javaslattétel önképzésre.

Résztvevők

Intézményvezető 

Intézményvezető helyettes

Int. vezető

Pedagógusok, fejlesztőpedagógusok , gyógytestnevelő, önértékeléssel)

 

A vezetői ellenőrzés / értékelés területei

A működés feltételei

 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe

 

Gyakorisága ideje

Módszere

Eszköze

Résztvevők

Az eredmény visszacsatolása

ESZKÖZ, FELSZERELÉS

Helyi nevelési program eszközlista

5 évente

Felmérés

Frissítés

Dokumentum

elemzés

 

Kötelező eszköz és felszerelés jegyzék

Mérő- értékelő lapok

 

Int. vezető

Int.  telep-helyvezető helyettes

Min. TEAM

Megjelenik a gazdálkodási, költségvetési tervben

Igénylista, hiánylista

Évente

Leltár

 Évente

Leltározás-selejtezés

FIZIKAI KÖRNYEZET

Bejárás

Évente augusztus

Felmérés

Megfigyelés

Megfigyelési szempont lista

 

Megerősítés

Javítás tervezése az esetleges hibák feltárása után

 

Biztonságos környezet megteremtése

Szükség szerint

Intézményeink külső-belső állapotfelmérése

Int. vezető

Int. vezető helyettes

Megbízottak

Felelősök

SZEMÉLYI

Személyi

anyagok

Évente

Szükség szerint

 

Áttekintés

Egyeztetés

Frissítés

Módosítás

Kapcsolódó dokumentumok

Int. vezető

telephelyvezető helyettes

Megerősítés

Módosítás

 

A működés törvényessége

 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe

 

Gyakorisága ideje

 

Módszere

 

Eszköze

 

Résztvevők

Az eredmény vissza

csatolása

GAZDÁLKODÁS

Költségvetés (személyi, dologi)

Trendvizsgálat 4 évente, illetve fenntartói ütemezés szerint

Dokumentum elemzés

 

Összehason-lítás

Egyeztetés

Tervezés

Jogszabályok

Törvények

Fenntartói utasítás

„Pénzforgalmi –analitikai adatok” dokumentum

 

Int. vezető

Int. vezető helyettes

Gazdasági ügyintézők

 

Éves értékelés

Megerősítés

Egyeztetés

Módosítás

Étkezési díj befizetés

Havonta

Dokumentáció

TANÜGYIGAZGATÁS

Óvodai törzskönyv

Évente szeptemberben

 

 

Áttekintés

Frissítés

Dokumentum-elemzés

Összehason-lítás

Egyeztetés

Tervezés

 

 

 

 

Nyomtatványok

 

 

 

Int. vezető

telephelyvezető helyettes

Óvodai ügyintézők

 

 

 

Megerősítés

Egyeztetés

Módosítás

Statisztika

Évente októberben

Felvételi, előjegyzési napló

 

 

Évente májusban

 

 

Évente március 15.

Óvodai szakvélemény

Tankötelesek beiskolázása

Továbbkép-zési terv (finanszírozás mellett)

Felvételi és mulasztási napló

 

Havonta

Létszám-jelentés

BELSŐ SZABÁLYZÓK

Helyi nevelési program

5 évente

Törvényi módosítás

Mérés

Interjú

Önértékelés

 

Kapcsolódó dokumentumok, kérdőívek

 

 

 

 

 

 

Int. vezető

Telephely

vezető helyettes

Minőségfejlesztési TEAM vezetői

Megerősítés

Módosítás a hibák felmérése után

Továbbfej-lesztés

Kiegészítés

 

Minőség irányítási program

 

Négyévente

 

 

 

 

 

      Évente

 

 

 

SZMSZ

Házirend

Oktatás

Tervkészítés

Felelősök

Megbízottak

 

 

 

Vezető helyettes

Munkavé-delmi Szab.

Tűzvédelmi szabályzat

HACCP

       
 

Munkaköri

leírások

Évente

és aktualitás szerint

 

 

Vezető helyettes

 

Beiskolázási terv

 

A nevelés folyamata

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe

 

Gyakoriság

ideje

 

Módszere

Eszköze

Résztvevők

Az eredmény visszacsatolása

Nevelési folyamatok:

Fejlesztési tartalmak:

·        Anya-nyelv

·        i tev.

( mese-vers, vizuális, zenei)

·        Külső világ tevékeny megis-merése (mate-matika, környe-zet)

·        Testi nevelés

 

 

 

Az ellenőrzési tervben  (ónértékelés-re és értékelésre alapozott területek meghatáro-zása )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfigyelés

Megbeszélés

Interjú

Önértékelés

Értékelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzési szempontsor

Értékelő lapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Int. vezető

Int. vezető helyettes

Minőségfejlesztési TEAM vezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mérőlapok eredményei

 

Partneri kérdőívek eredményei

 

Féléves értékelés

Éves értékelés

 

Önértékelés/értékelés eredményei

 

Megerősítés

 

Egyeztetés

 

Javítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenység formák

·        Játék

·        Munka

·        Tanulás

·        Társaskapcsolatok

 

·        Egészsé-ges életmód-ra nevelés

 

 

 

Az ellenőrzési tervben meghatáro-zott (nevelési évenként 1 tevékenység-forma)

 

Beszoktatás

November

Megfigyelés

Dokumentumelemzés

Csoportnaplók

Csoportnap-lók

Negyedévente

Dokumentumelemzés

Gyermekek fejlettségi szintje

Évente 2x

Dokumentumelemzés

Fejlődési naplók

Fejlesztési tervek

Int. vezető

IMIP vezetők

 Egyéni fejlesztés

Ellenőrzési terv szerint

 

Folyamatos

 

Megfigyelés

Megbeszélés

Interjú

Önértékelés

 

Int. vezető

 

 

 

 

 

 

Gyermek. és ifjúság védelem

Évente 2x

Dokumentumelemzés

Értékelés

Beszélgetés

Szempontsor

mukaterv

beszámoló

 

 

 

 

 

 

Ellenőrzés, mérés, értékelés területe

 

Gyakorisága ideje

 

Módszere

 

Eszköze

 

Résztvevők

Az eredmény vissza

csatolása

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szervezet működése

Ellenőrzés, mérés, értékelés területei

 

Gyakoriság

ideje

 

Módszere

 

Eszköze

 

Résztvevők

Az eredmény vissza

csatolása

VEZETÉS

Gazdasági

Évente

4 évente

Önértékelés

Beszámoló

 

Int. vezető

Vezetői pályázatban

Éves munkatervben

Folyamatsza-bályozásokban

Törvényességi

 

 

 

ALKALMAZOTTAK MUNKÁJA

Pedagógus

Évente 2x

Naponta

Megfigyelés

Beszélgetés

Beszámoltatás

Értékelés/

önértékelés

Csoport dokumentáció

Int. vezető

Int. vezető helyettes

Megerősítés

Egyeztetés

Estleges hibák javítása

Nem pedagógus

Munkaköri leírás

Értékelés/önér-tékelés eszköze

BELSŐ KAPCSOLATOK

Gyermekek  

 

 

Évente

Négy évente  (irányított önértékelés )

 

 

 

 

    

 

  Kérdőív

  Klímateszt

  Megfigyelés

  Értékelés/önértékelés

 

Minőség

fejlesztési TEAM vezető

 

Mérési eljárásrendek

Stratégiai terv

Szülők

Pedagógusok

Nem pedagógus dolgozók

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

Iskolák

 

 

2 évente

Beszélgetés

Kérdőív-interjú

 

Minőségfejl. TEAM vezető

Stratégiai terv

Fenntartó

Beszélgetés

Interjú

Bölcsődék

Beszélgetés

Interjú

 

d. A minőségirányítási rendszer működtetése

A minőségfejlesztési rendszer óvodáink mindazon tevékenységeinek összessége, amelyeket azért végzünk, hogy folyamatainkat szabályozza, és folyamatosan fejlessze annak érdekében, hogy szolgáltatásainkkal partnereink elvárásainak mind jobban megfeleljünk, és működésünk hatékonyságát javítsuk.

Az óvodavezető minőségirányítási feladatai

A Közoktatásról szóló törvény egyértelművé teszi, hogy a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési rendszer feladatait a minőségirányítási program részeként kell értelmezni. A minőségfejlesztési feladatok megvalósulásáért, a minőségfejlesztési rendszer működtetéséért az intézményvezető a felelős.

 

A működés folyamatos javítása, fejlesztése

A folyamatos fejlesztés feladatai és folyamata

·        Az érintett személyek megbízása a feladat elvégzésére

·        Fejlesztési terv készítése és véleményezése / vezető helyettes, TEAM- vezető,  / Fejlesztési terv elfogadása, óvodavezető döntése

·        A partneri igény érvényesítése során nyert észrevételeket felhasználva módosításokat végzünk

·        Dokumentálás, feljegyzés készítése a változásokról

·        A fejlesztésre megbízott személy által készített módosítási tervet a vezető hagyja jóvá

 

A folyamatos fejlesztés eszközei

·        Megelőző, helyesbítő tevékenységek

·        Az eltéréseket és a nem megfelelő szolgáltatásokat kiváltó okok megszüntetése

·        Az ismételt előfordulás megakadályozása

Felelős:

·        Vezető helyettes

·        Minőségfejlesztési TEAM vezetőj

Döntés:

·        Óvodavezető 

A Panaszkezelés rendje 

Formája:

·        Szóbeli 

·        Írásbeli

Folyamata:

·        A panasz tudomásulvétele

·        Az érintettek tájékoztatása

·        Tények, információk gyűjtése a panasszal kapcsolatban

·        Tények ismeretében a megoldás feltérképezése

·        A panaszos tájékoztatása a megoldási javaslatról

·        A megoldás elfogadtatása illetve kompromisszumkeresés

Intézkedés ideje:

 • A panasztevéstől számított 8 nap
 • Intézkedésre jogosult:
 • Óvodavezető
A vezetői utasítás

Formája: írásos, intézkedés

Folyamata:

·        A probléma megoldásából adódó célkitűzés ismeretében az utasítás mindenki számára érthető, világos megfogalmazás

·        Az utasítás hatálybalépésének meghatározása

·        Az utasítás tudomásulvételének igazolása aláírással

·        Az intézkedés ideje

·        Az azonnali egyszerű vezetési utasítással megoldható problémák esetén a jelzett cél megismerésétől számított egy héten belül

Intézkedésre jogosult: 

·        Intézményvezető

·        Az intézkedés érvényessége: visszavonásig

Intézkedési terv 

Formája: írásos

Folyamata:

·        A cél eléréséhez vezető cselekvési sor (feladat) megtervezése,

·        Érintettek kijelölése

·        Sikerkritériumok meghatározása

·        Határidők kitűzése

·        Egyszemélyi felelős kijelölése

Az intézkedés ideje 

A cél kitűzésétől számított és kijelölt időtartam nap

Az intézkedés érvényessége:

A cél függvényében rövid, közép vagy hosszú távú

 

Az intézményünkben működő minőségfejlesztési modell  COMENUIS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi Modell „PARTNERKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS ”

 

Lépések- szakaszok

Feladatok/eredmények

P

Partnerazonosítás

Közvetlen és közvetett partnerek azonosítása

·         Partnerek képviselőinek biztosítása

·         Évenkénti partnerfrissítés

P

Partnerek igényeinek és elégedettségének mérése:

Nyitott és objektív módszerekkel

·         Elégedettségvizsgálat

·         Elégedetlenség vizsgálat

·         Az igények azonosítása

P

Az igények elemzése

A partneri igény és elégedettség mérés eredményeinek összehasonlítása:

·         Mit láttunk helyesen, miben tért el a fontosság megítélése

·         Trendvizsgálat

·         Összefoglaló a mérésről

·         Következtetések levonása a teljes dolgozói kör bevonásával / okok kutatása /

P

Célok és prioritások meghatározása

Célok kitűzése prioritási sorrend felállításával

 

P

Intézkedési terv / tervek készítése

A célok eléréséhez vezető cselekvési sor kimunkálása

D

Az intézkedési tervek megvalósítása

Munkatervekbe integrált feladatok

C

A

Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése

Elérési időtartamoknak megfelelően történik az értékelés

Az évenként elvégzett igény és elégedettség vizsgálat eredményeinek visszacsatolása az elemzés szakaszába.

Sikeres fejlesztések beépítése a működés folyamatába

 

S

D

C

A

Szükség szerinti korrekció

Tanúságok levonása a megvalósítás folyamataiból

Az évenként elvégzett igénymérés eredményeinek visszacsatolása az elemzési szakaszába

P

D

C

A

 

Teljes körű intézményi önértékelés EFQM alapú intézményi adaptáció szerint

Erősségek és fejlesztendő területek azonosítása az intézmény adottságai és eredményei területeken

 

 

 

3. 2. Az intézményi működés belső rendje

3. 2. 1.  Partnerkapcsolatok irányítása és menedzselése

 

a. Kommunikáció a külső partnerekkel

Óvodán belüli információáramlás a szülők felé

Feladat

Módszer

Eszköz

Felelős

Határidő

Óvodánk ismertetése

PR tevékenység

Szülői tájékoztató

Szórólapok, plakátok-óvodai ismertetők

Honlap

Int. vezető

Megbízott

Április eleje

Szülői értekezletek

Beszélgetés

Meghívók

Kiírás a faliújságon

HOP

Csoport éves terve

Óvoda-pedagógusok

Évente 3x

 

1  az új gyermekek szülei részére

 

 

Fogadó délután, c

Megbeszélés

Tájékoztatás

Fejlődési napló

Gyermekmunkák

Óvoda-

pedagógusok

Igény szerint

 

Óvodai programok kiírása (óvodai ill. csoport szinten)

Írásbeli tájékoztatás

Csoport faliújság

 

Óvoda-

pedagógusok

Havonta / hó 1 napja /szükség szerint

kiírások(aktuális programok)

Írásbeli tájékoztatás

Csoport faliújság

Óvoda-

pedagógusok

Program előtt 5 nappal

 

 

 

 

 

 

Új óvodások felvételi eljárásának folyamata

Feladat

Módszer

Eszköz

Felelős

Határidő

Előjegyzési napló szerinti létszám pontosítása

 

Dokumentum-elemzés

Előjegyzési napló

Int. vezető

Folyamatos

Előzetes igényfelmérés a bölcsődében

 

Látogatás

Ajándék a bölcsődéseknek

Megbízott óvónők

Beíratás előtt

Az óvoda ismertetése a lakosság körében

 

Bemutatkozás

Szórólap

 

Int. vezető

Április 10-ig.

Feladat

Módszer

Eszköz

Felelős

Határidő

Nyílt napok szervezése

Bemutatkozás

Szórólap

Nyitott napok

Int. vezető

Megbízott óvónő

április 10.

Személyes tájékoztató a szülőknek az óvoda programjáról, életéről

 

„Bejárás”

MIP, HOP, Házirend, SZMSZ

Int. vezető

április 10.

Igény szerint

Hirdetmény kifüggesztése az óvodai felvételek hivatalos időpontjáról, a szükséges dokumentumokról

Tájékoztatás

Plakát

Megbízott felelős

Beíratko-zást megelőző 2 hét

Óvodai jelentkezések

 

Beiratkozás

Előjegyzési és felvételei napló

Int. vezető

Április fenntartó által megjelölt időpontban

Óvodai jelentkezések elbírálása

Döntés

Előjegyzési és felvételei napló, gyermeknyilvántartás

Int. vezető

május 15-ig

Szülők értesítése a döntésről

Határozat

Tájékoztató kifüggesztése

Int. vezető

május 15.

Óvodai csoportok megszervezése

Döntés

Csoportnévsor

Int. vezető

június 10.

Szülői beszélgetés a felvételt nyert gyermekek szüleivel

Bemutatkozás

Tájékoztatás Beszélgetés

HOP, MIP, Házirend, SZMSZ

Int. vezető, kiscsoportos óvónők

Június 15-ig

Felvételi eljárás értékelése

Dokumentumelemzés, megbeszélés

Előjegyzési és felvételei napló, felvett gyermekek névsora

Int. vezető,

Új gyermekeket fogadó óvónők

Június

A folyamat esetleges korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján

Korrekció

Eljárásrend

Int. vezető

augusztus 31.

 

A beiskolázás eljárásának folyamata

Feladat

Módszer

Eszköz

Felelős

Határidő

Iskolai alkalmasság felméréséről a szülők tájékoztatása

Fogadó óra

Családi beszélgetés

Fejlődési napló

 

Pedagógiai Szakszolgálat

véleménye

Feljegyzés

Tanköteles korú gyermeket nevelő óvónők

November 30.

Iskolai alkalmasság eldöntése

Döntés

Fejlődési napló

Szakvélemé-nyek (logopédus, pszichológus)

 Tanköteles korú gyermeket nevelő óvónők

Január 05.

Szülők tájékoztatása beiskolázási lehetőségekről

Ismertetés

Beszélgetés

Szülői beszélgetés

Tanköteles gyermeket nevelő óvónők

Januári szülői

Iskolai szóró anyagok  közzététele

Tájékoztatás

Szülői beszélgetés

vezető

Február-március

Hirdetmények közzététele / iskolák bemutatkozó programjai, dokumentumai /

Beszélgetés

Ismertetés faliújságon

Szórólapok

„ De nehéz az iskola táska „

vezető

Folyamatosan

Óvodai szakvélemények elkészítése

Kitöltés

Aláírás

Szakvélemé-nyek

Óvodavezető

Tanköteles gyermeket nevelő óvónők

Márius-Április / iskolai beíratást megelőző 2 hét /.

Hirdetmény kifüggesztése iskolai beiratkozásról

 

Hirdetmény

Óvodai ügyintéző

A beiratkozás időpontjá-nak megfelelően

Iskolai visszaigazolások számbavétele a beíratásról

Listázás

Iskolai igazolások

vezető

A beiratko-zást követő munkanap

Listakészítés a választott és körzetes iskolákról

Listázás

Igazolások

Körzetlista

vezető

Április 30.

A beiskolázási eljárás értékelése

Megbeszélés

Listák

Int. vezető

Tanköteles gyermeket nevelő óvónők

Május 15.

A folyamat esetleges korrekciója az értékelés alapján

Korrekció

Eljárásrend

Int. vezető

Tanköteles gyermeket nevelő óvónők

Május 30.

 

b. Partneri igény és elégedettségmérés rendszere

Célja: Minőségpolitikánk arra törekszik, hogy mint szolgáltató intézmény, megismerjük partnereinket és velünk szemben támasztott igényeit. Ennek alapján fejlesztjük folyamatosan intézménypolitikánkat, tudatosan törekedve igényeik, és elvárásaik teljesítésére.

 

Partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje

·        Érvényesség: Az irányított önértékelést követően kétévente, s november 01 - február 01 között.

Célja

·        Intézményünk partneri listájának évenkénti frissítése, közvetlen és közvetett partnereink elégedettségeik és igényeik mérése, következtetések levonása.                                                                                                                 

·        A mérések eredményeinek felhasználása minőségi céljaink alkotásához 

·        Az eljárás lefolytatása az irányított önértékelés része 

Területi érvényessége: az érintettek köre a mindenkori intézményi Partnerlista szerint

A téma gazdája: Minőségfejlesztési TEAM- vezetők

 

A folyamat lépései:

 

 1.  

Brainstorming módszerrel partnereink azonosítása, partnerlistánk évenkénti frissítése 

 1.  

A partneri kommunikációs táblázat évenkénti és aktuális frissítése

A mintacsoport kijelölése

 1.  

 A mérés módszereinek meghatározása 

 1.  

A mérés eszközeinek elkészítése 

 1.  

 A mérési terv szerint a mérések lebonyolítása 

 1.  

 Mérési eredmények összegzése / mérési terv szerint / 

 1.  

 A mérés eredményeinek publikálása - visszacsatolás - az érdekelt partnerek felé 

Partnereink mérése a mérési tervben meghatározottakon túl kiterjed az óvoda napi működén túl a fogadóórákon, szülői értekezleteken és  az egyéb alkalmakkor (panaszok), spontán beszélgetések  során gyűjtött információkra, melyeket óvónői és dajkai vagy munkatársi megbeszéléseken vitatunk meg és értékelünk, illetve rögzítünk.

 

Mérőeszközeink elfogadható válaszadási aránya

A mérés időszakában bent lévő dolgozók                  

100 %

A mérés idején bent lévő gyermekek (amennyiben más mintavétel nincs meghatározva)                     

90 %

Szülők / családok 

60 %

Fenntartó: oktatási iroda vezetője (amennyiben más mintavétel nincs meghatározva)                       

100 %

Volt óvodásaink tanítói a dózsa - kert két iskolájában                        

100 %

Bölcsődevezető                                                                       

100%

 

Mérési módszerek

Dolgozói kör                                    

Fókuszcsoportos beszélgetés

Gyermekek                                      

Horváth  & Dubecz mérőeszköz

Szülők 

Kérdőív

Fenntartó   

Interjú

Iskolák

Kérdőív, szükség és igény szerint fókuszcsoportos megbeszélés

Bölcsőde 

 Interjú a vezetővel, a későbbiekben fókuszcsoportos beszélgetés a vezetővel és leendő óvodások gondozónőivel

 

Közvetlen partnerek

Partner

Mérés módja

Elfogadási kritérium

Felelős

Időpont

Visszacsatolás

Szülők

Kérdőív

Minta 60%

Minőségfejlesztési TEAM vezető

 

Partneri igénymérés

 

2 évente

 

Szülői közösség tájékoztatása:

Szülői értekezletek

Faliújság

Beszélgetés

Gyerekek

Horváth & Dubecz 

mérőeszköz

 

Minta 60%

 Óvónők

Partneri igénymérés

 

2 évente

Alkalmazotti közösség tájékoztatása munkatársi értekezleten

Alkalma-zotti közösség

Kérdőív

Fókuszcsoportos beszélgetés

Minta 100 %

Minőségfejlesztési TEAM vezető

Partneri igénymérés

 

2 évente

Nevelőtestületi értekezlet

Beszélgetés

Fenntartó

Interjú

Minta 100%

Minőségfejlesztési TEAM vezető

Partneri igénymérés

 

2 évente

Feljegyzés. Partneri igénymérésről tájékoztatás

 

 

 

 

 

 

Bölcsőde

Interjú

Minta 100%

Minőségfejlesztési TEAM vezető

Partneri igénymérés

2 évente

Írásos visszajelzés

Iskola

Kérdőív

Minta 60%

Minőségfejlesztési TEAM vezető

Partneri igénymérés

1 évente

Írásos visszajelzés

Partnereink  igény és elégedettség mérésére az évenkénti partnerlista frissítését követően, a mérési

rend szerint kerül sor.  

 

 

 Az adatok feldolgozás módja

 • Adatok rögzítése, összesítése, diagrammokon történő megjelenítése
 • Fontossági sorrendek felállítása ( problémalista )
 • A mérés eredményeinek egységes táblázatban történő összesítése
 • Az igények, elvárások elemzése
 • Az okok kutatása.
 • Adatok összehasonlítása első ízben a tapasztalati, a továbbiakban az előző évek eredményeivel.

Fenti eljárásrend végrehajtásának felelőse: óvodavezető

Végrehajtója: TEAM  vezetők

 

c. Kommunikáció a belső partnerekkel

 

Óvodán belüli információ áramlás folyamata

Feladat

Módszer

Eszköz

Felelős

Határidő

A Nevelőtestület tagjait érintő általános és fontos információk, adatok közzététele

Tájékoztatás szóban

Írásban

 az óvónői és dajkai öltözőben

 

Információ felelős

 

Óvodatitkár

Folyamatos

Nevelőtestületi tanácskozás szervezése

Megbeszélés

Beszámolás

Tájékoztatás

 

 

Jelenléti ív

Jegyzőkönyv

Intézményi dokumentáció

Int. vezető

Évente 4x

Igény szerint

Munkatársi értekezlet szervezése

Szakmai megbeszélések /óvónői értekezlet

Dajkai megbeszélés /

 

Int. vezető

Int. vezető helyettes

Éves munkaterv szerint

Írásban elindított  információk

Információk regisztrálása

 

Elektronikus információ

(E-mail címmel rendelkezők részére)

Információt tartalmazó ív

 

E-mail

Int. vezető

Int. vezető helyettes

TEAM- vezető

Folyamatos

 

 

 

 

 

Hírlánc kiépítése

Szóbeli információ

Hírlánc

Alkalmazotti kör

Folyamatos

Telefonos információ

Telefonon szóbeli információ

Telefon

Információ jellege szerint

Folyamatos

 

Süni csoport

Az információs hírlánc működése

 

Akitől az információ indul

Az információ továbbítása

Vezetőtől induló információ

Vezető->->6.csop..-5.csop.->4.csop.->3.csop.->2.csop.->1.csop.

Vezető

telephelyvezető helyettes

I

6.-csop.->5.csop.->4.csop.->3.csop.->2.csop.->1.csop.

 

 

Minden dolgozót érintő információ

Láncrendszer<->1.csop.<->2.csop.<->3.csop.<-

->4.csop.<->5.csop.<->6. Csop.<->.technikai dolgozók

.<->gazd.ügyint.<->Vezető

 

Minden csoportos óvónőnek a feladata, hogy az esetleges információkról informálja a saját csoportos dajkáját, valamint az éppen távol lévő óvodapedagógust.

A hírlánc visszafelé ugyanezen az útvonalon működik

 

3. 2. 2. Emberi erőforrás

 

a.      A munkatársak szakmai tudásának fejlesztése

*megjegyzés. Az állami finanszírozás, éves normatív támogatás visszaállítása alapján

 

A továbbképzési terv - figyelembe véve partnereink igényeit és elvárásait - óvodáink helyi nevelési programjának hatékony működését hivatott szolgálni.

Pénzügyi fedezetének egy részét az éves normatív továbbképzési keret biztosítja, felhasználásáról a nevelőtestület dönt.

A nem pedagógus dolgozók továbbképzéséről a helyi szükségletek és lehetőségek figyelembe vételével – az óvodapedagógusok véleménye alapján - az óvodavezető dönt.

A pedagógus és nem pedagógus dolgozók számára a kidolgozott ösztönző rendszer egyes elemei biztosítják az alapértékek magas szintű teljesítésére való törekvést.

 

A továbbképzési terv elkészítésének folyamata

L.

Feladat

Módszer

Eszköz

Felelős

Határidő

 1.  

Tájékoztatás továbbképzési lehetőségekről 

Kiválasztás

KEMÖPI, stb.

Int. vezető helyettes

folyamatos 

 1.  
A pedagógusok továbbképzési igényeinek összegyűjtése lista Érintett pedagógusok március 1.
 1.  
Igények megfeleltetése a helyi nevelési programmal és a minőségirányítási programmal

Igények szétválogatása

HOP, MIP, Közoktatási törvény és végrehajtási rendelete Int. vezető helyettes március 5.
 1.  
A javasolt továbbképzési terv összeszerkesztése, a tervjavaslat előterjesztése Igénybejelentő lapok Int. vezető helyettes március 05..
 1.  
A továbbképzési tervjavaslat nevelőtestület elé terjesztése

Nevelőtestület, KÖT véleményezése

Tervjavaslat

Megbeszélés

Int. vezető március 15.
 1.  
Döntés Elemzés

Összehasonlítás

Int. vezető március 15.
 1.  
A továbbképzési igény- és a jelentkezési lap kiosztása Igénybejelentő és jelentkezési lapok Int. vezető március 15.
 1.  
A továbbképzési igény- és a jelentkezési lap kitöltése, leadása Igénybejelentő  és jelentkezési Érintett pedagógusok Március 15.
 1.  
A dokumentumok ellenjegyzése Ügyintézés Óvodai ügyintéző Határidő szerint
 1.  
Beiskolázás Jelentkezési lapok Intézményvezető Határidő szerint
 1.  
Képzés végén ismeretátadás, tájékoztatás a nevelőtestület részére  Beszélgetés Érintett pedagógusok Munkaterv szerint

 

 

A humán erőforrás biztosítása és fejlesztése

 

Célja: A megfelelő szakképzett munkaerő kiválasztásával a munkatársak teljesítményének megerősítésével, javításával, ösztönzésével a szervezet célkitűzéseinek elérése.

A belépő új munkaerő kiválasztására és betanulására (figyelembe véve a jogszabályokat, pedagógiai elveinket, a kiválasztás szempontjait) eljárásrendet alkalmazunk.

 A pedagógusok kiválasztásának és betanulásának folyamata - megbízása

L.

Feladat

Módszer

Felelős

Határidő

1.

Az elvárt kritériumok megfogalmazása, pályázat kiírása

Pályáztatás

Média- TKTV

KSZK

Int. vezető

Szükség szerint

2.

A beérkezett pályázatok előzetes értékelése: az elvárt kritériumoknak való megfeleltetés

Pályázatok

Elemző értékelés

Int. vezető

Pályázati határidő utáni 5. Nap

3.

A megfelelt pályázók értesítése

Levél, telefon, e-mail

Int. vezető

Pályázati határidő után 7 nappal

 

4.

Személyes találkozás

·        Pályázó megismerése

·        Az óvoda pedagógiai irányultságának, programjának ismertetése

·        A feltételrendszer bemutatása

Helyi nevelési program

MIP

Interjú

Beszélgetés

Int. vezető

Pályázati határidő után 2 héttel

5.

Kiválasztás

Megbeszélés

Döntés

Int. vezető

Pályázati határidő után 3 hét

6.

Megbízás

Megbízási okmány

Munkaköri leírás

Munkaidő beosztás

Döntés

Int. vezető

Aktuális időpont

7.

A csoportban dolgozó váltótárs, - ha szükséges külön – patronáló / betanító pedagógus kijelölése

 

Megbízás

Feladat ellátási terv

Int. vezető

Aktuális időpont

8.

Bemutatás a dolgozói körnek

Beszélgetés

Feljegyzés

Int. vezető

Munkába állást követő első közös találkozás alkalmával.

9.

Az új pedagógus beilleszkedésének folyamatos segítése

Beszélgetés

Csoportlátogatás

Egymástól tanulás

Patronálással megbízott pedagógus

Munkába állást követően folyamatosan

10.

A kiválasztás és betanulás értékelése

Megbeszélés

Dokumentum elemzés

Int. vezető

Patronáló pedagógus

Munkába állást követő 3. Hónap

 

11.

Az értékelés tapasztalatai alapján a folyamat szükség szerinti korrekciója

Eljárásrend

Korrekció

Int. vezető

Min. TEAM vezető

Nevelési év vége

 

 

 

 

 

 

 A  pedagógus  munkakört közvetlen segítők  kiválasztásának és betanulásának folyamata

 

 

Feladat

Módszer

Felelős

Határidő

 1.  

Hirdetésben az elvárt kritériumok megfogalmazása

Hirdetés

TKTV

Int. vezető

Aktuális időpont

 1.  

A jelentkezők kiválasztása

Interjú

Int. vezető

Határidő + 5 nap

 1.  

A megfelelt jelöltek értesítése 

Levél, telefon, e-mail

Int. vezető helyettes 

Határidő + 7 nap 

 1.  

Megbízás

Döntés

Int. vezető

Aktuális időpont

 1.  

Ismerkedés az óvoda hagyományaival

Bemutatás

Int. vezető helyettes

Munkába állás napja

 

 

 1.  

Az új dolgozó beilleszkedésének folyamatos támogatása

Beszélgetés

Munkavégzésének figyelemmel kísérése

Betanító dolgozó

Munkába állást követő 3 hónap

 1.  

A kiválasztás és a betanulás értékelése a próbaidő után

Megbeszélés

Int. vezető

Betanító dolgozó

Munkába állást követő 3 hónap

 1.  

A kiválasztás és a betanulás értékelése

Megbeszélés

Int. vezető

Munkába állást követő nevelési év vége

 1.  

A folyamat esetleges korrekciója az értékelés tapasztalatai alapján

Korrekció

Int. vezető

 

Munkába állást követő nevelési év vége

b. A munkatársak megbízása részfeladatok megvalósítására

Eszköze

 • Munkaköri leírás módosítás
 • Munkaterv

 

 

c. A munkatársak irányítási rendszere Az intézmény vezetési szerkezete

ÓVODAVEZETŐ

Székhely és telephely itézmény

 

Óvodai tanács

 

Óvodavezető helyettes(ek)

 

 

Minőségfejlesztési TEAM

 

 

Gazdasági

Ügyintézők

 

 

 

 

Óvodapedagógusok

 

 

Dajkák

Kisegítők

 

3. 2. 3. Minőségirányítási szervezet felépítése és működtetése

 

A minőségfejlesztési TEAM - vezetők feladatai

A dolgozói kör egyetértésével megbízásukat az óvodavezetőtől kapják. 

Feladatuk

 az intézményben folyó minőségfejlesztési munka szervezése, végrehajtásának ellenőrzése,- a TEAM tagokkal való közös konzultáció alapján- valamint a minőségfejlesztési TEAM irányítása.

Ezen belül kiemelt feladataik:

 

Elkészítik a minőségfejlesztési munka éves munkatervét a következő szempontok figyelembevételével:

·        Intézményi Minőségirányítási Program

·        Partneri igény és elégedettség mérés eljárásrendje 

·        Teljes körű intézményi önértékelés eljárásrendje

·        A minőségfejlesztési rendszer működéséből adódó intézkedési tervek 

·        Folyamatosan ellenőrzik a munkaterv végrehajtását, melyről vezetői értekezleteken tájékoztatják az óvodavezetést 

·        Szervezik a minőségfejlesztési köröket értékelő és egyéb csoportokat, valamint folyamatosan ellenőrzik munkájukat 

·        Folyamatosan gyűjtik a minőségfejlesztési rendszer bemenő adatait, tervezik a szükséges beavatkozásokat, javaslataikat a vezetőséggel folyamatosan egyeztetik. 

·        Évente értékelik a MIP- dokumentum végrehajtását, melyet a szülők képviselői és a nevelőtestület elé terjesztenek. 

 

A minőségfejlesztési TEAM feladatai:

 

Az intézményben folyó minőségfejlesztési munka koordinálása a minőségfejlesztési TEAM feladata. A csoport tagjai határozott idejű megbízás alapján végzik munkájukat. A TEAM- csoportban dolgozók anyagi elismerése az oktatási miniszter 3 / 2002.( II. 15. ) OM rendelete 9 § alapján történik.

A csoport javasolt összlétszáma : 3 fő

1 vezető

két tag:

(nem haladhatja meg az 5 főt. )

A teamet a minőségfejlesztési TEAM vezetője irányítja, munkáját az éves munkaterve szerint végzi.

Óvodánként 1-1 TEAM.

A TEAM munkáját – a dolgozói értékeléseket is figyelembe véve - minden nevelési év végén az intézményvezető értékeli. Az értékelő megbeszélésen a TEAM tagjai, a vezető valamint  az intézményvezetési tanács vesz részt.

 

Minőségfejlesztési körök / ad hoc csoportok /

 

A minőségfejlesztési munka során feltárt problémák megoldására, feladatok, intézkedések végrehajtására szerveződő csoportok.

Minőségi körök szervezésére a minőségfejlesztési TEAM vezetők tesznek javaslatot, tagjait határozott időre az intézmény vezetője bízza meg.

A minőségi körök, értékelő csoportok:

·        Megválasztják vezetőjüket

·        Munkatervet / projekttervet / készítenek

·        Munkájukat a minőségfejlesztési TEAM vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, szükség esetén segítséget nyújt

·        Írásban számolnak be az elvégzett munkáról

A minőségfejlesztési körök munkáját – feladatuk befejezése után – a minőségfejlesztési TEAM vezetője értékeli. Az értékelő megbeszélésen az intézmény vezetője is részt vesz.

 

 

3. 2. 4. Az intézmény mérési és értékelési rendszere

 

a. A nevelő/fejlesztő tevékenység hatékonyságát befolyásoló területek mérése és értékelése

Ssz.

Mérés területe

Mérés /értékelést

végző

Mérés eszköze

(MIP- mellékletben)

Mérés

ideje

Értékelés

ideje

 1.  

Csoportszobák tárgyi eszköztára, berendezése, követelmények,

óvodapedagógusok

Kötelező eszközjegyzék

Évente szeptember 1.-ig

 évente 1X

 1.  

Az intézmény rendje és tisztasága

Állagmegóvás

 

Munkabiztonság megbízott + minden dolgozó

 

Bejárási szemle jegyzőkönyv

 

 

Évente aug. 29.

 

Összefoglaló évente 1X

 1.  

 Szülők informálása, információ naprakészsége

 

Hirdetők, tájékoztatók,

Ősz, tél, tavasz,

Évente 3X

 1.  

Helyi nevelési program hatékonyságmérés

óvodapedagógusok

Kérdőív

(név nélkül)

1 évente

MIP- értékelés

 1.  

támogatások felhasználásának hatékonysága célirányossága, (alapítvány, adó,  szülői és egyéb)

TEAM- vezető

 

támogatások összesítése

Június 15.

Július 15.

 

 

Pedagógusok év értékelése,

 

Vezetői beszámoló összesítése

 1.  

A munkaidő hatékony eltöltése, felhasználása,(túlóra, helyettesítés)

Óvodapedagógusok

Óvodavezető- helyettes

Jelenléti ív

Munkaidő nyilvántartást

Folyamatos

 

negyedévente

 

A helyi nevelési program beválás vizsgálatának mérése és értékelése

Ssz.

Mérés területe

Mérés /értékelést

végző

Mérés eszköze

(MIP- mellékletben)

Mérés

ideje

Értékelés

ideje

 1.  

Tanköteles korú gyermekek neveltségi szintje

Külső (hiányában szomszédos csoport óvodapedagógusai)

 

Neveltségi szint mérőeszköz

Évente április 30-ig

MIP- értékelés

 1.  

Az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen alapkészség és képesség állapotának felmérése

 

Óvodapedagógusok

Választható, nem kötelező mérés

DIFER- programcsomag

 

október

október

 1.  

A gyermekek fejlettsége

-         Motoros képességek

-     Nagymozgás

-         Finommozgás

-         Értelmi képességek

-          Szociális képességek

-          Látás

-         Hallás

-         Tehetséggondozás

-          Felzárkóztatás

Óvodapedagógusok

 Személyiségi napló: fejlődés-egyéni nyomon követés

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés rovatban konkrét kiemelés

Folyamatos

Összegző évente 2X:

(Október

Május)

+ Folyamatosan

 

 Az mérési eredmények, hatékonyág, korrekciók beépítése a nevelés / fejlesztés folyamataiba

A nevelőtestület a szülői szervezet véleményének kikérésével évente értékeli a MIP végrehajtását, eredményeit.  

mérési eredmények beépítésének folyamata

1.      Mérési eredmények nevelőtestülettel történő megismertetése

·        Saját mérőeszköz, mérés, értékelés és összehasonlít

2.      Az összehasonlító elemzés alapján szükség szerinti intézkedések meghatározása(párhuzamos, kontroll csoportok, óvodák közötti pedagógiai eredmények)

3.      A mérési eredményekről, a nevelőtestület értékeléséről és javasolt intézkedéseiről (adott esetben intézkedési terv / tervekről)) az óvodahasználó szülők tájékoztatása

4.      A nevelőtestület és a szülői szervezet értékeléséről a fenntartó önkormányzat  írásban  történő tájékoztatása. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az intézmény szakmai célkitűzéseit, és tényleges működését eredményező javasolt  intézkedési tervet / terveket ( a vezetői beszámoló mellékletét képezi a MIP vezetők összegző jelentése)

 

"Minden mérés annyit ér, amennyit abból hasznosítani tudunk!"

                                                                        (Lendvai Lászlóné,  közoktatási szakértő)

 

b) Teljesítményértékelés

Bevezetés

Teljesítményértékelési rendszerünkkészítésekor alapvető kérdésként merült fel, hogy az értékelő rendszer elsődlegesen fejlesztő, vagy minősítő jellegű célokat fogalmaz e meg: egyrészt, mert ez a jelleg messzemenően meghatározza a rendszer elemeit, eljárásait és felhasználási lehetőségeit, másrészt közvetlenül befolyásolja az érdekeltek viszonyát, hozzáállását az egész folyamathoz. Nem kétséges, hogy vannak a két célrendszer között átfedések, nevelőtestületünk azonban „igényt tartva a rendszer fejlesztő hatására” a fejlesztést szolgáló célokat és alapelveket tekinti elsődlegesnek.

A dolgozók minősítésének alapja a teljesítményértékelés: Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely jogkövetkezmény – ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is – alkalmazásakor minősítést említ, azon a közoktatási intézményekben foglalkoztatottaknál a teljesítményértékelést, illetőleg annak eredményét kell érteni.

 

1. Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekből következő elvárások

1. 1. A fejlesztő szándék alapvető célja az egyéni és intézményi szintű munka javítása

 • Alkalmas legyen a sikeres teljesítmény és az eredményes munka kimutatására
 • Tegye lehetővé a problematikus, fejlesztendő területek azonosítását és a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölését
 • Mutassa ki a különböző területeken elért jó és a gyenge teljesítmények közötti különbséget
 • Legyen alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására
 • Segítse a dolgozók és az óvodavezetés közötti információcserét
 • Segítse az óvodavezetést abban, hogy jobban megismerje a dolgozók véleményét

 

1. 2. Konszenzus elve

Az alapvetően fejlesztő szándékú célkitűzéseinkből következik, hogy értékelésirendszerünk nem ellenőrző, hanem értékelő funkciót tölt be. Mivel az értékelés szempontjai – szemben az ellenőrzéssel – nem egy központilag, előre meghatározott normarendszerre, hanem intézményünk sajátosságainak figyelembevételével létrehozott kritériumokra épül, valamennyi eleme nevelőtestületünk (nem nélkülözve a pedagógiai munkát segítő technikai dolgozóink véleményét és javaslatait sem) aktív közreműködésével nyerte el végső formáját, illetve annak jóváhagyásával alkalmazható.

·        Az értékelési szempontok és a hozzájuk rendelt indikátorok kidolgozásában a dolgozói kör valamennyi tagja részt vett.

·        A dolgozói kör által elfogadott értékelési rendszer – a rendszerleírásnak és eljárásrendnek megfelelően – valamennyi dolgozóra nézve kötelező.

·        Az értékelő beszélgetések során az értékelő és értékelt személyek közös megállapodása alapján lehetőség nyílik az értékelés eredményeinek módosítására pozitív, vagy negatív irányban egyaránt.

 

1. 3. Mérhetőség elve

Törekedtünk arra, hogy az értékelés szempontrendszere csak mérhető kategóriákat és szempontokat tartalmazzon.

 • Fontos, hogy minden szempont tevékenységekben tetten érhető, és maga a tevékenység az, ami értékelhető
 • Csak olyan területeket vizsgáljunk, amelyekről megfelelő adatok állnak rendelkezésünkre
 • Rendszerünk tartalmaz néhány olyan szempontot, melyek értékeléséhez nem rendelkezik minden értékelő kellő információval. Mindez az ön és társértékelés rangját is kiemeli abban az esetben, mikor megfelelő információ hiányában pld. a vezetői értékelést mellőzzük. Ebben az esetben az erre történő jelzést az adott értékelő lap tartalmazza.

 

1. 4. Kivitelezhetőség elve

Tekintettel arra, hogy a rendszer működtetésére korlátozott erőforrás (ember, idő) áll rendelkezésünkre, fontos hogy zökkenőmentesen, külső erőforrások igénybevétele nélkül tudjuk azt működtetni

 

1. 5.  A sokoldalúság elve

Mivel a pedagógus tevékenység rendkívül összetett és a nevelőmunka minőségének számos különböző aspektusa van, rendszerünk:

 • Tegye egyértelművé, hogy milyen kritériumrendszer alapján ítéljük meg óvodapedagógusainkat, és a munkájukat segítő technikai dolgozókat.
 • Vegye figyelembe mind a nevelőmunkával, mind pedig az óvoda működésének szervezésével kapcsolatos tevékenységeket.
 • Lehetőség szerint minél többen vegyenek részt egy-egy munkatárs értékelésében.
 • Lehetőség szerint minél jobban vonjuk be az érintettet az értékelési folyamatba.

 

1. 6. Pedagógiai megalapozottság elve

Rendszerünk csak olyan elemeket tartalmaz, melyeket helyi nevelési programunk, illetve a pedagógiai és pszichológiai szakirodalom általánosan is elfogadhatónak tekint, valamint mérésére a gyakorlatban már bevált mérőeszközök állnak rendelkezésre.

 

1. 7.  A méltányosság elvének megfelelve a rendszerünk:

 • Törekedjen objektivitásra.
 • Adjon lehetőséget az értékeltnek, hogy kifejthesse a véleményét a róla gyűjtött adatokkal kapcsolatban (értékelő beszélgetés).
 • Az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhető legyen.
 • Segítsen a fejlődés lehetséges útjainak megtalálásában, de az ezzel kapcsolatos egyéni döntések meghozatalát bízza az értékelt óvodapedagógusra.
 • A különböző intézményértékelési dokumentumokban (kivéve az egyéni értékelő lapot) az értékelés eredményeinek megjelenítésre kizárólag a személyiségi jogok tiszteletben tartásával kerülhet sor.

 

2.  A teljesítmény értékelés célja és jellege

Az óvodapedagógusi teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy – a helyi nevelési programunkban megfogalmazott intézményi szintű célok és az óvodánkban dolgozó egyes óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak munkateljesítménye között – hozzájáruljon az óvodai munka színvonalának emeléséhez, és motiváló erővel bírjon.

 

2. 1.  A nevelés/fejlesztés színvonalának emelésére irányuló célok eredményeként:

 • Az intézményeink dolgozói képet alkothat arról, hogy teljesítményét hogyan ítélik meg kívülről, egy konszenzus alapján létrehozott, és az óvodai közösség egésze által elfogadott mérce (kritériumrendszer) szerint.
 • A rendszer nyugtázza és méltányolja az elért egyéni teljesítményeket és a kimutatható fejlődést.
 • Segíti az esetleges egyéni problémák feltárását, és erre épülő tanácsadással, valamint az egyéni célok kitűzésével, elősegíti a szakmai fejlődését.

 

2. 2.  A teljesítmény méltányolása, mely az intézményvezetés színvonalának emelésére

       irányul:

 • Elősegíti az intézményi feladatok egyenletesebb elosztását.
 • Elősegíti az egyéni igények / szükségletek és a továbbképzések összehangolását.
 • Adatokat szolgáltathat a helyi nevelési programunk aktualizálásához.
 • Javulhat a dolgozók és óvodavezetés közötti kommunikáció.
 • Adatokat, információkat szolgáltat a beosztással kapcsolatos személyi döntésekhez.
 • Adatokat, információkat szolgáltat a bérezéssel, a kiemelt munkavégzésért megállapítható kereset kiegészítés összegével, jutalmazással kapcsolatos döntésekhez.

 

3.  A teljesítményértékelés alappillérei

Teljesítményértékelési rendszerünk három egymást kiegészítő alappilléren nyugszik:

 • A szabályozó dokumentumokban rögzített, a munkakör általános, illetve személyre szóló elemeket tartalmazó munkaköri leírásán
 • A munkaköri leírás többnyire formális minimum követelményin túlmutató, az óvodapedagógusi és a technikai dolgozó különböző szerepszintjeit és az ezeknek megfelelő képességeket és készségeket átfogó, a vizsgált területeken kellően részletes szempontrendszer
 • Az előző értékelési ciklus végén született, egyénekre vonatkozó megállapításokon, amelyek rögzítik az egyén erősségeit és fejlesztendő területeit, illetve célok formájában kijelölik a fejlesztés feladatait.

 

4. TÉR (Teljesítményértékelési Rendszer)

 

Szempontok

(Mit?)

Értékelést végzők (Ki- Kit?)

Ideje

(Mikor?)

 

Eszköz/módszer

(Hogyan/ mivel?)

Ön

Társ

Vezetői

F. belső

F. külső

1.       A munkavégzéshez szükséges szakmai ismeretek

Tényadatok alapján

 • Diploma, tanúsítvány, igazolás

2.       A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka: a nevelés/fejlesztés minősége

 

 

x

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

1 év

és

eseti

 • Szakmai önértékelés/értékelés
 • Külső látogató mérőeszköze
 • Csoportnapló vonatkozó adatai
 • Nevelő/fejlesztő tevékenység megfigyelése értékelő lap
 • Csoportnapló vonatkozó adatai
 • Technikai dolgozók értékelése (értékelő lap)
 • Tisztasági-bejárási szemle jegyzőkönyv

3.       A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

x

-

x

x

-

Évi 2 alkalom

 

 • Munkaidő nyilvántartást kiegészítő adatlap
 • Kérdőív: Szülői értekezletek igény és elégedettség mérése
 • Értékelő lap: pedagógiai munka naprakészsége és tartalma
 • Munkaidő nyilvántartást kiegészítő adatok
 • egyéni összegzése

4.       A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat: Személyes tulajdonság, munkafegyelem

x

x

x

-

-

1 év

 • Értékelő lap

5.       A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet: Személyes tulajdonság, munkafegyelem

x

x

x

-

-

1 év

 • Értékelő lap

6.       Egyéb szempontok.

x

x

x

-

-

1 év

 • Szóbeli értékelés

7.       Vezetői megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó értékelési szempontok

x

x

x

-

-

1 év

 

 •  Értékelő lap

 

 

 5.  A teljesítményértékelés szempontjai és indikátorai

 

Pedagógiai feladatok, pedagógiai munkát segítők és az egyéb munkakörhöz kapcsolódó értékelési szempontok

5. 1.  A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

·        Végzettség

·        Továbbképzéseken történő részvétel

·        A megszerzett ismeretek hasznosítása

5. 2.  A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

 • A helyi nevelési, pedagógiai program céljainak való megfelelés
 • Alkalmazott eljárások
 • Komplex nevelési és pedagógiai tervek, tervezések,
 • Irányítás és emocionális fejlesztés
 • Motiváció
 • A szülők és a pedagógus viszonya
 • A gyermekek értékelése
 • Speciális fejlesztés- felzárkóztatás-tehetséggondozás

5. 3.  A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

 • A nevelési időkereten túl vállalt és elvégzett feladatok
 •  Az intézmény működését segítő tevékenységek, megbízatások, feladatvállások,

5. 4.  A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

 • Személyes tulajdonságok
 • Munkamorál
 • Kommunikációs készség

5. 5.  A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

 • Munkafegyelem
 • Rugalmasság / alkalmazkodó képesség
 • Készenlét
 • Hatékonyság

5. 6. Egyéb szempontok

 • Az intézmény működését támogató egyéb kompetenciák

 

5. 7. Vezetői megbízáshoz/munkakörhöz kapcsolódó értékelési szempontok

A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése, irányítása és eredményessége

 • Megfelelően jó célkitűzések
 • Emberi erőforrás
 • Tervezés
 • Vezetői küldetéstudat
 • Szervezés
 • Igazgatás / irányítás
 • Döntéshozatal
 • Koordinálás
 • Ellenőrzés
 • Teljesítményértékelés
 • Tájékozódás és tájékoztatás

 

6. Az értékelés szereplői

Akik értékelnek, és akiket értékelünk

Ahogy értékelünk

 

Vezetői feladatot ellátók:

·        Óvodavezető

·        Óvodavezető- helyettesek

 

·        TEAM- vezető

Beosztott kollégák:

·        Óvodapedagógusok

·        Dajkák

 

·        Gazdasági ügyintézők

 

·        Kisegítők

·        Önértékelés: Az értékelt személy saját értékelése

·        Társértékelés:

-         Azonos csoportban dolgozó óvónő

-         Vezetői feladatot ellátó kollégákat értékelők

·     Vezetői értékelést végez:

-         Óvodavezető

-         Óvodavezető – helyettesek

-         Munkaközösség vezetők

-         TEAM- vezető

·        Felhatalmazotti értékelés (F)

-         Szakmai munkaközösség tagjai

-         Kijelölt, megbízott személy (felelős)

-         Szakértő

 

6. 1. Vezetői feladatokat ellátók értékelése

 

Ssz.

Értékelt

Szempont

 

Értékelő

 1.  

V

Környezeti lehetőségeket és veszélyeket feltárja

Önért: V

Társértékelés: P

 1.  

V

Világos jövőképpel rendelkezik

 

Önért: V

Társértékelés: P

 1.  

V, Tv

Összeegyezteti az intézményi célok elérését a dolgozók képességeivel

Önért: V, Tv

Társértékelés:

V,  P

 1.  

V

Elkötelezett a közös célok, feladatok iránt

Önért: V

Társértékelés: P

 1.  

V, Tv,

Minden helyzetben lojális a szervezethez

 

Önért: V, Tv,

Társértékelés: V, P

 1.  

V

Folyamatosan javul a meglévő erőforrások kihasználtsága

Önért: V

Társértékelés: P

 1.  

V

Biztonságos intézmény: Gondoskodik az intézmény, benne a dolgozók és az intézményt használók biztonságáról

Önért: V

Társértékelés: P

 1.  

V, Tv

Szervezés: A dolgozók mit és hogyan tegyenek, milyen körülmények között

Önért: V, Tv

Társértékelés: V,  P

 1.  

V

Szervezetépítés: Hatáskörök, felelősség, kapcsolatok, együttműködés szabályai

Önért: V

Társértékelés: P

 1.  

V, Tv

Jó csapatépítő

Önért: V, Tv,

Társértékelés: V, P

 1.  

V, Tv

Folyamat és működésszervezés: Résztevékenységek működésének összehangolása

 

Önért: V, Tv, Társértékelés: V, P

Ssz.

Értékelt

Szempont

 

Értékelő

 1.  

V, Tv

Működést szabályzó dokumentumok folyamatos karbantartása

Önért: V, Tv, Társértékelés: V, P

 1.  

V, H, Tv,

Igazgatás / irányítás: Stílus: kapcsolat a munkatársakkal

Önért: V, H,

Társértékelés: V, P

 1.  

V, H, Tv,

Viselkedés a munkahelyen

Önért: V, H, Tv, MKV

 1.  

V, H,

Képes a problémák kezelésére, megoldására, jó döntéshozó

Önért: V, H, MKV

Társértékelés: V, P

 1.  

V

Rendszer ellenőrzés: Az intézményben a dolgozók által elfogadott értékelési rendszer működik

Önért: V

Társértékelés: P

 1.  

V, H, Tv,

A viselkedést értékeli: a viselkedés ellenőrzése közvetlen vezetői megfigyeléssel történik

Önért: V, H, Tv, MKV

Társértékelés: V, P

 1.  

V

Feltárja a dolgozók erősségeit és fejlesztendő területeit

Önért: V

Társértékelés: V,  P

 1.  

V, Tv

Hatékonyság növelése: Rámutat a hatékonyságot csökkentő, a fejlődést gátló problémákra

Önért: V, Tv,

Társértékelés: V, P

20.

V, H, Tv,

Tájékozódás és tájékoztatás: Információk, hírek kezelése

Önért: V, H, Tv, MKV

Társértékelés: V, P

21.

V, H

Megosztja az információkat / hatalmat

 

Önért: V, H

Társértékelés: V, P

22.

V, H, Tv,

Jó kommunikációs készség

Önért: V, H, Tv, MKV

Társértékelés: V, P

23.

V, H

A vezető időgazdálkodása

 

Önért: V, H

Társértékelés: V, P

24.

V, H, Tv,

Dolgozók bevonása: Gondoskodik a szervezet tagjainak bevonásáról

Önért: V, H, Tv, MKV

Társértékelés: P

25.

V, H,

Fontossági sorrendek állítása-

Önért: V, H

Társértékelés: V, P

26.

V, H, Tv,

Buzdít, sikerhez juttat, elismeri az egyéneket

Önért: V, H, Tv,

Társértékelés: V, P

27.

V, H

Az intézmény érdekeinek képviselete

Önért: V, H

Társértékelés: V,  P

 

28.

 

V, Tv,

Megünnepli az eredményeket

Önért: V, Tv,

Társértékelés: V, P

 

Jelmagyarázat:

V = Vezető, H = Vezető helyettes, P= Pedagógus,  Tv = Minőségfejlesztési TEAM- vezető

 

6. 2. Óvodapedagógusok értékelése

Ssz.

Értékelt

Szempont

 

Értékelő

1-41.

P

Indikátor rendszer szempontjai: Lásd Óvodapedagógusokat érintő szempontok és azok mutatói

Önért: P

Társértékelés: P

Vezetői ért: V

 

Jelmagyarázat:

P = Óvodapedagógus, V = Vezető

 

 

6. 3.  A pedagógiai munkát segítők és az egyéb munkakörhöz kapcsolódó k értékelése

Ssz.

Értékelt

Szempont

 

Értékelő

1.   

D,

Dajkák végzettségi mutatói

Tényadat

2.   

 Ki

Egyéb alkalmazottak végzettségi mutatói:  kisegítő

Tényadat

3.   

G

Egyéb alkalmazottak végzettségi mutatói:  gazdasági ügyintézők

Tényadat

4.   

D

Tudatosság a gyermekek gondozási feladatainak elvégzése során (egyéni sajátosságok figyelembe vétele, fontossági sorrendiség, bánásmód) 

Önért: D

Társért: P, V

 

5.   

D, Ki, , G

Együttműködési készség a kollektívában

 

Önért: D,  Ki,

Társért: P, V

6.   

D, Ki, ,  G

 Együttműködés a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal, az óvodai nevelés eredményessége érdekében 

Önért: D, Ki, ,

Társért: P, V

7.   

D, Ki, ,V

Stílus és kommunikáció a gyermekekkel

 

Önért: D, Ki, F P,

Társért: P, V

8.   

D, Ki,    G

Stílus és kommunikáció az óvodában dolgozó felnőttekkel

Önért: D, Ki, F, 

Társért: P, V

9.   

D,   G, Ki,

Stílus és kommunikáció a szülőkkel

 

Önért: D, Ki, P,

Társért: P, V

10.   

D, Ki, ,

Takarítási teendők végzésének hatékonysága és minősége

Önért: D, Ki, F,

Társért: P, V

11.   

D, P,  Ki,  G

 A munkafegyelemre vonatkozó szabályok betartása (megbízhatóság,

 határidő betartása, pontosság, tevékeny munkavégzés)

Önért:P, D, Ki,  

Társért: P, V

12.   

D, Ki,   G

Munkaköri kötelességen túli feladatokat vállalása

 

Önért: D, Ki,  G,

Társért: P, V

13.   

D, Ki,  , G

Aktív részvétel óvodai szervezésű programokon

 

Önért: D, Ki, , G,

Társért: P, V

 

 

 

 

Ssz.

Értékelt

Szempont

 

Értékelő

14.   

Ki, D

Higiénés előírások betartása

Önért: D, Ki,

Társért: P, V

15.   

Ki

Munkabiztonsági előírások betartásának ellenőrzése, ellátása

Önért: Ki

Társért: V

16.   

 G

A fenntartó és az óvodavezető által meghatározott határidők betartása

Önért: O, G

Társért:  V

17.   

O, G

A szabályozó dokumentumokban foglaltak munkakörre jellemző elvárásainak betartása (Pld. adatkezelés, leltározás, étkezés, gazdasági folyamatok szervezése, stb.)

Önért: O, G

Társért: V

 

Jelmagyarázat:

V = Vezető, D = Dajka, G = Gazdasági ügyintéző, P = Pedagógus,  Ki=Kisegítő

 

7.      Az értékelés és minősítés szabályai:

A minősítés értelmezése

Minden olyan esetben, amikor jogszabály a munka értékelése tekintetében, illetőleg valamely jogkövetkezmény - ideértve a munkaügyi jogvita kezdeményezésének lehetőségét is - alkalmazásakor minősítést említ, azon a teljesítményértékelést, illetve annak eredményét kell érteni.

Valamennyi szempont és alszempont egyformán fontos, ezért ugyanolyan súllyal bír.

A teljesítményértékelés fő szempontjait (a vonatkozó alszempontok eredményeinek függvényében) 0, 1, 2, vagy 3 ponttal értékeljük:

0 pont = nem megfelelő

1 pont = kevésbé megfelelő

 2 pont = megfelelő

3 pont = kiemelkedő

A fő szempontokhoz tartozó alszempontoknak történő megfelelést – felhasználva az értékelési ciklus során összegyűlt bizonylatokat is – a kialakított indikátorok figyelembevételével, a fentiekhez hasonlóan, szintén 0, 1, 2, vagy 3 ponttal értékeljük.

A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség (a tanítási időkereten túl, valamint az intézmény működését segítő tevékenységek) fő szempont pontértékét a meghatározott alszempontokra adható pontértékek alapján, az egyéni és az intézményi összes pontszám arányában, a következő számítás szerint határozzuk meg: Az egyéni pontok számát elosztjuk az intézményi összes pontszámmal, így tudjuk meg azt , hogy ki-ki hány %- ban vette ki részét a közös feladatokból. A főszempontra adható pontszámot a százalékos mutató alapján határozzuk meg, melynek értéke 0, 1, 2, vagy 3 pont lehet.                               

A teljesítményértékelés végső eredményét:

·        a maximálisan elérhető, és az adott értékelési ciklus során ténylegesen elért pontszámokhoz viszonyított arány alapján az alábbiak szerint minősítjük:

80 - 100 %- ig = kiválóan alkalmas

60 -   79 %- ig = alkalmas

30 -   59 %- ig = kevéssé alkalmas

30   alatt           = alkalmatlan

 

Az dolgozó, aki az adott értékelési ciklus során legalább egy teljesítményértékelési fő szempont eredményeként nem megfelelő, azaz 0 pontértékű minősítést kap, teljesítményének végső eredményeként is alkalmatlan minősítést kap.

Az dolgozó, aki az adott értékelési ciklus során legalább egy teljesítményértékelési fő szempont eredményeként nem megfelelő, azaz 0 pontértékű minősítést kap, teljesítményének végső eredményeként is alkalmatlan minősítést kap.

Abban az esetben, amikor a teljesítményértékelés eredménye alapján kerül sor a minőségi munkáért járó kereset kiegészítés odaítélésére, óvodapedagógusok esetében a fő szempontokban elért eredmények az alábbi súlyozás szerint értékelendők:

Fő szempont

Elérhető maximális pontszám

Súlyozás %

A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

3

-

A munkakör ellátása során végzett szalmai, gyakorlati munka

3

50

A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

3

40

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

3

5

A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

3

5

Egyéb szempontok

-

-

 

15

100

 

8.      Adatfeldolgozás

A rendelkezésre álló adatokat a TEAM tagjai dolgozzák fel. Az adatok számítógépes feldolgozása javasolt.

 

9.      A teljesítményértékelés dokumentumai és nyilvánossága

·        A teljesítményértékeléssel kapcsolatos bizonylatok és információk elhelyezése és tárolása a minőségfejlesztés intézményi gyakorlatnak megfelelően, a teljesítményértékelési naplókban.  elkülönítve történik

·        Az óvodapedagógusok / dolgozók saját értékelésük dokumentumait és azok tartalmát minden területre kiterjedően megismerhetik, valamint egy „titkos, csak az egyén által ismert  egyéni kód- jel” felhasználásával megjelenítve az intézményi eredményeket megismerhetik a nevelőtestülethez való viszonyításukat is.

·        A Teljesítményértékelési napló belső dokumentumainak (igény szerint) egy példányát a dolgozó megkapja

·        A végső értékelést – „minősítést” - valamennyi dolgozó évente, az eljárásrendnek megfelelő időpontban kapja kézhez

 

10.  A teljesítményértékelési rendszer eljárásrendje

      10.a) A ciklus során évente

 

Ssz.

Feladat /lépés

MIT?

Felelős

KI?

Határidő

MIKOR?

Módszer / eszköz

MIVEL, HOGYAN?

Keletkezett dokumentum

1.       

Az értékelés tartalmi elemeinek áttekintése, szükség szerint a mérőeszközök korrekciója

 

TEAM

vezető

Nevelési évet nyitó értekezlet előtt

Előző mérés tanulságainak számbavétele

Új feladatok listája

Aktualizált teljesítményértékelési szempontok és indikátorok

 

2.       

A tárgyévben az értékelés pontos időpontjainak meghatározása 

Intézményvezető

Nevelési évet nyitó tanácskozás / értekezlet

Tervezés dokumentumai

Mérési rend

Mérési terv

Nevelési év Munkaterve

Pedagógiai terve

 

3.       

Éves munkaterv szerint az óvodavezető, valamint a nevelőtestület felhatalmazott és  tagjai csoportlátogatásokon vesznek részt, illetve az értékelési, és a gyakorlati munka alkalmával szokásos kritériumrendszer alapján értékelnek.

 

Munkaterv szerint:

Óvodavezető

 

TEAM vezető

Óvodapedagógusok

Munkaterv szerint

 

 A csoportlátogatásokat (minimum a látogatást vezető és az értékelt részvételével) a lehető legrövidebb időn belül megbeszélő értékelés követi

Megfigyelés

Értékelés

Nevelő/fejlesztő tevékenység megfigyelése értékelő adatokkal feltöltött  mérőlapok

4.       

A nevelési év folyamán a vezetés által felhatalmazott személy / személyek folyamatosan ellenőrzi a munkafegyelmet, adminisztrációs fegyelmet 

 

Munkaterv szerint:

Óvodavezető

 

TEAM vezető

Munkaköri leírás és Munkaterv szerint

Megfigyelés

Ellenőrzés

Jelenléti ív

Munkaidő nyilvántartás

Visszacsatolás bizonylatai

Feljegyzés

Értékelő lap

 

 

 

 

Ssz.

Feladat /lépés

MIT?

Felelős

KI?

Határidő

MIKOR?

Módszer / eszköz

MIVEL, HOGYAN?

Keletkezett dokumentum

5.       

Mérési rend szerint a teljesítményértékelést szolgáló eszközök kitöltése és összegyűjtése 

TEAM vezető

Tárgy év április 15.

Önértékelő/társértékelő véleményre kérdező eszközök kitöltése 

 

Adatokkal feltöltött mérőeszközök

6.       

Az adatok feldolgozása  

 

TEAM- tagok

Tárgy év április 20.

Kézi és számítógépes feldolgozás

Egyéni, csoport és

intézményi eredményeket tartalmazó dokumentumok

 

7.       

Az adatok értékelése

 

Óvodavezető

 

Tárgy év: június 15. (vezetői beszámoló ).

Elemzés

Értékelés

 

Egyéni, csoport és intézményi szintű fejlesztési javaslatokkal feltöltött értékelési dokumentumok

 

8.       

Az eredmények vezetői szinten történő megvitatása: 

Fejlesztési irányok és  feladatok meghatározása

 

Óvodavezető

 

Éves Munkaterv szerint legkésőbb

Tárgy év június 15..

Megbeszélés

Rangsorolás

Okok kutatása

Fejlesztési javaslatok megvitatása

Vezetés által megvitatott fejlesztési javaslatok

9.       

Intézményvezető értékelésének visszacsatolása

TEAM- vezető

(részt vesznek az óvodavezetés tagjai)

Éves Munkaterv szerint legkésőbb

Tárgy év június 15..

 

Beszélgetés

Értékelő elemzés az egyéni teljesítmény tükrében

Tartalommal feltöltött „Teljesítményértékelés egyéni összegzése”

Eszköz

10.   

A mérési eredmények egyéni visszacsatolása: Értékelő beszélgetések lebonyolítása

 

Óvodavezető

 

Éves Munkaterv szerint, az érintettekkel egyeztetett időpontban, legkésőbb tárgy év június 15.

 

Beszélgetés

Értékelő elemzés az egyéni teljesítmények tükrében

Tartalommal feltöltött „Teljesítményértékelés egyéni összegzése” adatlap

 

 

 

Ssz.

Feladat /lépés

MIT?

Felelős

KI?

Határidő

MIKOR?

Módszer / eszköz

MIVEL, HOGYAN?

Keletkezett dokumentum

11.   

Nevelőtestületi tanácskozáson / értekezleten

 • Intézményi összesítés ismertetése
 • Intézményi szintű fejlesztési javaslatok ismertetése
 • A rendszer működési tapasztalatainak megvitatása, korrekciós javaslatok beépítése

 

Óvodavezető

Nevelőtestületi tanácskozáson

legkésőbb tárgy év augusztus 31.

Prezentáció

Előterjesztés

Megbeszélés

Határozathozatal

Mérést követő nevelési év Munkatervi elemei.

 • Nevelőtestületi határozat az intézményt érintő fejlesztésre kijelölt célokról és feladatokról
 • Szükség szerint a rendszer működési tapasztalataira alapozott korrekciós javaslatok

 

12.   

 Az egyéni és intézményi célok/feladatok megvalósítása

 • Egyéni / intézményi  fejlesztési tervek nyomon követése, ellenőrzése és értékelése

 

Óvodavezető

és feladatellátás szerint

felhatalmazott munkatársak

Munkaköri leírás és Munkaterv szerint

Beszélgetés

Tanácsadás

Belső képzés

Ellenőrzés

Értékelés

Vezetői ellenőrzés és értékelés dokumentumai

Nevelő/fejlesztő tevékenység megfigyelése értékelő adatokkal feltöltött  mérőlapok

Feljegyzések

Jegyzőkönyvek

 

10.b) A ciklus során négyévente: A teljesítményértékelési rendszer teljes körű felülvizsgálatára 4 évente, illetve a nevelőtestület többségi javaslata alapján szükség szerint kerül sor. 

 

11.  A teljesítményértékelés szempontjaihoz rendelt indikátorok

11. 1. Pedagógusokat érintő értékelési szempontok és azok mutatói

 

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

1.       

A nevelő/fejlesztő tevékenységhez való hozzáállás 

Feladatait illetően közömbös, +

Gyakran késve, és kedvetlenül kezd feladataihoz.

Feladataihoz pozitívan áll,  és  időben hozzálát.

Másokat is magával ragadóan kezd feladataihoz.

2.       

Fellépés, megjelenés, hangnem, stílus 

Öltözéke gyakran tiszteletlen, nem megfelelő, kapcsolataiban gyakran agresszív.

Néha előfordul hogy öltözete nem megfelelő, kapcsolataiban konfliktusokba keveredik.

Megnyerő, tárgyilagos,  határozott  és  kedves.

Nyílt és őszinte, előítéletektől mentes, kulturált, érthető kommunikációjának pozitív üzenete van. Megjelenése ápolt, munkatársai számára vonzó, követendő példa.

3.       

Kapcsolattartás minősége a gyermekekkel 

Gyakran elhanyagoló és közömbös, több gyermekkel nem találja meg a megfelelő hangot. Előfordul, hogy a csoportot egyedül hagyja

Előfordul, hogy „rossz viszonyban van” egy-egy gyermekkel.

Nyugodt légkört biztosít, elfogadja a gyermekeket olyannak, amilyenek.

Meleg, barátságos de határozott, humoros, őszinte, nyílt, bensőséges kapcsolata van a gyermekkel

4.       

Kapcsolattartás minősége a szülőkkel 

Gyakran lekezelő, érdektelen, kommunikációra képtelen

 

Előfordul, hogy „rossz viszonyban van” egy-egy szülővel.

Általában barátságos és kompromisszumokat kereső, elfogadja a szülők  különbözőségét.

Épít a szülők különbözőségére, környezettudatos magatartása példaértékű.

 

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

5.       

Kapcsolattartás minősége a kollégákkal 

Több kollégával nem találja meg a megfelelő hangot.

Előfordul, hogy „rossz viszonyban van” egy-egy kollégával.

Elfogadja a kollégák különbözőségét.

 Épít a kollégák különbözőségére,

humánus, őszinte, korrekt.

6.       

Tolerancia, empátia

 

Nem viseli el mások ellenkező véleményét, nem képes arra, hogy mások helyzetébe képzelje magát.

Gyakran nem tartja tiszteletben mások ellenkező véleményét, kevésbé képes arra, hogy mások helyzetébe…

Tiszteletben tartja mások ellenkező véleményét és képes arra, hogy mások helyzetébe képzelje magát.

Tiszteletben tartja mások ellenkező véleményét, és képes arra, hogy mások helyzetébe képzelje magát. Példamutató.

 

7.       

Segítőkészség, a gyermekek problémái iránti érzékenység 

Panasz a szülők vagy kollégái felől: gyakran nem érzékeli, hogy közreműködésére lenne szükség.

Szülők és kollégái szerint is gyakran nem érzékeli, hogy közreműködésére lenne szükség.

Érzékeli, ha saját csoportjában szükség van a közreműködésére

Felhívja kollégái figyelmét egy-egy esetre.

8.       

Kiegyensúlyozottság

 

Gyakran ide-oda villongó.

Általában pesszimista, lemondó, változóan teljesítő

Megalapozottsága által egyenletes színvonalú, jó eredményei vannak.

Magabiztos, nyugodt, és hosszú távon egyenletes színvonalú, jó eredményei vannak.

9.       

Kiszámíthatóság

 

Előre meghatározhatatlan, olykor váratlan reakciói vannak.

Gyakran szokatlan reakciói vannak.

Az esetleges megoldások közül az elvárásoknak megfelelők szerint dönt.

 

 

 

Döntéseiben mindig, és példaértékűen az eshetőségeknek megfelelően jár el.

  Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

10.   

Következetesség

 

Elveket és szabályokat kevésbé ismeri.

Elveket és szabályokat általában betartja. 

Elveket és szabályokat minden esetben betartja.

Elveket és szabályokat betartja, és betartatja. 

11.

Egymás munkájának elismerése, segítése 

Közömbös kollégái munkája és eredményei iránt.

Csak ritkán mutat érdeklődést kollégái munkája és eredményei iránt.

Érdeklődő, igény szerint tevőlegesen is segítséget nyújt.

Képességei és teljesítménye alapján értékel,becsül,  és segít másokat.

12.

Példamutató nevelői magatartás – szakmai és emberi hitelesség 

Szavai és tettei gyakran diszharmonikusak, nem megnyerők.

+

Szakmai kiállása gyakran ingatag, bizonytalanságot sugalló.

Meggyőződéssel teszi azt, amit mond. ?

Szavai és tetteinek harmóniája követendő példa a kollégák és szülők körében egyaránt.

 

 

13.

Folyamatos reflektálás a saját tevékenységre 

Nem reagál saját pozitív és negatív eredményeire.

Rendszertelenül reagál és „válaszol” saját eredményeire.

Általában elemzi, és értékeli saját tevékenységeit.

Önreflektálása során okokat kutat, képes javítani eredményein, ezért mások számára is példaértékű.

A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

14.

Pontos munkakezdés és befejezés

 

 

 

 

Általában késik, és gyakran korábban fejezi be a munkát.

Gyakran késve érkezik és lát feladataihoz.

Időre érkezik, és időben fejezi be vállalt feladatait a csoportban és azon kívül egyaránt.

Mindig pontos, inkább korábban érkezik, és később távozik.

15.

Munkaidőkeret hatékony felhasználása

 

 

 

 

Havi munkaidő nyilvántartása szerint a hatékonysága 75% alatt marad.

havi munkaidő nyilvántartása szerint a hatékonysága 80% alatt marad.

havi munkaidő nyilvántartása szerint a hatékonysága 100%.

havi munkaidő nyilvántartása szerint a hatékonysága 100%. és túlórát is vállal.

Ssz

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

16.

Adminisztrációs fegyelem pedagógiai feladatok dokumentálása,

  adatszolgáltatás, munkaidő nyilvántartás, jegyzőkönyvvezetés, stb.)

 

Gyakran hiányos vagy hibázik, ezért használhatatlan adatokat szolgáltat.

Olykor hiányos vagy pontatlan, ezért kevésbé használható adatokat szolgáltat

Naprakész és pontos.

Naprakész, pontos, gyakran készít szöveges értékelést vagy elemzést is.

17.

Csoporton kívüli, óvodai rendezvényeken vállalt feladatok pontos ellátása

 

 

 

 

Nem vállal egyéb feladatokat.

  Alkalmanként vállal részt közös programok szervezésében, lebonyolításában.

Figyeli az intézményi programokat, eseményeket nyomon követi, készségesen vállal feladatot,    erre ösztönzi a és szülőket és a  felnőtteket is.

Tervezi az óvodai programokat, rendezvényeket, tevékenységeket, a gyereke számára élményt nyújtó elfoglaltságokat szervez. Tevékenysége Inspirálóan hat, erősen motiváló.

18.

Helyettesítési feladatok ellátása (készség, gyakoriság, minőség)

 

 

 

Rendszerint ódzkodik a feladatvállalástól, lehetőség szerint elkerüli.

Csak ritkán, és nehezen vállal helyettesítési feladatot.

Készségesen vállal helyettesítési feladatot, és kedvvel megy a gyerekek közé.

Az éppen aktuális téma szerint, felkészülten végzi helyettesítési feladatait.

19.

Értekezleteken való aktív részvétel

 

 

 

 

 

Rendszerint nem hallatja a hangját.

Kevésbé hallatja a hangját, a szervezeti célok kialakításában kevésbé vesz részt.

A problémákat általában megoldandó feladatként értelmezi

Ismeri és alkalmazza az ok- feltáró módszereket, a problémákat megoldandó feladatként értelmezi.

20.

Munka, környezet-, tűzvédelmi szempontok betartása, betartatása

 

 

 

 

 

 

 

A közvetlen környezetében jelentkező problémákat nem jelzi.

Jelzi a problémákat, azonban a szabályok betartásában és betartatásában következetlen.

Közvetlen környezetére munkavédelmi szempontból is igényes, szabálytisztelő.

Szisztematikusan neveli a gyermeket és felnőtteket is a munka és tűzvédelmi szempontok tudatos betartására, betartatására.

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

21.

A szabályozó dokumentumokban foglaltak következetes betartása, betartatása

 

 

 

 

 

Hiányosan ismeri a működést szabályozó dokumentumokat.

Előfordul, hogy az írott szabályokat megszegi.

Tiszteli és betartja a szabályokat.

Tiszteli és betartja a szabályokat, melyekre a gyermekek és felnőttek vonatkozásában  gyakran hivatkozik is.

 

11.  2. Óvodapedagógusokat érintő szempontok és azok mutatói

 

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

 1.  

Végzettség, továbbképzési mutatók

Nem tesz eleget a továbbképzési kötelezettségeinek (120 óra)

 

Eleget tesz továbbképzési kötelezettségeinek

 

120- órán túli önképzés, egyéb továbbképzés, melyet munkája során eredményesen alkalmaz

 

Másod diplomával vagy szakvizsgával rendelkezik, ismereteit tovább tudja adni.-lét eleme a folyamatos megújulás, önképzés, önművelés.

 

 A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

 

A helyi nevelési, pedagógiai program céljainak való megfelelés

1.

Önértékelés, kompetenciaérzés fejlesztése, pozitív

attitűdök alakítása

 

 

 

 

Nem megfelelően jelenik meg a tervezési és értékelési dokumentumokban,nem fejleszti a gyermekekben 

 

 

Fejleszti, azonban nem tudatosan, és nem minden gyermeknél

Tudatosan tervezi, és kihasználja az aktuálisan adódó lehetőségeket

A szülők bevonásával, velük együtt tervezi és értékeli -  önértékelése,- ismeret- fejlődni való képessége kompetenciái, attitűdje modellértékű.

2.

A fejlesztés ideje és módja egyénre szabott

 

Nem megfelelően jelenik meg a tervezési és értékelési dokumentumokban

 

 

Ritkán, de előfordul, hogy nem egyénre szabott

Tudatosan, egyénre szabott tervezés és megvalósítás

A szülők bevonásával, velük együtt tervezi és értékeli fejlődni való képessége kompetenciái, attitűdje modellértékű

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

3.

Fejlesztő hatások megfelelősége, a gy. képességbeli és érdeklődés szerinti különbözőségeinek figyelembevétele

Nem veszi figyelembe a gyermek különbözőségeit, vagy nem megfelelő módszereket alkalmaz

Előfordul, hogy nem mindig veszi figyelembe a gyerekek különbözőségeit

Figyelembe veszi és az egyéni sajátosságok figyelembevételével alkalmazza

Maximálisan kihasználja a differenciálás lehetőségeit, a fejlesztő hatások mindig igazodnak az egyes gyermekekhez, és azok megjelennek a dokumentációban is

Alkalmazott eljárások

4.

A gyermekek segítő támogatása a különböző tevékenységek során

 

Nem segíti a gyermekeket a tevékenységek során

Segít, de nem jellemzi a rendszeresség és következetesség

Segítő támogatás mindig megfelelő, rendszeres és következetes

Mindig megfelelően irányít, fejleszt és segít, példamutató magatartásával a szülőket és kollégáit is erre buzdítja

1.       

 

5.

Tanulási tapasztalatok gazdagítása: kérdésekre adott válaszok, gondolatok továbbvitele

 

Figyelmen kívül hagyja a gy. gondolatmenetét. Nem ad kielégítő választ kérdéseire. Nem sarkall gondolkodásra

Nem hagyja figyelmen kívül a gy. gondolatmenetét, de a gondolatok továbbvitelét nem segíti megfelelően

Megfelelő a tanulási a tapasztalatok gazdagítása, a kérdésekre adott válaszai mindig gondolkodásra ösztönzik a gyerekeket

Egyéni fejlettséget figyelembe véve max. gazdagítja a spontán és tudatos tanulási folyamatot Egymásra épített, következetes tervezéssel törekszik a tanulási tapasztalatok gazdagítására

2.      6.

Gondolkodásra késztetés

 

 

Nem késztet gondolkodásra

Gondolkodásra késztet, de nem differenciálva

 

Gondolkodásra késztet. Kíváncsivá, érdeklődővé teszi a gyermekeket

Minden esetben problémamegoldó gondolkodásra sarkall, komplex fejlesztéssel.

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

7.

A pedagógia- tématerv terv komplex módon történő kezelése (fejlesztés különböző színterei, projektek, játéktevékenység)

 

Nem alkalmazza. Nem ismeri. Nem csinálja.

Ismeri a folyamatokat, de csak ritkán alkalmazza.

Ismeri a komplex tanulási tevékenységek folyamatait   és megfelelően alkalmazza.

Ismeri és komplexitásában alkalmazza a módszereket.(tökéletes összhangban az egyes elemek aránya)Az új dolgokat is beépíti a munkájába.

8.

Az inspiráló- optimális fejlődést biztosító pedagógia környezet megfelelő alakítása.

 

 

A környezet nem ösztönzi a gyermekeket a megismerésre

Olykor előfordul, hogy a  környezet nem tükrözi a projekteket

A tevékenységközpontok (környezet) mindig megfelelnek az éppen aktuális tanulási tartalmaknak

A családok bevonásával minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy a környezet híven tükrözze az aktuális  pedagógia fejlesztést, tartalmakat

9.

A gy. ösztönzése az önértékelésre. Segítség arra, hogy rájöjjenek, hogyan fejleszthetik önmagukat

 

Nem ösztönzi a gyermekeket az önértékelésre és önfejlesztésre

Ismeri a módszereket, de ritkán alkalmazza. Ritkán készteti önértékelésre, önfejlesztésre a gyerekeket

Tudja, ismeri a módszereket  és gyakran alkalmazza.

Folyamatosan ösztönzi a gyermekeket. Kérdez  és a kérdésekkel rávezeti a gy-t a helyes válaszra, a hibái és pozitívumai felismerésére.

10.

A hibák a tanulás természetes és szükséges részeként történő értelmezése, gyakorlata

 

A hibákat negatívan rója fel a gyermekeknek

Olykor előfordul, hogy a hibákat negatívan rója fel a gyermekeknek

Érezteti a gyermekekkel, hogy hibázni lehet, de ki kell javítani

Magatartásával mindig ezt a szemléletet sugallja

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

11.

A gyermekek számára a témahétre tervezett megfelelő élmények nyújtása (kirándulok, kimozdulások hagyományok,..)

 

Nem alkalmazza, nem fontos számára. Nem keres új eszközöket, nem szervez programokat.

Szervez eseményeket, rendezvényeket, de ritkán.

Kihasználja a lehetőségeket, szívesen végzi ezeket a tevékenységet.

Kezdeményezi és szervezi az effajta , rendezvényeket. „csoport, óvodai „hagyományokat teremt.

12.

Kooperatív tanulási szituációk során a gyermekek irányítása

 

 

Nem ismeri, nem alkalmazza. Nem tudja célzottan irányítani a gyermekeket

Nyugodt légkört biztosít, de ritkán alakítja tudatosan a tanulási folyamatot

Megfelelő eszköz és idő biztosítása. Élmény gazdag, tevékeny légkör létrehozása.

Igényes eszközökkel, kreatív légkört, egyéni önkiteljesedést biztosít.

13.

A gy-hez közel álló tevékenységek és eszközök kiválasztása

 

Nem alkalmazza, nem tartja fontosnak. Nem keres új eszközöket.

Az eddig elsajátított módszereket alkalmazza, nem mindig veszi figyelembe az életkori sajátosságokat…

Új dolgokat is kipróbál, de gyakran alkalmazza a kipróbált, bevált módszereket, tevékenységeket

Keresi az újszerű dolgokat, tudatosan alkalmazza e megfelelő eszközöket.

14.

Informatikai (IKT) eszközök (számítógép, internet, stb.) használata a nevelő-oktató munkában

Egyáltalán nem alkalmazza

Ismeri, de   nem  alkalmazza

Gyakran alkalmazza

Alkalmazza és segíti kollégáit az alkalmazásban

Komplex nevelési és  pedagógiai terv

15.

A gy. szóbeli kommunikációs képességeinek fejlesztését,   érdeklődést felkeltő tevékenység

Nem fejleszti, nem hívja fel rá a figyelmét

Ismeri, de nem alkalmazza

Alkalmazza, tudatosan végzi mindennapjaiban

Egyénre szabottan végzi

Példaértékűen végzi.

16.

A gy. tapasztalatokat szerezhetnek, és azokat felhasználhatják mindennapi tevékenységeik során

 

Nem teremt lehetőséget a tapasztalásra.

Teremt lehetőséget, de nem használja ki a tapasztalatszerzésre

Minden lehetőséget megragad és alkalmazza a munkájában

 

Kiemelkedően végzi.

Egyénre szabottan végzi

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

17.

A csoportszoba a társadalmi viszonyok mikro- és makro környezete

 

Ingerszegény környezet.

Részben teremt megfelelő környezetet.

Családias környezetet teremt és kihasználja lehetőségeit.

Példás környezet, modell másoknak.

18.

Segíti a gy-t a felfedezés, a kísérletezés és megfigyelés a környező világ tevékeny, játékba integrált, cselekvésre épített gyakorlatában

 

Nem ad teret egyáltalán.

Teremt lehetőséget, de nem segítő szándékkal.

Minden lehetőség adott a tevékenységre, jól alkalmazza ezeket.

Kiemelkedő, példaadó.

Tudatos.

Megfigyeltetés, cselekedtetés az egész nap folyamán.

19.

Segíti a gy. ismeretszerzését , pedagógiai tevékenysége, tervező munkája komplex, koherens ,holisztikus.

Nem segíti az ismeretszerzést.

Részben segíti az ismeretszerzést.

Differenciáltan végzi

Példaértékűen végzi, széles, színes a paletta a játékba integrált  ismeretszerzésre.

20.

A művészetek (zene, ábrázolás-vizuális nevelés, anyanyelvi nevelés) valamilyen mértékben minden nap jelen vannak

 

Nincs jelen minden nap.

Néha van jelen egy-egy művészeti terület.

Többnyire jelen vannak a művészetek.

Tudatosan tervezve, minden nap jelen van.

21.

Önértékelés és pozitív énkép fejlesztése

Nem fejleszti, nem alkalmazza.

Ritkán alkalmazza.

Többnyire alkalmazza.

A fejl. ideje és módja tudatos, egyénre szabott.

22.

Évszaknak, időjárásnak megfelelően, optimális több időt  töltenek a gyermekek  a szabad levegőn.

 

 

Kevés időt töltenek a szabadban a gy.

Kevés időt töltenek a szabadban, ált. levegőzéssel.

Megfelelő időt töltenek a szabadban sétákkal, kirándulásokkal.

Tudatosan úgy szervezi a gy. napirendjét, hogy az adott lehetőségeket kihasználva tevékenységeiket a szabadban tölthessek (+séta, kirándulás)

Kollégáit is erre buzdítja.

 

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

Irányítás és emocionális fejlesztés

23.

 

Stimuláló és motiváló tevékenységekkel a viselkedés megfelelő alakítása

 

 

Nem ismeri a gy. egyéni sajátosságait.

Nem motiválja tevékenységre a gy-t.

Ismeri a gy. egyéni sajátosságait, ritkán alkalmazza.

Gyakran alkalmazza.

Tudatosan, maximálisan megtervezi a tevékenységeket a viselkedés megfelelő alakítására.

24.

Megfelelő játékidő biztosítása, az elkezdett tevékenység befejezésére

 

 

Nem ad időt az szabadjátékra, elkezdett tevékenységek befejezésére.

Igyekszik odafigyelni az időkorlátra.

Időbeosztása megfelelő, megfelelő időt ad a gy-nek a szabad játékra, az elkezdett tevékenységek befejezésére.

Ez ügyben, a szülőkkel való együttműködést illetően is konkrét eredményeket tud felmutatni

25.

Szociális készségek kialakulásának elősegítése: lehetőség biztosítása az elkezdésre, együttműködésre, és az egymás közötti problémák megoldására

 

Nem alkalmazza, nem segíti elő a szociális készségek alakítását.

 Nem nevel empátiára

Igyekszik alkalmazni, elősegíteni.

Megfelelően elősegíti a szociális készségek alakítását.

Ez ügyben, a szülőkkel való együttműködést illetően is konkrét eredményeket tud felmutatni

26.

Pozitív irányítási technikákkal az önkontroll fejlesztése

 

 

Kevésbé ismer pozitív irányítási technikákat

Kevésbé alkalmaz pozitív irányítási technikákat, tervei nem tükrözik ezt

Gyakran, és eredményesen alkalmaz ilyen módszert.

Eredményeit megosztja kollégáival, a szülőket is támogatja ebben

27.

Egyértelmű korlátok szabása

 

 

Nem szab egyértelmű korlátokat.

A szabályokat nem a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítja

Egyértelmű korlátokat szab, de nem mindig tartja be.

 

 

Egyértelmű korlátokat szab és be is tartja.

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

28.

A gyerekekkel közösen felállított együttélési szabályok betartatása

 

Nem szab egyértelmű korlátokat.

A szabályokat nem a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítja

Egyértelmű korlátokat szab, de nem mindig tartja be.

Egyértelmű korlátokat szab és be is tartja, melyeket a szülők is ismernek

Motiváció

 

29.

Alternatívák megláttatása a javítás és megoldási lehetőségek érdekében

 

Alternatívákat nem tud felmutatni.

 

Alternatívákat megláttat, de a javítás érdekeit nem képviseli.

Alternatívákat megláttat, ha kérik rá, akkor segít.

Pozitív visszajelzést kap erre vonatkozóan bemutató foglalkozások a nála hospitáló kolléganők  stb. alkalmával.

 

30.

A pedagógus modell értéke a tanulás és a munka iránti pozitív attitűdök alakításában

 

Nem tarja értéknek a pedagógusi modellt.

Nem mindig ismeri fel és vállalja a pedagógus modell értékét.

Részt vesz a pozitív attitűdök alakításában.

Minden munkájában kiemelkedő a pozitív attitűdök alakítása.

31.

A pedagógus modell értéke a nehézségek leküzdésekor érzett örömérzet, a siker és teljesítményérzés tekintetében

 

Nem tarja értéknek, nem érdekli.

Próbálja az értékeket felismerni, de nem tudja alkalmazni.

Felismeri saját modell értékét, és annak megfelelően működik.

Nyíltan figyelmezteti erre kollégáit is.

A szülők és a pedagógus viszonya

32.

Partneri viszony a szülőkkel, akik szívesen látott nevelőtársak az óvodában

 

Gyakran kerül konfliktus helyzetbe a szülőkkel, akik csak nagyon ritka „vendégek” a csoportban

Kevésbé érvényesül a családbevonás elve a gyakorlatban.

Rendszeres a családok bevonása és segítő támogatása az egyes projektek és események során

Számszerű adatokkal alátámasztott, fokozatosan eredményes tendencia tapasztalható a „családbevonás „ területén. modellértékű a családokkal való együttműködés.

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

33.

A szülők meghallgatása, szándékaik megértése

 

Nem vesz tudomást a szülők szándékairól. Nem törekszik megértésükre.

Előfordul, hogy nem hallgatja meg a szülőket  és nem próbálja megérteni őket.

Mindig meghallgatja a szülőket, eredményekkel tudja alátámasztani szándékaik figyelembevételét. 

Esetmegbeszélésekre , fogadó délutánokra pozitív és negatív példát hoz, melyből a kollégák, szülők, is tanulhatnak, épülhetnek.

34.

A kulturális és családi különbözőségek tiszteletben tartása

 

 

 

 

 

 

Jogos panasz érkezett a szülői ház részéről.

Előfordul, hogy egyes szülőkel nem toleráns, nem fogadja el a különbözőségeket.

Mindig elfogadja a családok értékrendjét, tiszteletben tartja azokat

Épít a családok különbözőségeire, ezeket konkrét esetekkel tudja igazolni

 

 

35.

 

A gy. családtagjainak ösztönzése arra, hogy segítsenek a csoportban, gy. programokon, és szükség szerint a csoportot érintő kérdésekben

 

Közömbös a téma iránt

Ha bejönnek a családtagok, akkor elfogadja, de nem ösztönzi erre semmivel a családokat

Sok lehetőséget kihasznál, hogy a szülőket bevonja az óvodai programokba. Kikéri véleményüket a csoportot érintő döntésekben

a csoportban hagyományokat teremt a szülők részvételével, programokon és döntésekben egyaránt.

A gyermekek értékelése

36.

Óvónő társsal együtt meghatározott időnként a gyermekek egyéni fejlődésének elemzése

 

Nem beszéli meg kollégájával

Rendszertelenül értékelnek és terveznek együtt

Tervezett módon és legalább havi rendszerességgel értékelnek, és jelölik ki az egyéni és csoport egészét érintő feladatokat

Tudatos-tervezett-rendszeres

A szülők tájékoztatásának írásbeli nyoma van

(személyiség napló)

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

37.

Megfigyeléseinek tapasztalatait (szem. lap, fejlődési napló, stb.) az egyéni fejlesztés szolgálatába állítja

 

Hiányosan, rendszertelenül vezeti az ilyen fajta dokumentációt.

Vezeti a dokumentációt, azonban bizonyíthatóan nem használja a benne rögzített tapasztalatait

Bejegyzéseknél szerepelnek a speciális fejlesztést végző szakemberek és a szülők tapasztalatai is.

 

Az egyéni fejlesztési tervek szinkronban vannak a csoportot érintő negyedéves tervekkel, tervezéssel

38.

Meghatározott időnként a szülők tájékoztatása

 

 

Szülői értekezletek látogatottsága 75% alatti

A faliújság havi értékelése átlag alatti

Szükség szerint a szülők tájékoztatása elmarad

 

Szülői értekezletről hiányzók utólagos tájékoztatása elmarad

Fogadó órák szabályzat szerinti lebonyolítása nem teljes körű

 

Szülői értekezletek látogatottsága 75% feletti

A tájékoztatás, pontos, értékelése átlag feletti

Szükség szerint, a szülők tájékoztatása naprakész (speciális esetek)

 

Szülői értekezletek látogatottsága 90% feletti

A tájékoztatás, információ átadás ,annak értékelése 90% feletti

Speciális esetekben a szülők tájékoztatása 100%

39.

A gyermekek biológiai szükségleteinek megfelelő ütemezése

 

Nem veszi figyelembe a gy. biológiai szükségleteit.

Figyelembe veszi, de szükségleteinek visszatartására „kényszeríti” a gy-t.

Ismeri és figyelembe veszi a gy. egyéni szükségleteit és az erre utaló jelzéseit is.

Olyan környezetet, légkört  teremt, melyben önállóságra neveli a gy-t, ahol a gy-nek lehetősége van szükségleteinek önállóan, igény szerinti kielégítésére

 

 

 

 

 

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

Speciális fejlesztés

40.

A speciális szükségletekkel és érdeklődéssel rendelkező gy-k tevékenységének tervezése

 

 

Tervezőmunkája során nem jelenik meg a speciális szükségletű és érdeklődésű gy. tevékenysége

 

Tervezőmunkája során megjelenik, a gyakorlatban azonban nem, vagy nem követhető

 

Egyéni sajátosságokat figyelembe veszi, a tervezés során beépíti a fejlesztők (Nen.Tan, gyógytestnevelő, logopédus, fejlesztő pedagógus, stb.) tanácsait, utasításait

A tervei pontosan rögzítik egyéni fejlesztési feladatokat, gyermekre  szabottan.

41.

Együttműködés a speciális fejlesztést végző szakemberekkel

 

 

Nem tarja a kapcsolatot a spec. fejl-t végző valamennyi szakemberrel.

Hiányosan tarja a kapcsolatot a spec. fejl-t végző valamennyi szakemberrel.

Együttműködik a speciális szakemberekkel.

Napi kapcsolatban van velük.

Kapcsolattartás során szerzett információit beépíti a mindennapi munkájába.

A témával kapcsolatban folyamatosan tájékozódik a szakirodalomban.

Érdeklődése széleskörű, konferenciákon, tájékoztatásokon , részt vesz, vagy óvodában szervez a speciális fejlesztést  igény, jelzés végző részére.(gyógytestn. Fejlesztés, drámaped)

 

       

 

11. 3. A pedagógiai munkát segítők és egyéb alkalmazottakat érintő szempontok és azok mutatói

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

 A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek

 

1.       

Dajkák végzettségi mutatói

-

Végzettsége 8 általános iskola

 

Dajkaképző tanfolyamot végzett

 

Egyéb szakmunkás vizsgával, vagy érettségivel rendelkezik

2.       

Egyéb alkalmazottak végzettségi mutatói: kisegítő, kertész

-

Végzettsége 8 általános iskola

 

Megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezik

Egyéb szakmunkás vizsgával, vagy érettségivel rendelkezik

3.       

Egyéb alkalmazottak végzettségi mutatói: óvodatitkár, gazdasági ügyintéző

-

Szakirányú végzettség hiányzik

Középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik

Megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal  rendelkezik

A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka

A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség

A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat

 A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet

4.       

Tudatosság a gyermekek gondozási feladatainak elvégzése során (egyéni sajátosságok figyelembe vétele, sorrendiség, bánásmód) 

Pontosan nem tudja, ennek megfelelően nem is végzi el pontosan a gondozási feladatokat

Gyakran előfordul, hogy kevésbé veszi figyelembe a gyermekek egyéni sajátosságait

 

 

A gyermekek és felnőttek elégedettek a gondozási feladatok ellátásával

Nem rutinból, mint inkább tudatosan és önállóan végzi feladatait

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

5.       

Együttműködési készség a kollektívában

 

Folyamatosan elhárítja a kollektív (közös) munkafeladatokat, saját érdekből működik együtt másokkal

Csak néhány munkatárssal akar és képes együttműködni

Szükség szerint természetesnek tartja a másokkal való együttműködést.

Kérés nélkül is segít, lehetőség szerint minden esetben együttműködő

6.       

 Együttműködés a csoportban dolgozó óvodapedagógusokkal, az óvodai nevelés eredményessége érdekében 

Gyakran figyelmen kívül hagyja az óvónő kéréseit és utasításait

Önállótlan, kevésbé tudja feladatait, és tartja be az óvónő kéréseit, utasításait

Segítő együttgondolkodás és cselekvés jellemzi

Tudatosan végzi feladatait, szükség szerint megkérdezi  azt amit nem tud,  vagy nem ért,

7.       

Stílus és kommunikáció a gyermekekkel

 

Előfordul hogy durván, gorombán, flegmán és lekezelően  kommunikál

Személyes kontaktust nem épít ki és ápol a gyermekekkel

Tiszteletben tartva a gyermekeket minden gyermekkel kedvesen és érhetően kommunikál

Választékosan, az adott pedagógiai feladatokat segítve kommunikál

8.       

Stílus és kommunikáció az óvodában dolgozó felnőttekkel

 

Udvariatlan és figyelmetlen, olykor flegma, jogosnak ítélhető panasz ügye van/volt

Nem ugyanolyan figyelmes és kedves minden munkatárssal

Figyelmes és udvarias minden munkatárssal

Megtalálja a megfelelő hangot, magatartása mások számára is követhető

9.       

Stílus és kommunikáció a szülőkkel

 

Udvariatlan és figyelmetlen, olykor flegma, jogosnak ítélhető panasz ügye van/volt

Nem ugyanolyan figyelmes és kedves minden szülővel

Figyelmes és udvarias minden szülővel

Megtalálja a megfelelő hangot, gyakran pozitív visszajelzések érkeznek a gyermekektől és szülőktől

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

10.   

Takarítási teendők végzésének hatékonysága és minősége (csoportszoba, mosdó, öltöző, folyosó udvar,  stb.)

 

Tisztasági szemléken gyakran előforduló problémák jelentkeznek nála, melyeknek írásbeli nyoma is van (szemlejegyzőkönyv)

Önállótlan, sok hibával látja el feladatait

Munkaterületei jó benyomást keltenek: tiszták és rendezettek, a tisztasági szemlék, valamint az óvónőktől  rendszeresen pozitív visszajelzéseket kap

Segítő szándékkal átadja tapasztalatait, szívén viseli az óvoda külső és belső környezetének rendjét és tisztaságát, gyakran tesz is ezért

11.   

 A munkafegyelemre vonatkozó szabályok betartása (megbízhatóság,

 határidő betartása, pontosság, tevékeny munkavégzés)

Megbízhatatlan, rendszeresen késik, napközben sok a holt idő, mát tesz, mint amit éppen kellene

Gyakran vét a kialakult szokások és szabályok ellen

Betartja a szabályokat, pontos, megbízható, lehet rá számítani

A szabályokat másokkal is igyekszik betartatni, magatartása példamutató

12.   

Munkaköri kötelességen túli feladatokat vállalása

 

Egyáltalán nem vállal, kihúzza magát a feladatok alól

Csak kérésre vállal plusz feladatokat

Az év során többször vállal önkéntesen is plusz feladatokat, melyeket pontosan és határidőre elvégez

Kezdeményező a feladatvállalásban, önállóan látja el a vállalt feladatokat

13.   

Aktív részvétel óvodai szervezésű programokon

 

Nem vesz részt, kibúvókat keres és talál

Ritkán vesz részt, és passzív

Lehetőség szerint segítően vesz részt

Kezdeményező és segítő, másokat is ösztönző

14.   

Higiénés előírások betartása

Nem tartja be a higiénés  előírásokat

Hanyagul tartja be a szabályokat

Betartja a szabályokat

Betartja a szabályokat

 1.  

Munkabiztonsági előírások betartásának ellenőrzése, ellátása

 

 

 

 

Napi gyakorisággal nem ellenőrzi az udvari játékok és egyéb eszközök állapotát

 

Rendszertelenül ellenőriz

Az ellenőrzés szabályait betartja és megteszi a szükséges intézkedéseket

Körültekintő és alapos, mások figyelmét is felhívja a biztonsági előírások betartására

Ssz.

Értékelési szempontok

Adható pontszámok

 

0

Nem megfelelő

1

Kevésbé megfelelő

2

Megfelelő

3

Kiemelkedő

 1.  

A fenntartó és az óvodavezető által meghatározott határidők betartása

 

 

 

 

Feladataival többször nem készül el, kellemetlen helyzetbe hozva ezzel az intézményt és másokat

Az „utolsó pillanatban” készül el, így nincs mód az önellenőrzésre, stb.  

Megfelelő tervezéssel dolgozik, szigorúan betartja a határidőket

Határidő előtt elkészül, munkája precíz és pontos

 1.  

A szabályozó dokumentumokban foglaltak munkakörre jellemző elvárásainak betartása (Pld. adatkezelés, leltározás, étkezés szervezése, stb.)

Figyelmen kívül hagyja a szabályzat elvárásait

Nem látja az összefüggéseket, ezért gyakran hibázik

A szabályzókat figyelembe véve tervezi, szervezi és kivitelezi feladatait

Pontos, az elvárásoknak megfelelő és példamutató munkavégzés

 

11.4.                    A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet  – „Mi mennyit ér?”

 

Pontozással értékelés 5 és 250 pontérték között (Adott tevékenység egyszeri ellátásának pontértéke)

 

Ssz.

Szempontok

Értékelés

Pontjai

esetenként

Értékelő

személy

Mérőeszköz

(bizonylat)

A tanítási időkereten túl vállalt és elvégzett feladatok

 

 1.  

Családlátogatás, fogadó délután

 

6

Gyermekvédelmi

megbízott

Személyiséglap

Csoportnapló

Munkaidő nyilvántartás

 1.  

Információ, hirdető, faliújság

5

Megbízott személy

Szempontsor

 1.  

Szülői értekezletek látogatottsága: 75% a bent lévő gyerekek száma szerint

 

25

TEAM- vezető

Szülői ért. elégedettségmérő lap

 1.  

Óvodapedagógusi adminisztráció naprakészsége

10

Vezető, vezető helyettes,

 

Csoport dokumentumai

 1.  

Hagyományőrző rendezvények és óvodai ünnepek főszervezése (Márton-nap, Adventi délután, Karácsony, Anyák-napja, Sport-nap, mese előadások, szöszmötölők, stb.)

 

50 szervezés    10 segítés

 

Vezető, és az adott program felelőse

Munkaidő nyilvántartás

 1.  

Részvétel település szintű szakmai eseményeken és rendezvényeken

 

10

 

Vezető, Vezető helyettes

Munkaidő nyilvántartás

 1.  

Óvodaújság és egyéb (pedagógusok és szülők számára készült) kiadványok készítése (  pl.: újság, ovikiadvány , stb.)

10 - 30

Vezető

Munkaidő nyilvántartás

 

Szempontok

Értékelés

Pontjai

esetenként

Értékelő

személy

Mérőeszköz

(bizonylat)

 1.  

Az óvoda dekorálása, külső környezetének rendezése (folyosó, kiszolgáló helyiségek szülői várók..)

10

Vezető, Megbízott személy

 

Munkaidő nyilvántartás

 1.  

Szülők – gyermeke számára szervezett események,   szervezése a csoportban

20

 

Vezető, vezető helyettes

Munkaidő nyilvántartás ,Munkaidő nyilvántartást  

 1.  

Élményszerző (projekt) programok szervezése és lebonyolítása (kirándulások, búcsúztatók, ötletbörzék,)

30

Vezető, vezető helyettes

Munkaidő nyilvántartás,

 

 1.  

Játékdélután, játszóházak – szöszmötölők szervezése

 

20

Vezető, vezető helyettes

Munkaidő nyilvántartás

 1.  

 

Múzeum- kiállítóterem…kultúr,- társintézmény látogatás

20

Vezető, vezető helyettes

Munkaidő nyilvántartás

 

Az intézmény működését segítő tevékenységek

 

 1.  

Működést szabályozó dokumentumok készítése, havi program

 

10 - 100

Vezető

Munkaidő nyílvántartás

 

 

 1.  

Bemutató foglalkozások tartása (belső képzés, hospitálás) 

Házi    : 20

Nyitott: 30

Vezető

MK. vezetők

Munkaidő nyilvántartás

Külső vendégek visszajelzései

Nevelő/fejlesztő tevékenység értékelése

 1.  

Beiskolázás segítése (programok szervezése és lebonyolítása gyermekek és szülők részére)

20

Kapcsolat tartó személy

Munkaidő nyilvántartás

 1.  

Pályázatok készítése  

Egyszerű:     50

Újszerű:        100

EU:             250

 

Benyújtott pályázat

Munkaidő nyilvántartás

 

Szempontok

Értékelés

Pontjai

esetenként

Értékelő

személy

Mérőeszköz

(bizonylat)

 1.  

 Vezetői tanács munkájának segítése, részvétel 

20 - 100

Nevelőtestület

Nevelőtestületi döntés

 1.  

Szakmai előadások tartása intézményen belül  

20 - 100

 

Nevelőtestület

Nevelőtestületi döntéd

 1.  

IMIP tevékenység (feladatra szervezett csoport tagja), és a csoport elszámol a kapott feladattal 

20

TEAM- vezető

Munkaidő nyilvántartás

 

 1.  

Felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztés DIFER- mérés

Csoporton kívül 

Mérésenként

10

 

Vezető

TEAM- vezető

Munkaidő nyilvántartás

DIFER- állapotfelmérés

Személyiség napló

 

 1.  

Részvétel, aktivitás, szervezés, az intézmény felnőtteknek, óvodai dolgozók számára    szervezett rendezvényein, összejövetelein, eseményein ( munkatársi, névnap, jelesnap) 

5

TEAM- vezető

Munkaidő nyilvántartási lap

 

 1.  

Részvétel családoknak szervezett programokon ( Márton nap, játszóház, farsang, garden-party) stb.) 

20

TEAM- vezető

Munkaidő nyilvántartás

 

 1.  

Külső továbbképzések tapasztalatainak átadása (kiselőadás, prezentáció, írásos anyagok) 

20

vezető

Munkaidő nyilvántartás

Könyvtári dokumentum (minimum 1 oldal terjedelem)

 1.  

Városi- óvodai eseményeken történő részvétel ( pályázat, sport, vetélkedők és egyéb..)

Int. belül:  10 Int. kívül:  20           

Vezető

Munkaidő nyilvántartás

 

 1.  

Honlap szerkesztése,

10 - 200

Nevelőtestület

Nevelőtestületi döntés

 1.  

Kollégák aktivitása, ösztönzése, intézményi munkamorál, kedv ráhangolódás

10-50

 Vezetők helyettesek

Pedagógiai  munkatervek

 1.  

Egyéni hospitálások

20

 vezetők

A csoport napló ide vonatkozó oldala

 

Alkalmazotti ösztönző rendszer működtetése

Dicsérő eszközök

 

Dicsérő

eszközök

Javaslattevő

Eszköz/módszer

Időtartam/időpont

 

Kritérium

Dicséret szóban közösség előtt

Óvodavezetés

Dolgozók

Szóbeli közlés

Minden óvónői értekezlet és munkatársi értekezlet

Teljesítmény

mutató *

Írásbeli dicséret / közösség előtt

Óvodavezetés

Dolgozók

Szóbeli közlés, írásbeli megjelenítéssel

Minden óvónői értekezlet és munkatársi értekezlet

Teljesítmény

mutató

Felterjesztés kitüntetésekre

Év óvónője

Molnár János  díj

Pedagógus Szolgálati érdemérem

Óvodavezetés

Dolgozók

Érdekképviselet

KÖT

Lista és állami kitűntetésekről, és egyéb anyagi elismerési lehetőségekről

Városi díjról

24/1999.(VI.25.)OM

Felterjesztési kiírás szerint

Teljesítmény

mutató

 

Minőségi munkáért járó kereset kiegészítés

 

Óvodavezetés

TEAM

javaslatok

 

 

Teljesítmény-értékelés

 

 

Évente

 

Teljesítmény

mutató:

MINŐSÍTÉS

* Teljesítménymutató: A teljesítményértékelés eredményessége

Ösztönző rendszer működtetése

 

Feladat

Módszer / Eszköz

Felelős

Határidő

Teljesítményértékelési rendszer működtetése

Tájékoztatás a fenn-

Tartó általi elfogadásról

Vezető

Elfogadást követő

nap

 

Döntés előkészítése

Nevelőtestület által legitimált teljesítményértékelé-si rendszer

Vezető

Döntést megelőzően 2 héttel

 

 

Véleményezés:

·        Óvoda vezetősége

·        Érdekképviselet

Megbeszélés

Szavazás

 

 

Vezető

Döntést megelőzően 1 héttel

Feladat

Módszer / Eszköz

Felelős

Határidő

Döntés:

·         Felterjesztés kitüntetésre

·         Címadományozás

·        Jutalmazás

·        Minőségi munkáért járó kereset kiegészítés

 

 

Elemzés

Összehasonlítás

Mérlegelés

Szavazás

 

 

Vezető

 

 

Fenntartói, intézményi, és egyéb források által biztosított lehetőség alapján

 

 

Ösztönző rendszer értékelése:

A folyamat igényekre alapozott korrekciója, az értékelés tapasztalatai alapján

Értékelő elemzés

 

Vezető

Nevelési évet záró/nyitó tanácskozás

A teljesítményértékelési rendszer bevezetése

Intézményünkben a dolgozói kör által elfogadott - képviselőin keresztül - a szülők által is legitimált teljesítményértékelési rendszert 2010. szeptember 1.-től alkalmazzuk.

 

Melléklet: MIP Eszköztár III.

 

e)  Teljes körű intézményi önértékelés

 

Nevelőtestületünk az intézmény teljes körű önértékelését az EFQM Kiválóság Modellre épülő – intézményünkre adaptált - szempontrendszer alapján végezi.

 

Az eljárás célja és alkalmazási területei

 

Az önértékelés célja, hogy intézményünk rendszeresen, tényekre alapozva mérje fel és állapítsa meg erősségeit, fejlesztendő területeit, és ennek eredményeképpen jelölje meg a szükséges beavatkozásokat és fejlesztéseket.

 

A teljes körű intézményi önértékelés szempontjai / területei

 

Az intézmény jellemző tulajdonságai, adottságai, ezen belül különösen:

 • Vezetés értékelése
 • Stratégiai és operatív tervezés
 • A dolgozók irányításának értékelése
 • Erőforrások értékelése
 • A folyamatok és szabályozottságok értékelése
 • A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szinterei
 • A szervezeti kultúra értékelése

 

Az intézmény által elért eredmények, ezen belül különösen:

 • A munkatársak bevonásának értékelése
 • A külső partnerek elégedettség
 • Belső partnerek elégedettsége
 • A nevelés / fejlesztés eredményei
 • Közösségi, társadalmi szerepvállalás

 Az intézményi önértékelés periódusai - gyakorisága, az esedékesség éveinek kijelölése

Óvodánkban négyévente végezzük el a teljes körű intézményi önértékelést.

Az önértékelés esedékességének tényét a minden nevelési év augusztusában megtartott óvodavezetői értekezlet állapítja meg, felelőse a minőségfejlesztési TEAM- vezetők.

Teljes körű intézményi önértékelés

éve

 

Értékelt nevelési évek

2014/2015

 

2018/2019

 

 

Az intézményi önértékelés folyamata - Folyamat / Felelősség – hatáskör

Eljárásrend

 

Ssz.

 

A lépések tárgya

 

Érintettek

 

Informáltak

 

Felelős

 1.  

Tervezés:

-Munkacsoportok kialakítása

A teljes alkalmazotti kör

TEAM vezető

Int. vezetők

TEAM vezetők

 1.  

Tájékoztatás

 

A teljes alkalmazotti kör

A teljes alkalmazotti kör

TEAM vezetők

 1.  

Belső képzés az önértékelő csoportok számára

TEAM- tagok

Önértékelő csoportok

A teljes alkalmazotti kör

TEAM vezetők

 1.  

Az önértékelés eszközeinek aktualizálása, hitelesítése, sokszorosítása

A teljes alkalmazotti kör

A teljes alkalmazotti kör

TEAM vezetők

 1.  

Szükséges adatok gyűjtése, mérések (klímavizsgálat, interjú, kérdőív) lebonyolítása

 

Int. vezető

TEAM vezető

Önértékelő csoportok

A teljes dolgozói kör

TEAM

 Int. vezető

TEAM vezetők

 1.  

Az önértékelés kérdőíveinek kiosztása az értékelő csoportok tagjai számára

 

TEAM vezető

Önértékelő csoportok

A teljes dolgozói kör

TEAM

 Int. vezető

TEAM vezetők

 1.  

 6.   Lebonyolítás

 

Önértékelő csoportok

 

Alkalmazotti kör

Vezetői kör tagjai

 1.  

A kitöltött eszközök értékelése intézményi szinten: kritériumok szerinti értékelés

TEAM- tagok

 

 

TEAM- tagok

Int. vezető

TEAM vezetők

 1.  

Az önértékelés elkészítése az intézményi adottságok és eredmények tekintetében (erősségek – fejlesztendő területek)

TEAM- tagok

TEAM- tagok

Int. vezető

TEAM vezetők

 1.  

Összehasonlító elemzés a korábbi vizsgálatok adatai

Alapján (változás, fejlődés, stagnálás)

TEAM tagjai

TEAM

Vezető óvónő

TEAM vezetők

 1.  

Tájékoztatás

 

 

TEAM tagjai

A teljes alkalmazotti kör

TEAM vezetők

 1.  

Intézkedési terv készítése az elkészült önértékelés alapján

TEAM tagjai

Önértékelő

Csoportok

 

TEAM

Vezető óvónő

TEAM vezetők

 

Az önértékelés lebonyolításának fontos elemei

Önértékelést végző csoport kijelölése

Az intézményi önértékelés évében az óvodavezető - a minőségügyi vezető (TEAM- vezető) egyetértésével szeptember 15-ig megbízza az önértékelést lebonyolító csoportok tagjait. Az önértékelést végző csoportok vezetője a minőségfejlesztési TEAM- vezetők.

 

Intézményenként: 1-1 fő.

 

Az önértékelés eszközeinek aktualizálása

A TEAM október 30. - ig áttekinti az önértékelés eszközeit (kérdőívek, stb.) előkészíti a szükséges módosításokat, és jóváhagyás végett a nevelőtestület elé terjeszti. A mérőeszközöknek ki kell elégíteni az eljárás céljában meghatározott következményeket. A nevelőtestületi értekezlet megszervezése és lebonyolítása a minőségügyi vezető feladata.

 

Összefoglaló jelentés az intézmény önértékelésről

Az egyes területek értékelése után a minőségfejlesztési TEAM összegző jelentést készít Összefoglaló jelentés az intézmény önértékelésről címmel. A vizsgált területek mindegyikében ki kell térni az intézmény erősségeire, illetve fejlesztendő területeire.

Az összefoglaló jelentést a minőségügyi vezető a félévet értékelő nevelőtestületi tanácskozáson (a teljes dolgozói kör részvételével) február 30.-ig terjeszti elő.

Elemzés, fejlesztési javaslat, nyilvánosságra hozatal

 

A nevelőtestület által megvitatott és jóváhagyott összefoglaló jelentés, valamint a helyi nevelési programmal történő összehasonlító elemzése a team feladata.

Az összehasonlító elemzés eredményeképpen a team fogalmazza meg és rangsorolja az intézmény előtt álló legfontosabb fejlesztendő területeket, illetve javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre a fejlesztendő területekre.

 

A team által elkészített feljegyzést április 15.-ig nevelőtestületi értekezleten vitatja meg, és hagyja jóvá a nevelőtestület. A hatékony nevelőtestületi értekezlet előkészítése és megszervezése a minőségügyi vezető feladata

 

A fejlesztendő területeket / intézkedési javaslatokat időtáv szerint:

·        Stratégiát érintő – hosszú távú (2-3 év)

·        Középtávú (1-2 év)

·        Rövidtávú (1  év)

·        Azonnali beavatkozást igénylő

 

A nagyobb időtávú feladatok esetében az intézkedések, fejlesztések előkészítése az önértékelést végző teamek feladata, a minőségügyi vezető irányításával.

 

Munkájuk eredménye egy intézkedési terv, melyben javaslatot tesznek a nevelőtestület által elfogadott fejlesztések és intézkedések konkrét megvalósítására. A javaslatnak tartalmaznia kell:

·        a következő évek munkaterveiben milyen intézkedések jelenjenek meg

·        a következő évek munkaterveiben milyen ütemezésben jelenjenek meg az egyes fejlesztendő területek

·        a következő nevelési évre tervezett fejlesztések esetében a témagazda (vezető) megnevezését.

 

A nevelési évet  nyitó tanácskozáson (augusztus20 és 30. között) a TEAM vezetők ismertetik az intézkedési terveket.,- intézményre vonatkoztatva.

Az intézkedési tervet a nevelőtestület fogadja el.

Az Összefoglaló jelentés nyilvánosságra hozataláról a Minőségirányítási Program évenkénti értékelését követően az intézményvezető gondoskodik.

Intézkedések, fejlesztések

 

A nevelőtestület által megvitatott és véglegesített fejlesztendő területek, szükséges intézkedések alapján az azonnali beavatkozást igénylő területeken az óvodavezető elrendeli a szükséges intézkedéseket. Végrehajtásuk ellenőrzéséért a TEAM- vezetők a felelősek, melyek teljesüléséről június 15.- ig számolnak be a nevelőtestületnek.

 

A teljes körű intézményi önértékelés eljárásrendjének érvényesítése

Az önértékelést végző csoport február - március hónapban áttekinti az intézményi önértékelés eljárásrendjét, módszerét, és az esetleges/ szükséges változtatásokhoz előkészíti a javaslatot. A nevelőtestület a tavaszi nevelőtestületi tanácskozásán dönt az eljárásrend módosításáról.

 

 Dokumentumok, feljegyzések kezelése  

 

Dokumentum / Bizonylat

 

 

Megőrzésért felelős

 

Megőrzés ideje

 

Megjegyzés

 

Összefoglaló jelentés az irányított önértékelésből 

 

TEAM vezetők

 

5 év

Fenntartó és szülők tájékoztatása

Fejlesztendő területek, szükséges intézkedések

TEAM vezetők

5 év

MIP- éves értékelés része

Intézkedési terv

TEAM vezetők

5 év

 

Követő évek munkatervi feladatai

Kitöltött kérdőívek

TEAM vezetők

5 év

 

TEAM- irattárban elhelyezve

 

3. 2. 5. A minőségirányítási rendszer (program) felülvizsgálata

 

Érvényességi rendelkezés

 

A Minőség Irányítási Program érvényessége annak elfogadásakor lép hatályba 2010. szeptember  …… nap.

A felülvizsgálatot a törvényi elvárásoknak való megfelelésén túl az éves összegzések alapján, a MIP  időarányos megvalósításával összevetve szükséges elvégezni.

 

A Minőségirányítási Program módosításának lehetséges indokai:

·        Törvényi változások

·        Partneri igények változása

 

3. 2. 6. Dokumentumok kezelése

A MIP nyilvánossága

Az elfogadás után a Minőségirányítás Programot az alábbi módon hozzuk nyilvánosságra:

 • Nyomtatott formában a faliújságon
 • Valamennyi óvodai csoportban

A minőségfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumokat az eljárásrendeknek megfelelően kezeljük.

A Minőségfejlesztési Program Eszközcsomag tartalmazza az intézmény valamennyi mérési eszközét, melyek a nevelőtestület egyetértésével változhatnak. 

Tatabánya, 2010. augusztus 31.

 

P.h.

 

                   ………………………………………..

                                                                                                    

                                                                                                          óvodavezető

                                                                      

 

Legitimációs záradék

 

 

Az intézményi minőségirányítási programot készítette: ……………………óvodavezető

 

Dátum: 2010. 08. 31.                          Óvodavezető aláírása: ………………………………….

 

 

Az óvodában működő szülői szervezet a minőségirányítási programban foglaltakkal kapcsolatosan - jogszabályban meghatározott jogaival élve - véleményt alkotott.

 

Dátum: 2010. 08. 31.      Szülői szervezet elnökének aláírás: …………………………………..

 

Az óvodák nevelőtestülete a minőségirányítási program egybeszerkesztéséről, módosításáról (törvényhez igazítás és egyéb korrekciók) véleményt alkotott, és azokat az intézményi minőségirányítási programban foglaltak szerint a   11./2010. (VIII. 31) számú határozatával elfogadta.

 

Dátum: 2010. 08. 31.                   A nevelőtestület nevében:

 

…………………………………...

Dr Lakatosné Schmidt Cecilia

 

…………………………………..

Martin Györgyné

                                                                                                 

Az óvoda alkalmazotti közössége az intézményi minőségirányítási programot az

11./2010. (VIII. 31.) számú határozatával elfogadta.

 

Dátum: 2010. 08. 31.    Az alkalmazotti közösség nevében:

 …………………………………...

Kálna Szilvia

                                                                                                      

A Turul-Dózsakerti Óvoda minőségirányítási programját véleményezte:

 

Dátum: 2010. ……..hó……nap            ………………………………………………………...       

 

A Tatabánya Megyei Jogú Város  Önkormányzat Oktatási  Bizottsága a  Turul- Dózsakert Óvoda  minőségirányítási programját a…………………      számú határozatával jóváhagyta. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A Turul Óvoda – Dózsakerti Óvoda tanévnyitó nevelőtestületi értekezletén.

Időpont: 2010. augusztus 31.

 

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív alapján az óvoda nevelőtestülete

Szavazásra bocsátott  napirendi pont:

 

A Turul Óvoda - Dózsakerti Óvoda egybeszerkesztett, módosított Minőségirányítási -biztosítási 

Programjának ( MIP )elfogadása

Felelős: óvodavezető

 

1.      Határozathozatal

Az értekezlet menete:

 

Benyeczkóné Juhász Katalin óvodavezető köszöntötte a nevelőtestület tagjait a rendkívüli értekezleten, meghatározta a rendkívüli értekezlet napirendi pontját,- melynek egyikét képezte az Óvodák Minőségbiztosítási Programjának elfogadása, -  a jelenlévők a napirendet egybehangzóan (100%) megszavaztak.

 

A szavazás eljárási rendje:

A jelenlévők a Turul Óvoda – Dózsakerti Óvoda MIP egybeszerkesztéséről, módosításáról, annak elfogadásáról nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek.

Az értekezlet előtt valamennyi óvodapedagógus megismerhette az intézmények egybeszerkesztett Minőségbiztosítási programját.

 Az óvodavezető kérte a kollégákat, hogy tegyék meg észrevételeiket, kiegészítéseiket, esetleges javaslataikat.

Észrevétel és javaslat, kiegészítés nem történt, ezért szavazásra bocsátotta a MIP elfogadását.

 A nevelőtestület tagjai a Turul Óvoda – Dózsakerti Óvoda Minőségbiztosítási programját egyöntetű, nyílt szavazással 100%-os egyetértésben elfogadták.

Határozatszáma: 11/2010. évi (VIII. 31. sz.) határozat a Turul Óvoda –Dózsakerti óvoda    Minőségbiztosítási programjának elfogadásáról.

 

Kmf.

 

………………………………. 

Mészáros Györgyné

jegyzőkönyvvezető

 

………………………… ………                                                           …………………………………

  Rózsa Sándorné                                                                                                  Németh Lászlóné

 

hitelesítő                                                                                                                   hitelesítő

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Turul Óvoda szülői szervezetének képviselőinek, megbízottjainak értekezletén.

 

Időpont: 2010. augusztus 31.

 

Jelen vannak: A Turul Óvoda szülői szervezetének tagjai, elnöke

 

Napirend:

 

A  Turul Óvoda - Dózsakerti Óvoda egybeszerkesztett  Minőségbiztosítási programjának elfogadása, -egyetértési jog gyakorlása

Felelős:  óvodavezető

 

1.      Az óvodavezető az írásos tájékoztatás után, szóban is ismerteti az elkészült dokumentumot.

2.      A szülői közösség képviselői a dokumentumban foglaltakkal egyetértenek.

Hozzászólás, kiegészítés nem volt.

Az intézmények Minőségbiztosítási Programját  az óvodai szülő szervezet megismerhette.

 

Megtalálható, tanulmányozható

 • óvodavezetői szobában,
 • nevelőtestületi szobában,
 • óvodai könyvtár,irattár.

 

Tatabánya, 2010-08-31.

kmf.

 

…………………………………….                                …………………………..................

        Rózsa Sándorné                                                             Németh  Lászlóné

           jegyzőkönyv hitelesítő                                             jegyzőkönyv hitelesítő                               

…………………………………..

Mészáros Györgyné

jegyzőkönyv vezető

 

……………………………………                     ……………………………………

Benyeczkóné Juhász Katalin                                                 Martin Györgyné

óvodavezető                                                                           telephely-vezetőhelyettes

 

 • cím:
 • telefon:
 • fax:
 • e-mail