Főoldal » Városháza » Építészeti-műszaki Tervtanács
Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

8-2008 egységes TT

2012.04.25. szerda 08:24

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2008. (II. 29.) számú többször módosított önkormányzati rendelete
a Tatabányai Építészeti-műszaki Tervtanácsról

Egységes szerkezetben

(hatályos: 2013. március 1. napjától)

 

Tatabányai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (7) bekezdés felhatalmazása alapján, a 252 / 2006. (XII. 7.) számú kormányrendelet kereteire is figyelemmel, a helyi építészeti értékek védelme és a településkép előnyös alakítása érdekében megalkotja rendeletét a Tatabányai Építészeti-műszaki Tervtanácsról:

 

 

1.§1.

 

2.§3. (1)  A Tervtanács - a településképi véleményezési eljárás keretében - elbírálja és a polgármester számára szakvéleményt készít a benyújtott és a 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében a Tervtanács hatáskörébe utalt tervdokumentációkról.
(2) A Tervtanács azon építésügyi hatósági engedélyköteles tevékenység tervét, melynek a megrendelője az önkormányzat, társulása, valamely intézménye, illetve társulásának az intézménye a polgármester (a társulás elnöke) vagy az intézményvezető felkérésére akkor is elbírálja, s arról szakvéleményt készít, ha az nem tartozik az (1) bekezdésben a hatáskörébe utalt esetek közé.

3.§4. (1) A Tervtanács az alábbi öt, szavazattal rendelkező tagból áll:
a)   elnök,
b)   egy fő, a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara által delegált tag,
c)   további három fő, esetenként meghívott tag.
(2) A Tervtanács szakmai véleményének megalapozása érdekében szakértőt kérhet föl.
(3) A Tervtanács működését e rendelet mellékletét képező Ügyrend szabályozza.

 

4.§ Jelen rendelet 2008. március 01-én lép hatályba.

 

 

Bencsik János Dr. Bene Magdolna

polgármester                                                    címzetes főjegyző

 

Melléklet a 8/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

 

 

A TATABÁNYAI ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVTANÁCS ÜGYRENDJE3.

 

1.    A Tatabányai Építészeti-műszaki Tervtanács személyi összetétele:

 

1.1 A Tervtanács elnöke a város mindenkori főépítésze.
Az elnök feladata a Tervtanács munkájának irányítása, a tárgyalás vezetése, a tárgyaláson elhangzott vélemények jegyzőkönyv számára történő összefoglalása, a tervtanácsi állásfoglalások, szakvélemények kiadmányozása.
Az elnök tevékenységéért sem tiszteletdíjban sem költségtérítésben nem részesül.

1.2 A Tervtanács tagja lehet az a szakmai elismertséggel rendelkező személy, aki:
építészmérnöki mesterfokú, vagy egyetemi képzésben szerzett szakképzettséggel, legalább öt éves szakmai gyakorlattal, építész „vezető tervező”, vagy „teljes körű tervező” jogosultsággal, a MÉK valamelyik területi tagszervezetének tagi viszonyával rendelkezik és         az önkormányzat e célra vele középtávra szóló keret-megállapodást kötött.
A Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara (továbbiakban: Kamara) delegálja a Tervtanácsba az (1) bekezdésnek megfelelő két tagját, akikkel az Önkormányzat négy évre szóló keret-megállapodást köt. A Kamara elnöke a Tervtanács aktuálisan delegált tagját közülük - esetenként jelöli ki.
Tatabánya M. J. Város Önkormányzata a Tervtanács sikeres működése érdekében további hat az (1) bekezdésben előírtaknak megfelelő személlyel, négy évre szóló keret-megállapodást köt. Az elnök a Tervtanács három nem delegált tagját e szakemberek közül - alkalmanként kéri föl.
A Tervtanács tagjait – az üléseken való megjelenésük alapján – tiszteletdíj illeti meg, melynek mértékét minden évben a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül kell meghatározni.

1.3 A Tervtanács szakértője az elnök által speciális esetekben –a Tervtanács munkájának megalapozottsága érdekében– fölkért elismert szakember, aki a Tervtanács ülésén tanácskozási joggal vesz részt. Tevékenységéért tiszteletdíjban részesül, melynek mértéke az állandó tagok tiszteletdíjának 50%-a.
A Tervtanács külső bírálója az elnök által speciális esetekben –a Tervtanács munkájának megalapozottsága érdekében– fölkért, az adott téma elismert szakértője, aki a tervről részletes opponenciát készít. A tevékenységéért tiszteletdíjban részesül, melynek mértéke az állandó tagok tiszteletdíjának 150%-a.

1.4 A Tervtanács asszisztense a Főépítészi Iroda állományából az elnök által fölkért munkatárs - aki nem tagja a Tervtanácsnak így szavazati joggal sem rendelkezik- végzi a Tervtanács adminisztrációját. Az asszisztens tiszteletdíjban nem részesül.

2.    A Tervtanács helyettesítési rendje és határozatképessége:

2.1  A Tervtanács elnökét - akadályoztatása esetén - a Kamara küldötte helyettesítheti.
Az asszisztens akadályoztatása esetén helyettesítéséről az elnök gondoskodik.

2.2  A Tervtanács határozatképes, ha az elnök és még bármelyik két - szavazati jogában nem korlátozott - tag az ülésen jelen van.
Az elnök akadályoztatása esetén a Kamara küldötte és a három másik fölkért tag szavazóképes jelenléte szükséges.

3.    Az összeférhetetlenség elbírálásának és a döntési rendnek a szabályai:3.

3.1 Ha a tervtanács elnöke részéről merül fel összeférhetetlenségi ok, azt a Kamara küldöttének kell bejelentenie. A Kamara küldötte az összeférhetetlenségi ok megszűnéséig átveszi az elnöki feladatokat és vezeti az ülést.
Ha a felkért bíráló jelent be összeférhetetlenségi okot, a tervtanács elnöke – az ok vizsgálata nélkül – új bírálót kér fel, vagy eltekint az adott ügyben bíráló alkalmazásától.
Ha a 252/2006.(XII. 07.) sz. Kormányrendelet 7. § (5) bekezdése szerinti, a tervtanácsi tárgyaláson résztvevő, vagy a véleménnyel érintett személy jelent be bármelyik, az állásfoglalás kialakításánál szavazó tagra vagy a bírálóra vonatkozó összeférhetetlenségi okot, az elnök az érintettek meghallgatása után dönt a bejelentés elfogadásáról vagy visszautasításáról. A bejelentés elfogadása olyan új körülménynek minősül, amely megalapozhatja az adott ügy újratárgyalását.
Egyéb személy általi bejelentést az elnök az ok vizsgálata nélkül visszautasíthatja.

3.2  A Tervtanács döntéseit nyílt szavazással, a jelenlevő - összeférhetetlenségi ok miatt szavazati jogában nem korlátozott - tagok egyszerű szótöbbségével hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
Az összeférhetetlenségi okot bejelentő és emiatt nem szavazó tagokat az állásfoglalás kialakításánál a határozatképesség tekintetében jelen nem lévő tagoknak kell tekinteni.

4. A Tervtanács ülésezési rendje:

 

4.1  A Tervtanács kéthetente keddenként 9 00 órakor tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal aktuálisan kijelölt helyiségében. Amennyiben az így meghatározott időpont munkaszüneti napra esik, az ülés az azt követő első munkanapra tolódik át.
Várospolitikailag indokolt esetben a Tervtanács rendkívüli ülése a fentiektől eltérő időpontra is összehívható.

4.2  Amennyiben nincs időben beérkezett, elbírálandó terv, a Tervtanács adott ülése elmarad.

5. A Tervtanács munkamódszere:

5.1  A Tervtanács az ülést megelőző héten péntek 1000 óráig beérkezett tervdokumentációk bírálatát tűzi automatikusan a napirendjére. Ettől eltérni csak alapos indoklással lehet.

5.2 A Tervtanács elnöke a beérkezett terveket a Tervtanács következő ülésére meghívott tagjai között - tervbírálat készítése céljából - szétosztja. A bíráló az írásbeli véleményét legkésőbb az ülés előtti hétfő 12 00 óráig elektronikus formátumban eljuttatja a Tervtanács asszisztenséhez, aki gondoskodik, hogy az érintett tervező, valamint a Tervtanács többi tagja az írásbeli bírálatot időben megismerhesse, s arról véleményt formálhasson.

5.3  A Tervtanács állandó tagjának tervbírálat készítéséért külön díjazás nem jár.

 

6.    A Tervtanács állandó meghívottai:


Tatabánya M. J. Város polgármestere, az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelemi Bizottsága elnöke vagy az általa meghatalmazott bizottsági tag és az adott terv felelős tervezője.

 

 

7.         Az adatvédelem és a nyilvánosság részletes szabályai:

 

7.1  A Tervtanács elnöke, tagjai, szakértője, a felkért külső bíráló, az asszisztens, továbbá az állandó meghívottak, illetve a tervtanácsi ülésen részt vevő valamennyi személy a megismert állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitkot kötelesek megőrizni.

7.2  A Tervtanács ülései nem nyilvánosak; az adott tervdokumentáció tervezője és más érintett személy (pl. az építtető vagy képviselője) csak a saját ügyének tárgyalásán vehet részt.

7.3  A Tervtanács elnöke az asszisztens segítségével összeállítja az ülés jegyzőkönyvét, valamint rövid összefoglalót készít a polgármester részére a Településképi véleményezési eljáráshoz, melyben közli a Tervtanács szakvéleményét és az engedélyeztetésre vonatkozó ajánlását (feltételekkel vagy anélkül javasolja, illetve nem javasolja).

7.4  A Tervtanács elnöke az asszisztens segítségével a Tatabánya M. J. Város Közgyűlése részére – a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztató részeként – a tárgyalt ügyek címét és a tervtanácsi ajánlásokról 1-1 szavas összefoglalót tartalmazó jelentést készít.

 

8.    A Tervtanács működési költségei:

 

8.1  A Tervtanács tagjait a tevékenységükért tiszteletdíj illeti meg, melynek összegét minden évben a város költségvetésének elfogadását követő 15 napon belül kell megállapítani.2013. évre az összeg bruttó 36.000 Ft / alkalom (ülésnap) / fő, mely az esetleges Áfa-t és/vagy valamennyi egyéb járulékot is tartalmazza.

8.2  A Tervtanács elnöke által alkalmanként felkért szakértőt közreműködéséért tiszteletdíj illeti meg, melynek összege szakértésenként a tagok tiszteletdíjának 50 %-a. 2013. évre az összeg bruttó 18.000 Ft / alkalom (terv) / fő, mely az esetleges Áfa-t és/vagy valamennyi egyéb járulékot is tartalmazza.

8.3       A Tervtanács elnöke által alkalmanként felkért külső bírálót (opponenst) közreműködéséért tiszteletdíj illeti meg, mely írott szakvélemény (bírálat) készítése esetén a tagok tiszteletdíjának 150 %-a. 2013. évre az összeg bruttó 54.000 Ft / alkalom, mely az esetleges Áfa-t és/vagy valamennyi egyéb járulékot is tartalmazza.
  • cím:
  • telefon:
  • fax:
  • e-mail