Főoldal » Hírek » Közélet
Hibabejelentő
Betűméret növelése@@portlet.resetfontsize@@

Beiratkozás az óvodákban

2017.03.20. hétfő 20:00

A 2017/2018-as nevelési évre 2017. április 24-én, hétfőn 08.00 és 18.00, április 25-én, kedden 13.00 és 19.00, valamint április 26-án, szerdán 08.00 és 12.00 óra között lehet.

A beíratással kapcsolatos fontos tudnivalók:

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

Be kell íratni minden gyermeket, aki 2017. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni! A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  (Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzője 2800 Tatabánya, Fő tér 6.)

Be lehet íratni azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településen lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező) hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:  
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) és
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya).

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2017. május 15-ig értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a döntés indoklását, illetve a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást.

További részletek itt olvashatók!

  • cím:
  • telefon:
  • fax:
  • e-mail
Helyiszaki