A város címere és zászlaja

Tatabánya | Tatabánya Megyei Jogú Város közgyűlése 20/2001. (VI. 21.), 44/2000. (XII. 14.), 32/2000. (VI. 22.), 26/2000. (V. 18.), 31/1999. (IX. 23.) sz. rendeletekkel módosított 14/1991. (VII. 18.) sz. rendelete a város címerének és zászlójának megállapításáról, használatának rendjérőlA városi címer, zászló és lobogó leírása

1. §

Tatabánya Megyei Jogú Város címere: Ívelt oldalú csúcsos pajzs.

A pajzsfő fekete színű, bal oldalán két egymást keresztező fehér színű szabványos bányászkalapács, jobb oldalán négy fehér színű, csoportba rendezett stilizált lakóház látható. (A kalapácsok a város bányászati múltját, a stilizált lakóházak a város négy legrégebbi települését jelképezik.)

A pajzsderékot kitöltő címerkép zöld (pantone 347) alapon fekete színű, a pajzs bal oldala felé tekintő kiterjesztett szárnyú Turul madár, fején a Szent Koronával, karmai között karddal, melynek markolata a pajzs jobb oldalának irányába mutat. (A Kőhegyen álló Turul madár ábrázolása a történelmi múltra utal.)

A címerképben ábrázolt Turul madár a pajzstalpon található, fekete-fehér színű posztamensen nyugszik. (A posztamens a Kőhegyen található szobortalapzat stilizált ábrázolása.)

2. §

(1) Tatabánya Megyei Jogú Város zászlója:

Tört fehér színű, téglalap alakú, szélein zöld farkasfoggal, rajta Tatabánya címerével.

A zászló az aranymetszés szabályainak megfelelő arányú. A farkasfogak egyenlő ol- dalú háromszögek, a zászló rövidebb oldalán 10 farkasfog van, színe megegyezik a címerpajzs zöldjével.

(2) Tatabánya Megyei Jogú Város lobogója:

Azonos a zászlóval. Arányait tekintve: hosszabbik oldala a rövidebb oldal háromszo- rosa.


A városi címer és zászló használatának köre

3. §

(1) Tatabánya címerét csak mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni.

(2) A címer a jogszabályokban foglalt hatósági tevékenység, vagy eljárás során nem alkalmazható.

4. §

A város címerét - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként általában az alábbi esetekben szabad használni és alkalmazni:


a) a városháza épületén és tanácskozó termeiben,
b) az önkormányzat közgyűlése, vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott és Tatabánya történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon;
c) az önkormányzat közgyűlése által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplakette- ken, jelvényeken, valamint a közgyűlés által alapított kitüntetéseken,
d) az önkormányzat közgyűlésének protokolláris rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse,
e) a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző részére kizárólag protokolláris felhasználásra készített levélpapíron,
f) az önkormányzat közgyűlése által létrehozott Alapítvány kiadványain és rendezvényein.

5. §

(1) Kizárólag engedély alapján szabad a város címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni, vagy használni:

a) a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és a várossal, vagy az intézmény, illetve társadalmi szervezet történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon,
b) a várost érintő kiadványokon,
c) a városban rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken, továbbá nemzetközi és országos méretű sportrendezvényeken, bajnokságokon,
d) a város történetét, életét, fejlődését bemutató kiállításokon,
e) a városra utaló ajándék és emléktárgyakon,
f) gazdálkodó szervezetek egyes jellegzetes termékein,
g) egyéb, a kérelemben megjelölt egyedi esetekben.


(2) A város címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni nem szabad.


6. §

(1) Tatabánya Megyei Jogú Város zászlója engedély nélkül használható:

a./ a városháza tanácskozó termeiben, a polgármester irodájában és a közgyűléseken,
b./ a városháza előtti zászlórúdon felvonva, az állami és nemzeti ünnepeken, a köz- gyűlések alkalmával, az önkormányzat rendezvényein és ünnepségein.

7. §

Kizárólag engedély alapján szabad a város zászlóját használni:

a) a város életében jelentősebb - kizárólag helyi - események és rendezvények alkalmával,
b) megkülönböztetésül a többi település részvételével tartott rendezvényeken,
c) cserezászlóként és - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével - elismerésként,
d) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,
e) az önkormányzat közgyűlésének protokolláris rendezvényein,
f) minden olyan esetben amikor az önkormányzat közgyűlése indokoltnak tartja, illetve a polgármester engedélyezi.


A városi címer és zászló használatának módja

8. §

(1) A város címerét és zászlóját - mint utaló és díszítő jelképet - kizárólag hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és a színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni.

(2) Indokolt esetben engedélyezhet, hogy a címert a tárgy anyagának színében (fém, bőr, stb.) készítsék el és használják fel.

(3) A címert és a zászlót csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, ami nem sérti a hiteles ábrázolást.

(4) A címer és zászlónak legalább 1/4-e, a lobogónak 1/3 része lehet.


A városi címer és zászló használatának engedélyezése

9. §

(1) A város címerének és zászlójának a fenti rendelkezések szerinti felhasználását, alkalmazását, vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását a polgármester engedélyezi.


(2) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra)
b) meghatározott időpontig történő felhasználásra
c) meghatározott mennyiségű címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány stb. előállítására,
d) visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.

10. §

(1) Az engedély kiadásáért díj állapítható meg.

(2) A díj megállapítására - egy meghatározott összegben, vagy százalékos arányban - a polgármester jogosult.

(3) Díjat kell megállapítani, ha a város címerét kereskedelmi célra kívánják felhasználni.

(4) A díj a megyei jogú város önkormányzatának költségvetési bevételét képezi.

11. §

(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező (felhasználó) megnevezését és címét,
b) a címer vagy a zászló felhasználásának célját és címét,
c) az előállítandó mennyiséget,
d) a terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módját,
e) kereskedelmi forgalom esetén a címerrel díszítendő tárgy egységárát,
f) a címer vagy a zászló használatának időtartamát,
g) a címer vagy a zászló felhasználásáért a kérelmező szervnél felelős személy nevét és beosztását.

(2) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány, stb. tervét. Az engedély megszerzését követően az előállított tárgy egy példányát és annak fényképmásolatát is be kell nyújtani.

(3) A polgármester az engedély iránti kérelmek benyújtására a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően előírásokat is megállapíthat.


12. §

A címer vagy a zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a jogosult megnevezését és címét,
b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,
c) az engedély érvényességének határidejét,

d) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,
e) a terjesztés, illetőleg a forgalombahozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,
f) a felhasználással kapcsolatos egyéb előírásokat,
g) a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét.


13. §

(1) A címer vagy a zászló használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad megengedni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalombahozatal módja, vagy körülményei a várost, vagy a város lakosságának érzületét, jogait vagy jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

(2) A polgármester az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.

(3) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználható szerv ebben a rendeletben, vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, nem tartja be, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.

(4) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és a kiadványokon történő felhasználáshoz ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány, stb. tervezésére, előállítására, forgalombahozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

14. §

A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartás vezet.


Szabálysértés

15. §

(1) Aki
a.) a város címerét vagy zászlóját e rendelet
- 3., 5., 7., 8. §-aiban foglalt rendelkezésektől eltérően használja, alkalmazza vagy forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja,
b.) az engedélyben előírt feltételeket megsérti vagy kijátssza

szabálysértést követ el és ezer forinttól harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabálysértés tetten ért elkövetője ötszáz forinttól tízezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható.

 

Vegyes rendelkezések

16. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a város címerének használatáról szóló, többszörösen módosított 1/1970. (VIII.12.) sz. tanácsrendelet hatályát veszti.

Hatályos: 2002. január 1-jétől.


Bencsik János polgármester
Dr. Bene Magdolna jegyző