Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I. - TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001

A kedvezményezett neve:
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A projekt címe: Társadalmi együttműködés erősítése Tatabányán I.
A szerződött támogatás összege: 96 998 140 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-15-TB1-2016-00001
A projekt kezdése: 2016. október 1.
A projekt várható befejezése: 2019. szeptember 30.

 

Átfogó célok
A projekt átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű lakóközösség társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.
A program lényege a szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási beavatkozási területek összehangolása és egyéni szükségletekre való alkalmazása szolgáltatás-nyújtáson és egyéni esetmenedzselésen keresztül.
A projekt közvetlen célcsoportja az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott szegregátum lakóközössége, melyet az egyes projektelemek tervezésekor életkor és gazdasági aktivitás, illetve családi állapot szerint a következő fókuszcsoportokra bontottuk:
•    Aktív korúak (15-59 év)
•    Gyermekek (0-14 év)
•    Gyermeket nevelő szülők
•    Családok és közös háztartások

Specifikus célok:
A projekt során az egyes projektelemeket olyan egymásra épülő beavatkozások sorozataként kerülnek megvalósításra, amelyek megfelelnek mind a célcsoport általános-, mind pedig az egyéni speciális szükségleteknek.
A projekt megvalósulásának időtartama 36 hónap. A program segítségével ezen időszak alatt aktív, állandó szociális munkát biztosítunk a célcsoport számára.
A projekt az egyes beavatkozási területekhez tervezett projektelemeivel a következő részcélokat szolgálja:
•    A szegregátumban élők szociális-, egészségügyi-, közösségi-, oktatási-, képzési- és munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása
•    A szegregátumban élő aktív korú lakosság képzettségi szintjének javítása
•    A szegregátumban élők foglalkoztatási helyzetének javítása
•    A szegregátumban élők társadalmi felzárkóztatást segítő, különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási programokba való bekapcsolódásának elősegítése
•    A szegregátumban élő gyermekek óvodáztatási arányának növelése
•        A szegregátumban élő iskoláskorú gyermekek iskolai előrehaladási esélyeinek, tanulmányi eredményeinek és szabadidő eltöltési lehetőségeinek javítása
•    A szegregátumban élők és az adott település egésze közötti esetleges konfliktusok javítása, oldása közösségi mediáció segítségével
•    A TOP 6.7.1 konstrukció keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódóan a költöztetésben érintett családok és az új lakókörnyezet felkészítése
A projekt területe:
A KSH a 2011. évi népszámlálási adatok alapján Tatabányán három szegregátumot azonosított. Az együttesen közel 1800 lelket számláló három területi egységre tagolható telep-együttes a Mésztelep, a VI-os telep I., valamint a VI-os telep II. (Barackos). A projekt mindhárom szegregátumot tartalmazó Galla Ipari Övezet akcióterületen valósul meg.
Tervezett tevékenységek
A tervezett tevékenységek a lakossági és intézményi kérdőívek tapasztalatai, eredményei alapján kerültek összeállításra. Célunk, hogy a szegregátumba élő emberek a szolgáltatások segítségével jobb ellátáshoz jussanak. AAz egyes programelemek időbeli tervezésénél figyelembe vettük azok egymásra épülését, hogy egy olyan ívet tudjanak befutni az egyes tevékenységek, melyek az előzetesen megismert célcsoport szempontjából a lehető legadekvátabb lehet. Mindezeket a meghatározásokat a fent említett kérdőíves vizsgálatok mellett elősegítették a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által 4 éve működtetett, úgynevezett Jelenlét programjának tapasztalatai is.
akcióterületen belüli tevékenységek:
-    rendszeres klubfoglalkozások (pl. ifjúsági klub, baba-mama klub)
-    egészségnap megtartása
-    családinap lebonyolítása
-    adósságkezelés
-    közösségi mediáció
-    lakossági fórum
-    képzés: A célcsoport számára alapvető kompetenciákat, készségeket fejlesztő foglalkozások, képzések biztosítása a foglalkoztathatóságuk javítása céljából.
-    iskolai felzárkóztatást segítő programok
-    folyamatos szociális munka biztosítása
akcióterületen kívüli tevékenységek:
-    projekt tájékoztató rendezvény
-    program lezárása, „Ki mit tud” rendezvény megtartása

A projektet támogató, a megvalósítást elősegítendő - a területen működő intézmények, civil szervezet részvételével - támogató csoportot hozunk létre a projekt tartalmi előkészítése során és fenntartjuk működését a megvalósítás teljes időtartama alatt.

Kapcsolódó konstrukció: TOP-6.9.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

A projekttel kapcsolatos további információ:
Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Stratégiai és Pályázati Iroda
(telefon: 34/515-700 314-es mellék; e-mail: strategiaiiroda@tatabanya.hu)

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közösségi Házai Hatos- és Mésztelepen

Baba-mama foglalkozás - Hatostelepi- és Mésztelepi Közösségi Ház:

Ifjúsági Klub – Hatostelepi Közösségi Ház:

Kézműves foglalkozások – Hatostelepi Közösségi Ház:

Iskolai felzárkóztatást segítő foglakozások – Mésztelepi Közösségi Ház: